Писания
Учение и завети 37


Раздел 37

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън, близо до Файет, щата Ню Йорк, през декември 1830 г. В него е дадена първата заповед относно събирането в тази диспенсация.

1–4, Светиите са призовани да се съберат в щата Охайо.

1 Ето, Аз ви казвам, че не Ми е целесъобразно да превеждате повече, докато не отидете в Охайо, и това заради врага и заради вас.

2 И отново, казвам ви, че не трябва да отивате, докато не сте проповядвали евангелието Ми в онези части и не сте подсилили църквата, където и да се намира тя, и най-вече в Колсвил; защото ето, те Ми се молят с много вяра.

3 И отново, заповед давам на църквата, че Ми е целесъобразно те да се съберат заедно в Охайо за времето, когато Моят служител Оливър Каудъри ще се завърне при тях.

4 Ето, това тук е мъдрост и нека всеки човек да избере за себе си, докато Аз дойда. Тъкмо тъй. Амин.