Писания
Учение и Завети 58


Раздел 58

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Сион, окръг Джаксън, щата Мисури, на 1 август 1831 г. (History of the Church, 1:190–195). В първия съботен ден след пристигането на Пророка и неговата група в окръг Джаксън, щата Мисури, се провежда църковна служба и двама членове са приети чрез кръщение. През тази седмица пристигат някои от колсвилските светии от клона в Томпсън и други (виж раздел 54). Мнозина са били нетърпеливи да научат Господната воля относно тях в новото място за събиране.

1–5, Тези, които устоят на изпитанието, ще бъдат увенчани със слава; 6–12, Светиите трябва да се приготвят за сватбата на Агнеца и за Господната вечеря; 13–18, Епископите са съдии в Израил; 19–23, Светиите трябва да се подчиняват на законите на страната; 24–29, Човеците трябва да използват правото си на избор, за да вършат добро; 30–33, Господ заповядва и отменя; 34–43, За да се покаят, човеците трябва да се изповядат и да изоставят греховете си; 44–58, Светиите трябва да закупят своите наследства и да се съберат в Мисури; 59–65, Евангелието трябва да бъде проповядвано на всяко създание.

1 Вслушайте се, о, вие, старейшини на Моята църква и дайте ухо на словото Ми, и научете от Мен какво искам Аз относно вас и също относно атази земя, в която съм ви изпратил.

2 Защото истина ви казвам, благословен е този, който аспазва заповедите Ми, било в живота или в бсмъртта; и този, който е вверен в гизпитанието, наградата на същия е по-голяма в небесното царство.

3 Вие не може да съзрете засега с вашите природни очи замисъла на вашия аБог относно тези неща, които ще дойдат по-натататък, и бславата, която ще последва след много изпитания.

4 Защото след многото аизпитания идват бблагословиите. Затова идва денят, когато ще бъдете вувенчани с много гслава; часът все още не, но наближава.

5 Запомнете това, което ви казвам предварително, за да може да го авземете присърце и да получите онова, което ще последва.

6 Ето, истина ви казвам, по тази причина Аз съм ви изпратил, че да може да бъдете покорни и сърцата ви да могат да са аподготвени да дадат бсвидетелство за нещата, които трябва да дойдат.

7 И също, за да можете да бъдете почетени, като положите основите и като дадете свидетелство за земята, на която ще застане Божият аСион.

8 И също, за да може да бъде приготвено угощение от тлъсти неща за абедните; да, угощение от тлъсти неща, от добре пречистено вино с бутайка, за да знае земята, че устите на пророците не ще сгрешат.

9 Да, вечеря от дома Господен, добре приготвена, на която всички народи ще бъдат поканени.

10 Първо богатите и учените, мъдрите и благородните.

11 И след това идва денят на Моята сила; тогава бедните, куците и слепите, и глухите ще дойдат на асватбата на Агнеца и ще вземат от бГосподната вечеря, приготвена за великия ден, който идва.

12 Ето, Аз, Господ, съм го изрекъл.

13 И за да може асвидетелството да тръгне от Сион, да, от устата на града на наследството Божие,

14 да, поради тази причина Аз съм ви изпратил там и съм избрал Моя служител аЕдуард Партридж, и съм му назначил неговата мисия в тази земя.

15 Но ако той не се покае за греховете си, които са неверие и слепота на сърцето, нека той да внимава, да не би да ападне.

16 Ето, неговата мисия му е дадена и няма пак да се дава.

17 И всеки, който стои в тази мисия, е назначен да бъде асъдия в Израил, тъй както това беше в древни времена, за да разпределя земите на Божието наследство на Неговите бчеда;

18 и да съди народа Му със свидетелството на справедливите и със съдействието на съветниците си, съгласно законите на царството, които са дадени от аБожиите пророци.

19 Защото истина ви казвам, Моят закон трябва да се спазва в тази земя.

20 Нека никой човек не мисли, че е управител, но нека Бог управлява този, който съди, съгласно съвета на собствената Си воля, сиреч, този, който съветва или седи на съдийския престол.

21 Нека никой човек не нарушава азаконите на страната, защото този, който спазва законите Божии, няма нужда да нарушава законите на страната.

22 Затова, подчинявайте се на съществуващите власти, докато царува атози, чието право е да царува и покорява всички врагове под нозете си.

23 Ето, азаконите, които приехте от ръката Ми, са законите на църквата и в тази светлина трябва да ги имате предвид. Ето, това тук е мъдрост.

24 И сега, както говорих относно Моя служител Едуард Партридж, тази земя е земята на неговото местожителство и на онези, които той е назначил за свои съветници, и също земя на местожителство на оногова, когото Аз съм назначил да пази Моето ахранилище,

25 затова нека те доведат семействата си в тази земя, според както те ще се посъветват помежду си и с Мен.

26 Защото ето, не подобава Аз да заповядвам за всичко, защото този, който е принуждаван във всичко, същият е аленив, а не мъдър служител; затова той не получава награда.

27 Истина Аз казвам, човеците трябва да са аревностно заети в добро начинание и да вършат много неща според собствената си свободна воля, и да осъществяват много праведност.

28 Защото в тях е силата, с която те адействат за самите себе си. И доколкото човеците вършат добро, те по никакъв начин не ще изгубят наградата си.

29 Но този, който не върши съвсем нищо, докато не му е заповядано и приема заповед с колебливо сърце, и я спазва с ленивост, същият е аосъден.

30 Кой съм Аз, Който асъздадох човека, казва Господ, и Който да считам за невинен този, който не се подчинява на Моите заповеди?

31 Кой съм Аз, казва Господ, Който да съм аобещавал, а не съм изпълнил?

32 Аз заповядвам и човеците не се подчиняват; Аз аотменям и те не получават благословията.

33 Тогава те казват в сърцата си: Това не е делото Господне, защото Неговите обещания не са изпълнени. Но горко на такива, защото наградата им се спотайва аотдолу, а не е от свише.

34 И сега, Аз ви давам по-нататъшни напътствия относно тази земя.

35 Мъдрост в Мен е служителят Ми Мартин Харис да бъде пример за църквата, като аположи парите си пред епископа на църквата.

36 И също, това е закон за всеки човек, който идва в тази земя, за да получи наследство; и той ще направи с парите си според както изисква законът.

37 И мъдрост е също да се закупят земи в Индепендънс за място за хранилището и също за апечатницата.

38 И други напътствия относно Моя служител Мартин Харис ще му бъдат дадени от Духа, та той да може да получи своето наследство според както му се струва за добре.

39 И нека се покае за греховете си, защото той търси светската апохвала.

40 И също, нека Моят служител аУйлям У. Фелпс да застане в службата, на която съм го назначил, и да получи наследството си в земята.

41 И той също има нужда да се покае, защото Моето, Господното, благоволение не е в него, защото той търси да изпъкне и не е достатъчно кротък пред Мен.

42 Ето, този, който се е апокаял за греховете си, същият е бопростен и Аз, Господ, повече не ги впомня.

43 По това може да познаете дали човек се е покаял от греховете си: Ето, той ще ги аизповяда и ще ги бизостави.

44 И сега, наистина, Аз говоря относно останалите от старейшините на Моята църква: Времето все още не е дошло и им остават много години, докато получат своето наследство в тази земя, освен ако те не го пожелаят чрез молитва с вяра, само според както това ще им бъде назначено от Господ.

45 Защото ето, те ще асъберат заедно людете от всички краища на земята.

46 Затова, съберете се заедно и онези, на които не им е определено да останат в тази земя, нека да проповядват евангелието в областите наоколо и след това нека се върнат по домовете си.

47 Нека те проповядват по пътя и адават свидетелство за истината по всички места, и призовават богатите, висшите и нисшите, и бедните да се покаят.

48 И нека изграждат ацъркви, доколкото земните жители се покайват.

49 И нека чрез гласа на църквата бъде назначен пълномощник на църквата в Охайо, за да получава пари за закупуване на земи в аСион.

50 И на служителя Ми Сидни Ригдън Аз давам заповед, че той трябва да анапише описание на земята Сион и едно изложение на Божията воля, според както това ще му бъде сторено знайно от Духа,

51 и едно послание, и подписка, които да се представят на всички църкви, за да се получат пари, които да се поставят в ръцете на епископа, на него самия или на пълномощника, според както му се види за добре или както той ще нареди, за да се закупуват земи за чедата Божии.

52 Защото ето, истина ви казвам, Господ иска учениците и чедата човешки да разтворят сърцата си, тъкмо за да закупят цялата тази област от земя, веднага щом времената го позволят.

53 Ето, това тук е мъдрост. Нека те да извършат това, за да не би да не получат никакво анаследство, освен ако не е чрез кръвопролитие.

54 И отново, доколкото има придобита земя, нека бъдат изпратени работници от всякакъв вид в тази земя да се трудят за светиите Божии.

55 Нека всички тези неща бъдат вършени с ред и нека преимуществата за работа в земята да се сторват знайни от време на време от епископа или пълномощника на църквата.

56 И нека делото на събирането да не се върши набързо, нито тичешком, а нека да се върши според както ще посъветват старейшините на църквата на конференциите, съгласно познанието, което те получават от време на време.

57 И нека Моят служител Сидни Ригдън да посвети на Господа и освети тази земя и петното за ахрама.

58 И нека бъде свикано събрание на конференцията, след което нека Моите служители Сидни Ригдън и Джозеф Смит-младши да се върнат, и също Оливър Каудъри с тях, за да завършат остатъка от работата, която Аз съм им назначил в собствената им земя, и остатъка, според както бъде анаредено от конференцията.

59 И нека никой човек да не се връща от тази земя, без да ададе свидетелство по пътя за онова, което знае и в което вярва с най-голяма сигурност.

60 Нека това, което беше дадено на Зеба Питърсън, му бъде отнето и нека той остане като член на църквата, и се труди със собствените си ръце заедно с братята си, докато не бъде задоволително апорицан за всичките си грехове, защото не ги изповядва и мисли да ги скрие.

61 Нека останалите от старейшините на тази църква, които ще дойдат в тази земя, някои от които са извънредно благословени, даже чрезмерно, също да проведат конференция в тази земя.

62 И нека Моят служител Едуард Партридж да ръководи конференцията, която ще бъде проведена от тях.

63 И нека те също да се върнат, проповядвайки евангелието по пътя, като дават свидетелство за нещата, които са им разкрити.

64 Защото наистина, гласът трябва да тръгне от това място по целия свят и до най-далечните части на земята: че Евангелието трябва да се апроповядва на всяко създание, със бзнамения, следващи онези, които вярват.

65 И ето, Синът Човешки аидва. Амин.