Писания
Учение и Завети 13
назад напред

Раздел 13

Поставянето на Джозеф Смит и Оливър Каудъри в Аароновото Свещеничество на брега на река Саскуахана близо до Хармони, щата Пенсилвания, на 15 май 1829 г. (History of the Church, 1:39–42). Поставянето е извършено от ръцете на един ангел, който се представя като Иоан, същият, който в Новия Завет е наречен Иоан Кръстител. Ангелът обяснява, че той действа под ръководството на Петър, Яков и Иоан, древните Апостоли, които държат ключовете на по-висшето свещеничество, което е наречено Свещеничеството на Мелхиседек. На Джозеф и Оливър им е дадено обещанието, че в подходящото време ще им се предаде Свещеничеството на Мелхиседек. (Виж раздел 27:7, 8, 12).

Дават се ключовете и силите на Аароновото Свещеничество.

1 На вас, съслужители мои, в името на Месията, аз апредавам бСвещеничеството на Аарон, което държи ключовете за служението на вангелите и на евангелието на гпокаянието, и на дкръщението чрез пълно потапяне за опрощение на греховете; и то никога вече няма да бъде отнето от земята, докато синовете на еЛевий не принесат отново приношение на Господа в жправедност.