Писания
Учение и Завети 60


Раздел 60

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в окръг Джаксън, щата Мисури, на 8 август 1831 г. (History of the Church, 1:201–202). По този повод старейшините, които били определени да се върнат на изток, пожелават да узнаят как да постъпят, по кой път и по какъв начин трябва да пътуват.

1–9, Старейшините трябва да проповядват Евангелието пред събранията на нечестивите; 10–14, Те не трябва да прахосват времето си в леност, нито да заравят талантите си; 15–17, Те може да умият нозете си като свидетелство срещу онези, които отхвърлят Евангелието.

1 Ето, тъй казва Господ на старейшините от църквата Си, които трябва скоро да се върнат в земята, от където дойдоха: Ето, Аз съм доволен от това, че възлязохте тука;

2 но Моето благоволение не е с някои, защото те не искат да си отворят аустата, а бкрият таланта, който Аз съм им дал, поради встрах от човека. Горко на такива, защото гневът Ми е разпален срещу тях.

3 И ще стане така, че ако те не са Ми по-верни, ще им се аотнеме дори и онова, което имат.

4 Защото Аз, Господ, управлявам в небесата горе и сред аземните войнства, и в деня, в който събера бскъпоценностите Си, всички човеци ще узнаят кое е това, което говори за силата Божия.

5 Но наистина, Аз ще ви говоря относно пътуването ви към земята, от където дойдохте. Нека бъде направен плавателен съд или закупен, според както ви се вижда за добре, за Мен е без значение, и скоро предприемете пътуването си за мястото, наречено Сейнт Луис.

6 И нека Моите служители Сидни Ригдън, Джозеф Смит-младши и Оливър Каудъри да предприемат пътуването си оттам за Цинцинати.

7 И на това място нека те издигнат гласа си и провъзгласят словото Ми с висок глас, без гняв или съмнение, издигайки свети ръце над тях. Защото Аз съм способен да ви направя асвяти и греховете ви са ви бпростени.

8 И нека останалите да предприемат пътуването си от Сейнт Луис, двама по двама, и да проповядват словото без да бързат, сред събранията на нечестивите, докато не се завърнат в църквите, откъдето те дойдоха.

9 И всичко това да е за доброто на църквите, с такова намерение Аз съм ги изпратил.

10 И нека Моят служител аЕдуард Партридж да раздаде една част от парите, които съм му дал, на старейшините Ми, на които им е заповядано да се върнат,

11 и този, който може, нека ги върне чрез пълномощника, а този, който не може, от него не се изисква.

12 А сега, говоря на останалите, които трябва да дойдат в тази земя.

13 Ето, те са били изпратени да проповядват евангелието Ми сред събранията на нечестивите, затова Аз им давам заповед: Не прахосвайте времето си в аленост, нито заравяйте бталанта си, тъй че да не може да се узнае за него.

14 И след като възлезеш в земята Сион и провъзгласиш словото Ми, трябва скоро да се върнеш, провъзгласявайки словото Ми сред събранията на нечестивите без да бързаш, без агняв и без препирня.

15 И отърси апраха от нозете си срещу онези, които не те приемат, но не в тяхно присъствие, да не би да ги предизвикаш, а в тайно; и умий нозете си като свидетелство срещу тях в съдния ден.

16 Ето, това ви е достатъчно и е волята на Оногова, Който ви е изпратил.

17 И чрез устата на служителя Ми Джозеф Смит-младши ще бъде сторено знайно това относно Сидни Ригдън и Оливър Каудъри. Останалото — по-нататък. Тъкмо тъй. Амин.