Писания
Учение и Завети 113


Раздел 113

Отговори на определени въпроси относно писанията на Исаия, дадени чрез Джозеф Смит, Пророка, през март 1838 г. (History of the Church, 3:9–10).

1–6, Определени са стволът на Есей, клонът, изникващ от него, и коренът на Есей; 7–10, Разпръснатите останки от Сион имат право на свещеничеството и са призовани да се завърнат при Господа.

1 Кой е стволът аЕсеев, за който се говори в 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти стих на 11-та глава от Исаия?

2 Наистина, тъй казва Господ: Това е Христос.

3 Какво означава клонът, за който се говори в първия стих на 11-та глава на Исаия, който ще израсте от ствола Есеев?

4 Ето, тъй казва Господ: Това е един служител в ръцете Христови, който отчасти е потомък на Есей и също на аЕфрем, или от дома Иосифов, на когото е възложена голяма бвласт.

5 Какво означава коренът Есеев, за който се говори в 10-ти стих на 11-та глава?

6 Ето, тъй казва Господ: Това е един потомък на Есей и също на Иосиф, на когото по право принадлежи свещеничеството и аключовете на царството, за да бъдат като бзнаме и за всъбиране на Моите люде през последните дни.

7 Въпроси от Елаяс Хигби: Какво се има предвид със заповедта в Исаия, 52-ра глава, 1-ви стих, който казва: Облечи силата си о, Сионе, и за кои хора е говорил Исаия?

8 Той е говорил за онези, които Бог ще призове през последните дни, които ще държат силата на свещеничеството, за да възвърнат аСион и изкуплението на Израил; да облече бсилата си означава да облече властта на свещеничеството, на което той, Сион, има вправо по потекло, а също и да се възвърне към онази сила, която той е изгубил.

9 Какво трябва да разбираме под Сион, който се освобождава от връзките по шията си (2-ри стих)?

10 Трябва да разбираме, че аразпръснатите останки се увещават да се бзавърнат при Господа, откъдето те са отпаднали, което ако те сторят, обещанието Господне е, че Той ще им говори или ще им даде откровение. Виж 6-ти, 7-ми и 8-ми стих. Връзките по шията му са проклятия Божии върху него или останките на Израил в тяхното състояние на разпръсване сред езичниците.