Писания
Учение и Завети 22


Раздел 22

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Манчестър, щата Ню Йорк, през април 1830 г. (History of the Church, 1:79–80). Това откровение е дадено на Църквата в отговор за някои, които са били кръстени преди това, желаещи да се присъединят към Църквата без повторно кръщение.

1, Кръщението е нов и вечен завет; 2–4, Изисква се овластено кръщение.

1 Ето, Аз ви казвам, че всички астари завети съм сторил да бъдат премахнати в това; и това е един нов и бвечен завет, тъкмо оня, който беше от началото.

2 Затова даже човек да бъде кръстен сто пъти, то не му помага с нищо, защото не можете да влезете през тясната порта чрез азакона на Моисей, нито пък чрез бмъртвите си дела.

3 Защото това е поради мъртвите ви дела, че Аз съм сторил този последен завет и тази църква да бъдат съградени за Мен, тъкмо както в древните дни.

4 Затова, влезте през апортата, според както Аз съм заповядал и бне търсете да съветвате вашия Бог. Амин.