Писания
Учение и завети 56


Раздел 56

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 15 юни 1831 г. С това откровение се порицава Езра Теър, за това, че не се е подчинил на предходно откровение (заповедта, която се споменава в стих 8), получено от Джозеф Смит и напътстващо Теър относно задълженията му във фермата на Фредерик Г. Уилямс, в която живее. Следното откровение също така отменя призованието на Теър да пътува за Мисури с Томас Б. Марш (вж. раздел 52:22).

1–2, Светиите трябва да поемат кръста си и да последват Господ, за да се сдобият със спасение; 3–13, Господ заповядва и отменя, и непокорните са отхвърлени; 14–17, Горко на богатите, които не ще помогнат на бедните, и горко на бедните, чиито сърца не са каещи се; 18–20, Благословени са бедните, които са чисти по сърце, защото те ще наследят земята.

1 Вслушайте се, о, вие, люде, които признавате Моето име, казва Господ, вашият Бог; защото ето, гневът Ми е разпален против бунтовните и те ще познаят ръката Ми и негодуванието Ми в деня на възмездието и яростта върху народите.

2 И този, който не поеме кръста си и не Ме последва, и не спазва Моите заповеди, същият няма да бъде спасен.

3 Ето, Аз, Господ, заповядвам и този, който не иска да се подчини, ще бъде отхвърлен в определеното от Мен време, след като съм заповядал, а заповедта е нарушена.

4 Затова Аз, Господ, заповядвам и отменям, тъй както Ми се вижда за добре; за да бъде наложено всичко това върху главите на бунтовните, казва Господ.

5 Затова, Аз отменям заповедта, която беше дадена на Моите служители Томас Б. Марш и Езра Теър и давам нова заповед на Моя служител Томас, че той трябва скоро да предприеме пътуването си към земята Мисури и Моят служител Селая Дж. Грифин също трябва да тръгне с него.

6 Защото ето, Аз отменям заповедта, която беше дадена на Моите служители Селая Дж. Грифин и Нюъл Найт, като следствие от коравовратието на Моите люде, които са в Томпсън, и техните бунтове.

7 Затова, нека Моят служител Нюъл Найт да остане с тях; и всички, които пожелаят да тръгнат, които са разкаяни пред Мен, нека тръгнат и бъдат водени от него към земята, която Аз съм определил.

8 И отново, истина ви казвам, че Моят служител Езра Теър трябва да се покае за гордостта си и себелюбието си и да се подчини на предишната заповед, която съм му дал относно мястото, където той живее.

9 И ако той направи това, тъй че да няма разделяния, правени по земята, той ще бъде избран все още да отиде в земята Мисури.

10 Иначе той ще си получи парите, които е платил, и ще напусне мястото, и ще бъде отхвърлен навън от Моята църква, казва Господ Бог на Силите.

11 А въпреки че небето и земята преминават, тези слова няма да преминат, но ще бъдат изпълнени.

12 И ако Моят служител Джозеф Смит-младши трябва да плати парите, ето, Аз, Господ, ще му ги изплатя отново в земята Мисури, тъй че онези, от които той получи, да може да бъдат възнаградени наново съгласно онова, което те вършат.

13 Защото те ще получат съгласно онова, което вършат, тъкмо в земите на тяхното наследство.

14 Ето, тъй казва Господ на людете Си: Имате много да извършите и много, за което да се покаете, защото ето, греховете ви възлизат към Мен и не са простени, защото търсите да се съветвате по ваши собствени пътища.

15 И сърцата ви не са задоволени. И вие не се подчинявате на истината, а намирате удоволствие в неправдата.

16 Горко на вас, богатите, които не желаете да дадете от собствеността си на бедните, защото вашите богатства ще разядат душите ви; и такъв ще бъде плачът ви в деня на възмездието и на осъждането, и на негодуванието: Жътвата премина, лятото свърши, а душата ми не е спасена!

17 Горко на вас, бедните, чиито сърца не са съкрушени, чиито духове не са разкаяни и чиито стомаси не са задоволени, чиито ръце не се спират да посегнат на вещите на други човеци, чиито очи са изпълнени с алчност и които не искате да се трудите с ръцете си!

18 Но благословени са бедните, които са чисти по сърце, чиито сърца са съкрушени и чиито духове са разкаяни, защото те ще видят царството Божие да идва със сила и велика слава за тяхно избавление, защото тлъстината на земята ще бъде тяхна.

19 Защото ето, Господ ще дойде и отплатата Му ще бъде у Него, и Той ще възнагради всеки човек, и бедните ще се радват;

20 и техните поколения ще наследят земята от поколение на поколение, во веки веков. И сега, Аз слагам край на говоренето Си към вас. Тъкмо тъй. Амин.