Писания
Учение и Завети 103


Раздел 103

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 24 февруари 1834 г. (History of the Church, 2:36–39). Това откровение е получено след пристигането на Парли П. Прат и Лаймън Уайт в Къртлънд, щата Охайо, които идват от щата Мисури, за да се посъветват с Пророка относно подпомагането на светиите и възстановяването на земите им в окръг Джаксън.

1–4, Защо Господ позволи Светиите в окръг Джаксън да бъдат подложени на гонения; 5–10, Светиите ще надделеят, ако спазват заповедите; 11–20, Изкуплението на Сион ще дойде чрез сила и Господ ще върви пред людете Си; 21–28, Светиите трябва да се съберат в Сион и онези, които отдадат живота си, ще го намерят отново; 29–40, Определени братя са призовани да организират Сионов лагер и да отидат в Сион; обещана им е победа, ако бъдат верни.

1 Истина ви казвам, приятели Мои, ето, Аз ще ви дам едно откровение и заповед, та да знаете как да апостъпвате в изпълнение на задълженията си относно спасението и бизкуплението на вашите братя, които са били разпръснати по земята на Сион,

2 бидейки агонени и удряни от ръцете на Моите врагове, върху които Аз ще излея гнева Си без мяра в определеното от Мен време,

3 защото Аз им го позволявах досега, та да могат да адопълнят мярата на беззаконията си, та чашата им да е пълна,

4 и тези, които се наричат с Моето име, да може да бъдат анаказвани за малко време с мъчително и тежко порицание, защото те не се бвслушаха напълно в поученията и заповедите, които Аз им дадох.

5 Но истина ви казвам, че Аз съм повелил повеление, което Моите люде ще разберат, доколкото те се вслушат от същия този час в асъвета, който Аз, Господ, техният Бог, ще им дам.

6 Ето, от този същия час те ще започнат да надделяват (защото Аз съм го повелил) над враговете Ми.

7 И ако авнимават да съблюдават всичките слова, които Аз, Господ, техният Бог, ще им изрека, те няма никога да спрат да надделяват, докато бсветовните царства не бъдат покорени под нозете Ми и земята не бъде вдадена на гсветиите да я двладеят во веки веков.

8 Но доколкото те ане спазват Моите заповеди и не внимават да съблюдават всичките Ми слова, царствата на света ще надделяват над тях.

9 Защото те бяха поставени да бъдат асветлина на света и спасителите на човеците.

10 И доколкото не са спасителите на човеците, те са като асол, която е изгубила вкуса си и оттогава насетне за нищо не става, а само да бъде изхвърлена навън и тъпкана под нозете на човеците.

11 Но истина ви казвам, Аз съм повелил, че братята ви, които са разпръснати, ще се завърнат в аземите на техните наследства и ще изградят запустелите места на Сион.

12 Защото след амногото изпитания, както съм ви казал в предишна заповед, идва благословията.

13 Ето, това е благословията, която Аз съм ви обещал след вашите изпитания и изпитанията на братята ви: Вашето изкупление и изкуплението на братята ви, тъкмо възстановяването им в земята на Сион, да бъде постановено и никога вече да не бъде отхвърляно.

14 При все това, ако те осквернят наследствата си, ще бъдат отхвърлени, защото Аз не ще ги пощадя, ако те осквернят наследствата си.

15 Ето, Аз ви казвам, че изкуплението на Сион е нужно да дойде чрез сила.

16 Ето защо, Аз ще издигна сред людете Си човек, който ще ги води както аМоисей водѝ чедата на Израил;

17 защото вие сте чедата на Израил и сте от апотомството на Авраама, и е нужно да бъдете изведени от робство чрез сила и чрез простряна ръка.

18 И както бащите ви бяха водени отначалото, тъкмо тъй ще стане и изкуплението на Сион.

19 Ето защо, нека не премаляват сърцата ви, защото Аз не ви казвам както казах на бащите ви: Моят аангел ще върви пред вас, но не и бприсъствието Ми;

20 но Аз ви казвам: Моите аангели ще вървят пред вас и също и присъствието Ми, и след време вие ще бпритежавате добрата земя.

21 Истина, истина ви казвам, че Моят служител Джозеф Смит-младши е ачовекът, на когото Аз оприличих слугата, комуто господарят на блозето говорѝ в притчата, която съм ви дал.

22 Ето защо, нека Моят служител Джозеф Смит-младши да каже на асилните от дома Ми, Моите млади мъже и тези на средна възраст: Съберете се наедно в земята на Сион, върху земята, която съм купил с пари, които са Ми били посветени.

23 И нека всички църкви изпратят горе мъдри мъже с техните пари да акупят земи, тъкмо както Аз съм им заповядал.

24 И ако враговете Ми дойдат срещу вас, за да ви изпъдят от добрата Ми аземя, която Аз съм посветил да бъде земята на Сион, тъкмо от собствените ви земи, след тези свидетелства срещу тях, които вие донесохте пред Мен, вие ще ги прокълнете.

25 И всеки, когото вие прокълнете, и Аз ще прокълна; и вие трябва да отмъстите за Мен на враговете Ми.

26 И Моето присъствие ще бъде с вас тъкмо когато аотмъщавате за Мен на враговете Ми, до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят.

27 Нека никой човек да не се страхува да отдаде живота си заради Мен, защото всеки, който аотдаде живота си заради Мен, ще го намери отново.

28 И всеки, който не е готов да отдаде живота си заради Мен, не е Мой ученик.

29 Моята воля е, че служителят Ми аСидни Ригдън трябва да издигне гласа си на събранията в източните земи при подготвянето на църквите да спазват заповедите, които Аз съм им дал относно възстановяването и изкуплението на Сион.

30 Моята воля е, че служителят Ми Парли П. аПрат и служителят Ми Лаймън Уайт не трябва да се връщат в земята на братята си, докато не са събрали отряди, за да възлязат в земят на Сион — по десет, или по двадесет, или по петдесет, или по сто, докато не достигнат на брой петстотин от бсилните на дома Ми.

31 Ето, това е Моята воля: Искайте и ще получите, но човеците ане винаги вършат волята Ми.

32 Ето защо, ако не можете да добиете петстотин, потърсете усърдно, та по възможност да добиете триста.

33 И ако не можете да добиете триста, потърсете усърдно, та по възможност да добиете сто.

34 Но истина ви казвам, Аз ви давам заповед, че вие не трябва да възлизате в земята на Сион, ако не сте достигнали до сто от силните на дома Ми, за да възлязат с вас в земята на Сион.

35 Ето защо, както ви казах, искайте и ще получите; молете се ревностно, та по възможност Моят служител Джозеф Смит-младши да може да отиде с вас и да председателства посред людете Ми, и да устрои царството Ми на апосветената земя, и да установи чедата на Сион върху законите и заповедите, които са ви били и които ще ви бъдат дадени.

36 Цялата победа и слава ви се осъществяват чрез вашето аусърдие, вярност и бмолитви с вяра.

37 Нека Моят служител Парли П. Прат да отпътува със служителя Ми Джозеф Смит-младши.

38 Нека Моят служител Лаймън Уайт да отпътува със служителя Ми Сидни Ригдън.

39 Нека Моят служител Хайръм Смит да отпътува със служителя Ми Фредерик Г. Уйлямс.

40 Нека Моят служител Орсън Хайд да отпътува със служителя Ми Орсън Прат натам, накъдето Моят служител Джозеф Смит-младши ще ги посъветва, за да се постигне изпълнението на тези заповеди, които Аз съм ви дал; и оставете останалото в Мои ръце. Тъкмо тъй. Амин.