Писания
Учение и Завети 136


Раздел 136

Словото и волята Господни, дадени чрез Президент Бригъм Йънг в Зимните квартири на лагера Израилев на територията на племето омаха, на западния бряг на река Мисури, близо до Каунсъл Блъфс, щата Айова (Journal History of the Church, 14 януари 1847 г.).

1–16, Обяснено е как трябва да се организира лагерът Израилев за пътуването на запад; 17–27, На светиите е заповядано да живеят съобразно многобройни евангелски стандарти; 28–33, Светиите трябва да пеят, да танцуват, да се молят и да се учат на мъдрост; 34–42, Пророците биват убивани, за да могат да бъдат почетени и за да бъдат осъдени нечестивите.

1 Словото и Волята Господни относно лагера Израилев по време на пътешествията му на запад:

2 Нека всички хора от аЦърквата на Исус Христос на светиите от последните дни и онези, които пътуват с тях, се организират в дружини със завет и обещание да спазват всички заповеди и повели на Господа, Нашия Бог.

3 Нека дружините бъдат организирани със астотници, петдесетници и десетници, начело с президент и двамата му съветници, под ръководството на Дванадесетте бАпостоли.

4 И това ще бъде азаветът ни — че ще бследваме всички Господни вобреди.

5 Нека за пътешествието всяка дружина се обезпечи с всичките впрягове, каруци, припаси, облекло и други необходими неща, с които може.

6 Когато дружините бъдат организирани, нека тръгнат със силата си и да направят подготовка за онези, които трябва да останат.

7 Нека всяка дружина с нейните началници и президенти да решат колко могат да потеглят следващата пролет; след това да изберат достатъчен брой физически здрави мъже с опит, които да закарат впряговете, семена и земеделски сечива, за да тръгнат като първопроходци, за да подготвят пролетната сеитба.

8 Нека всяка дружина да поеме част, съразмерна на прихода от тяхното имущество, при отвеждането на абедните, бвдовиците, всираците и семействата на онези, които са отишли във войската, тъй че виковете на вдовиците и на сираците да не възлизат до ушите Господни срещу тези люде.

9 Нека всяка дружина да подготви къщи и ниви за отглеждане на зърно за онези, които трябва да останат тук през този сезон; и това е волята Господна относно Неговите хора:

10 Нека всеки човек използва цялото си влияние и имущество за преместването на тези хора на мястото, където Господ ще разположи акол на Сион.

11 И ако правите това с чисто сърце и в пълна вяра, ще бъдете аблагословени: ще бъдат благословени стадата ви и чердите ви, и нивите ви, и домовете ви, и семействата ви.

12 Нека Моите служители Езра Т. Бенсън и Ерастъс Сноу да организират дружина.

13 И нека Моите служители Орсън Прат и Уилфорд Уудръф да организират дружина.

14 Също, нека Моите служители Амаса Лаймън и Джордж А. Смит да организират дружина,

15 и назначат президенти, стотници и петдесетници, и десетници.

16 И нека Моите служители, които са назначени, да тръгнат и да поучават на тази Моя воля светиите, за да могат те да бъдат готови да отидат в една земя на мир.

17 Вървете по пътя си и вършете, според както съм ви казал, и не се бойте от враговете ви, защото те няма да имат сила да спрат делото Ми.

18 Сион ще бъде аизкупен в определеното от Мен време.

19 И ако някой човек поиска да се възвеличае и не търси асъвета Ми, той няма да има сила и безумието му ще стане известно.

20 Търсете и аспазвайте всичките си обещания едни на други; и не бпожелавайте онова, което е на брата ви.

21 аПазете се от злото да изговаряте напразно името Господне, защото Аз съм Господ, твоят Бог, тъкмо бБогът на бащите ти, Богът на Авраам, и на Исаак, и на Яков.

22 аАз съм Този, Който изведе чедата Израилеви от египетската земя; и ръката Ми е простряна в последните дни, за да бспаси Моя народ Израил.

23 Престанете да се апрепирате едни с други; престанете да говорите бзло един за друг.

24 Прекратете апиянството и нека вашите слова да водят към бпоучаване един на друг.

25 Ако вземеш назаем от ближния си, трябва да възстановиш това, което си авзел назаем и ако не можеш да го изплатиш, тогава иди веднага и кажи на ближния си, за да не би той да те осъди.

26 Ако намериш нещо, което твой ближен е азагубил, ще направиш усърдно издирване, докато не му го доставиш отново.

27 Бъди аусърден в запазването на това, което имаш, за да можеш да бъдеш мъдър бнастойник, защото това е безплатният дар от Господа, твоя Бог, и ти си Негов настойник.

28 Ако ти е весело, славѝ Господа с апеене, с музика, с танцуване и с бмолитва на възхвала и вблагодарност.

29 Ако си атъжен, призови Господа, твоя Бог, с молба, за да са брадостни душите ви.

30 Не се бой от враговете си, защото те са в Мои ръце и Аз ще правя с тях каквото пожелая.

31 Людете Ми трябва да бъдат аизпитвани във всичко, та да могат да бъдат готови да приемат бславата, която Аз имам за тях, тъкмо славата на Сион; и този, който не понесе внаказанието, не е достоен за царството Ми.

32 Нека този, който е невеж, да се научи на амъдрост, като се бсмири и призове Господа, своя Бог, за да могат да се отворят очите му и той да може да види, и се отворят ушите му, та да може да чуе;

33 защото Моят аДух е изпратен на света да озарява смирените и каещите се и за осъждането на безбожните.

34 Вашите братя, тъкмо народът, който ви апрогони, отхвърлиха вас и свидетелството ви.

35 И сега, идва денят на бедствието им, тъкмо дните на скръб, подобно на жена, хваната в родилни мъки; и велика ще бъде скръбта им, освен ако не се покаят, да, много скоро.

36 Защото те убиваха пророците и тези, които им бяха изпратени; и те проляха невинна кръв, която вика от земята срещу тях.

37 Затова не се чудете на тези неща, защото все още не сте ачисти; не можете все още да понесете славата Ми; но вие ще я съзрете, ако сте верни в спазването на всички Мои слова, които Аз съм ви бдал от дните на Адам до Авраама, от Авраам до Моисея, от Моисей до Исуса и Неговите апостоли, и от Исус и Неговите апостоли до Джозеф Смит, когото Аз призовах чрез Моите вангели, проповядващите Ми служители и чрез собствения Ми глас от небесата да осъществи делото Ми,

38 чиито основи той положи и беше верен; и Аз го взех при себе Си.

39 Мнозина се чудеха на смъртта му, но тя беше нужна, за да азапечата той своето бсвидетелство с вкръвта си, за да може да бъде почетен, а нечестивите да могат да бъдат осъдени.

40 Не съм ли ви избавил от вашите аврагове, като само с това оставих свидетелство за името Си?

41 Сега, прочее, вслушайте се, о, вие, хора от Моята аЦърква; и вие, старейшини, слушайте заедно: Вие сте получили бцарството Ми.

42 Бъдете усърдни в спазването на всички Мои заповеди, да не би да ви сполетят възмездия и вашата вяра да отслабне, и враговете ви да възтържествуват над вас. И тъй, нищо повече засега. Амин и амин.