Писания
Учение и Завети 95
назад напред

Раздел 95

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 1 юни 1833 г. (History of the Church, 1:350–352). Това откровение е продължение на божествените указания да се строят домове за поклонение и обучение, и най-вече за дома Господен (виж раздел 88:119–136 и раздел 94).

1–6, Светиите са укорени за това, че не са построили дома Господен; 7–10, Господ желае да използва Своя дом,за да надарява хората Си със сила свише; 11–17, Домът трябва да се освети като място за поклонение и като училище за Апостолите.

1 Наистина, тъй казва Господ на вас, които Аз обичам, а които обичам, Аз също и аукорявам, та греховете им да може да им бъдат бпростени, защото с укора Аз подготвям път за визбавлението им от гизкушение във всичко, и Аз ви обичам;

2 ето защо, вие трябва да бъдете укорени и да застанете за порицание пред лицето Ми,

3 защото вие съгрешихте против Мен с много тежък грях в това, че не взехте под внимание във всички неща великата заповед, която Аз съм ви дал относно построяването на Моя адом;

4 за подготовката, с която Аз замислям да подготвя Моите апостоли, за да аподрежат лозето Ми за последен път, та да мога Аз да осъществя бчудното Си дело и да мога да визлея Духа Си върху всяка плът.

5 Но ето, истина ви казвам, че има мнозина сред вас, които са били поставени, които Аз съм призовал, но малцина от тях са аизбрани.

6 Онези, които не са избрани, са съгрешили с много тежък грях в това, че ходят в амрак посред бял ден.

7 И поради тази причина Аз ви дадох заповед, че трябва да свикате атържественото си събрание, та вашето бпостене и оплакването ви да могат да възлязат до ушите на Господа на вСилите, което изтълкувано означава гТворец на първия ден, началото и краят.

8 Да, истина ви казвам, Аз ви дадох заповед, че трябва да построите дом, в който дом Аз замислям да анадаря онези, които съм избрал, със сила свише,

9 защото такова е аобещанието на Отца за вас; затова Аз ви заповядвам да останете тъкмо както Моите апостоли в Ерусалим.

10 При все това, Моите служители съгрешиха с много тежък грях; и настанаха апрепирни в бучилището за пророци, което за Мен беше много печално, казва вашият Господ, ето защо, Аз ги отпратих, за да бъдат укорени.

11 Истина ви казвам, Моята воля е, че вие трябва да построите дом. Ако спазвате заповедите Ми, ще имате сила да го построите.

12 Ако ане спазвате заповедите Ми, блюбовта на Отца не ще остане с вас, ето защо, вие ще ходите в мрак.

13 Сега ето, това тук е мъдрост и волята на Господа: Нека домът бъде построен, но не по начина на света, защото Аз не ви давам да живеете по начина на света,

14 ето защо, нека бъде построен по начин, който Аз ще покажа на трима от вас, които вие ще определите и ще поставите в тази власт.

15 И размерът му трябва да бъде петдесет и пет фута на широчина, и нека бъде шестдесет и пет фута на дължина, измерени във вътрешните му помещения.

16 И нека долната част на вътрешното помещение да бъде посветена на Мен за приносите ви за причастие и за проповядването ви, и за поста ви, и за молитвите ви, и за да Ми апринасяте най-светите си желания, казва вашият Господ.

17 И нека горната част на вътрешното помещение бъде посветена на Мен, за училището на Моите апостоли, казва Синът аАхман, или с други думи Алфус, или с други думи Омегус, тъкмо Исус Христос, бГосподът ваш. Амин.