Писания
Учение и Завети 35


Раздел 35

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън, в или близо до Файет, щата Ню Йорк, през декември 1830 г. (History of the Church, 1:128–131). По това време Пророкът е зает почти ежедневно да прави превод на Библията. Преводът е започнат не по-рано от юни 1830 г., като Оливър Каудъри и Джон Уитмър служат като писари. Тъй като тогава те са призовани за други задължения, Сидни Ригдън е призован чрез божествено назначение да служи на Пророка като писар в това дело (виж стих 20). Като предговор към текста си на това откровение, Пророкът пише: “През декември Сидни Ригдън дойде [от Охайо], за да запита Господа, с него дойде и Едуард Партридж … Малко след пристигането на тези двама братя, тъй рече Господ” (History of the Church, 1:128).

1–2, Как човеците могат да станат Божии синове; 3–7, Сидни Ригдън е призован да кръщава и да дава Светия Дух; 8–12, Знамения и чудеса се вършат чрез вяра; 13–16, Господните служители ще овършеят народите чрез силата на Духа; 17–19, Джозеф Смит държи ключовете на тайнствата; 20–21, Избраните ще издържат деня на Господното пришествие; 22–27, Израил ще бъде спасен.

1 Слушайте гласа на аГоспода, вашия Бог, тъкмо бАлфа и Омега, началото и края, чийто вход е един вечен кръг, гсъщият днес, както вчера и во веки.

2 Аз съм Исус Христос, Синът Божий, Който беше аразпнат за греховете на света, тъкмо на всички онези, които ще бповярват в Мое име, та да може да станат вБожии синове, тъкмо гедно с Мен, както Аз съм дедно с Отца, както Отец е едно с Мен, та да може да бъдем едно.

3 Ето, истина, истина казвам на служителя Ми Сидни: Аз наблюдавах теб и делата ти. Чух молитвите ти и те подготвих за по-велико дело.

4 Благословен си ти, защото ще извършиш велики неща. Ето, ти беше изпратен тъкмо както аИоана, за да подготвиш пътя пред Мен и пред бИлия, който трябва да дойде, но ти не го знаеше.

5 Ти кръщаваше с вода за покаяние, но те не аполучиха Светия Дух.

6 Но сега Аз ти давам заповед, че ти трябва да акръщаваш с вода и те ще получат бСветия Дух чрез полагане на връце, тъкмо както апостолите от старо време.

7 И ще стане така, че ще има велико дело в страната, тъкмо сред аезичниците, защото тяхното безумие и техните мерзости ще бъдат изявени пред очите на всички люде.

8 Защото Аз съм Бог и ръката Ми не е аскъсена, и ще покажа бчудеса, взнамения и изумления на всички онези, които гповярват в Мое име.

9 И всички, които го поискат в Мое име с авяра, ще бизпъждат вдяволи, ще гизцеряват болните, ще правят слепите да проглеждат, глухите да прочуват, немите да проговарят и куците да прохождат.

10 И скоро идва времето, когато велики неща ще трябва да бъдат показани на чедата човешки.

11 Но абез вяра нищо не може да бъде показано, освен бопустошения върху вВавилон, същият, който е накарал всички народи да пият от виното на яростта на неговото гблудство.

12 И няма аникой, който да върши добро, освен онези, които са готови да приемат пълнотата на Моето евангелие, което Аз съм изпратил на това поколение.

13 Затова Аз призовавам анемощните на света, онези, които са бнеуки и презрени, да вършеят народите със силата на Моя Дух.

14 И тяхната ръка ще бъде Моята ръка, и Аз ще бъда техен ащит и тяхна защита, и ще опаша кръста им, и те ще се сражават мъжки за Мен; и техните бврагове ще бъдат под нозете им, и ще оставя мечът да се встовари в тяхна полза, и чрез гогъня на Моето негодувание Аз ще ги запазя.

15 И на абедните и бкротките ще им се проповядва евангелието и те ще вочакват времето на Моето пришествие, защото то е гблизко,

16 и те ще научат притчата за асмокиновото дърво, защото тъкмо сега вече лятото е близо.

17 И Аз съм изпратил апълнотата на Моето евангелие чрез ръката на Моя служител бДжозеф; и в слабост Аз го благослових.

18 И Аз съм му дал аключовете на тайнството на онези неща, които са били бзапечатани, тъкмо нещата, които бяха от восноваването на света, и нещата, които ще дойдат от това време до времето на Моето пришествие, ако той пребъде в Мен, ако ли не, друг ще поставя на негово място.

19 Затова бди над него, та вярата му да не пропада и това ще бъде дадено от аУтешителя, бСветия Дух, Който знае всички неща.

20 И заповед ти давам тъй да апишеш за него, и писанията ще бъдат дадени, тъкмо както са в собственото Ми лоно, за спасението на Моите собствени бизбрани;

21 защото те ще чуят Моя аглас и ще Ме видят, и не ще бъдат заспали, и ще биздържат деня на Моето впришествие, защото ще бъдат пречистени, тъкмо както Аз съм гчист.

22 И сега, Аз ати казвам, остани с него и той ще пътува с теб, не го изоставяй и тези неща ще бъдат изпълнени със сигурност.

23 И акогато ти не пишеш, ето, на него ще му бъде дадено да пророкува, а ти ще проповядваш Моето евангелие и ще се позоваваш на бсветите пророци, за да докажеш неговите слова, според както ще му бъдат дадени.

24 аСпазвай всички заповеди и завети, с които вие сте обвързани, и ще сторя небесата да се бразтресат за ваше добро, и вСатана ще се разтрепери, а Сион ще се градва по хълмовете и ще процъфти.

25 И аИзраил ще бъде бспасен в уреченото от Мене време, и чрез включовете, които Аз съм дал, ще бъдат те водени и няма повече да бъдат смущавани изобщо.

26 Издигнете сърцата си и бъдете доволни, аизкуплението ви приближава.

27 Не бой се, малко стадо, ацарството е ваше, докато дойда. Ето, Аз бидвам скоро. Тъкмо тъй. Амин.