Писания
Официално изявление 1


Официално изявление — 1

До всички заинтересовани:

Тъй като по политически причини от Солт Лейк Сити се разпространяват съобщения в печата, които се публикуват повсеместно и декларират, че Комисията на щата Юта в последния си доклад до Секретаря на Вътрешните работи твърди, че полигамните бракове все още се извършват официално и че четиридесет и повече такива брака са били сключени в щата Юта от миналия юни или през изтеклата година, и че също тъй в публични речи водачите на Църквата са проповядвали, насърчавали и изисквали продължаване упражняването на многобрачие,

ето защо, аз, като Президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, обявявам с настоящото по най-тържествен начин, че тези обвинения са лъжливи. Ние не учим на полигамия или многобрачие, нито позволяваме на някого да го упражнява, и аз отричам, че през споменатия период са били извършени официално четиридесет или какъвто и да е друг брой полигамни бракове в храмовете ни, или на което и да е място в Територията.

Беше съобщено за един случай, за който участниците твърдят, че бракът бил извършен в Дома за Надаряване в Солт Лейк Сити през пролетта на 1889 година, но за мен се оказа невъзможно да разбера кой е извършил церемонията; каквото и да е станало в този случай, било е без моето знание. Като последствие от това предполагаемо събитие, по мое нареждане Домът за Надаряване бе разрушен незабавно.

Доколкото Конгресът е въвел в действие закони, забраняващи многобрачието, които закони са били обявени за конституционни от Върховния съд, с настоящото аз обявявам намерението си да се подчиня на тези закони и да използвам влиянието си сред членовете на Църквата, на която съм президент, за да ги накарам да сторят същото.

Нито в моите поучения към Църквата, нито в тези на моите сътрудници през споменатия период има нещо, което да може да бъде разумно изтълкувано като утвърждаващо или насърчаващо полигамия; и винаги, когато някой Старейшина от Църквата е използвал език, който е създавал впечатление, че изразява такова учение, той е бил незабавно смъмрян. И сега, аз обявявам публично, че съветът ми към светиите от последните дни е да се въздържат да сключват всякакви бракове, които са забранени от закона на страната.

Уилфорд Уудръф

Президент на Църквата на Исус Христос
на светиите от последните дни.

Президент Лоренцо Сноу предложи следното:

“Аз предлагам, че като признаваме Уилфорд Уудръф за Президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и за единствения човек на земята понастоящем, който държи ключовете на запечатващите обреди, ние го смятаме за напълно упълномощен по силата на длъжността, която заема, да издаде Манифеста, който бе прочетен в наше присъствие и който носи дата 24 септември 1890 година, и че като Църква, събрана на Обща Конференция, ние приемаме неговото изявление относно многобрачието като валидно и задължително”.

Гласуването в подкрепа на гореспоменатото предложение беше единодушно.

Солт Лейк Сити, щата Юта, 6-ти октомври 1890 година.

Откъси от три речи на
президент Уилфорд Уудръф
относно Манифеста

Господ никога няма да позволи на мен или на някой друг, който заема поста Президент на тази Църква, да ви отклони от правия път. Това не влиза в програмата. Това не е според замисъла Божий. Ако аз се опитам да направя това, Господ би ме махнал от моя пост, както би направил Той и с всеки друг човек, който се опита да отклони чедата човешки от думите Божии и от задължението им. (Шестдесет и първа полугодишна обща конференция на Църквата, понеделник, 6-ти октомври, 1890 година, Солт Лейк Сити, щата Юта. Излиза във вестник Deseret Evening News [Дезърет Ивнинг Нюз] на 11-ти октомври 1890 г., стр. 2).

Не е важно кой остава жив и кой умира, или кои са призовани да водят тази Църква; те трябва да я ръководят чрез вдъхновение от Всемогъщия Бог. Ако не го правят по този начин, те не могат да го направят въобще. …

Напоследък имах някои откровения и то много важни за мен; и аз ще ви кажа това, което Господ ми каза. Позволете ми да привлека вниманието ви към това, което се нарича Манифест. …

Господ ми каза да задам на Светиите от последните дни един въпрос; и Той ми каза също, че ако те послушат това, което съм им казал, и отговорят на въпроса, поставен пред тях чрез Духа и силата Божии, всички те ще отговорят по един и същ начин и всички ще мислят еднакво по този въпрос.

Въпросът е този: Кой е най-мъдрият път, който Светиите от последните дни да следват: да продължават да се опитват да упражняват многобрачие при положение, че законите на страната са срещу това и че шестдесет милиона души се противопоставят, с цената на конфискация и загуба на всички храмове и спиране на всички обреди в тях, както за живите, тъй и за умрелите, хвърляне в затвора на Първото Президентство, Дванадесетте, и главите на семейства в Църквата, и конфискация на личното имущество на хора (всеки от които сам би спрял тази практика); или след като сме извършили и изстрадали това, което сме изстрадали, поради придържането ни към този принцип, да преустановим тази практика и се подчиним на закона, и като направим това, да оставим Пророците, Апостолите и бащите вкъщи, тъй че да могат да напътстват людете и да се грижат за задълженията на Църквата, и също да оставим храмовете в ръцете на Светиите, тъй че да могат да участват в обредите на Евангелието, както за живите, тъй и за мъртвите?

Господ ми показа чрез видение и откровение какво точно щеше да се случи, ако не бяхме спрели тази практика. Ако не бяхме я спрели, вие нямаше да имате полза … от нито един от мъжете в този храм в Логан; защото всички обреди щяха да бъдат спрени из цялата земя на Сион. Объркване щеше да цари навсякъде в Израил и много мъже щяха да бъдат затворени. Тази трудност щеше да сполети цялата Църква и ние щяхме да бъдем заставени да спрем тази практика. Сега, въпросът е дали тя трябва да бъде спряна по този начин или по начина, който Господ ни е показал, и да оставим нашите Пророци, Апостоли и бащи да бъдат свободни мъже, а храмовете да си останат в ръцете на хората, тъй че мъртвите да могат да бъдат изкупени. Голям брой вече са били избавени от затвора в света на духовете чрез тези хора. Трябва ли това дело да продължава или да спре? Ето въпросът, който поставям пред Светиите от последните дни. Вие трябва да отсъдите сами. Аз искам вие сами да си отговорите на този въпрос. Аз няма да му отговоря, но ви казвам, че точно това е положението, в което ние като народ щяхме да се окажем, ако не бяхме поели по пътя, който избрахме.

… Видях точно какво щеше да стане, ако не бяхме направили нищо. От дълго време имам този дух над мен и искам да кажа това: Щях да допусна всички храмове да се изплъзнат от ръцете ни, аз самият щях да отида в затвора и щях да допусна всички останали мъже също да отидат там, ако Богът на небесата не ми беше заповядал да направя това, което направих; и когато дойде часът и ми бе заповядано да направя това, всичко ми беше ясно. Аз се представих пред Господа и записах това, което Господ ми каза да запиша. …

Оставям ви това, за да го обмислите и обсъдите. Господ се труди с нас. (Конференция на кола в Каш, Логан, щата Юта, неделя, 1 ноември 1891 г. Излиза във вестник Deseret Weekly [Дезърет Уийкли] на 14 ноември 1891 г.).

Сега ще ви кажа какво ми беше изявено и какво извърши Синът Божий с това. … Всички тези неща щяха да станат тъй, както жив е Богът Всемогъщи, ако Манифестът не беше оповестен. Затова Синът Божий се почувства склонен да го представи на Църквата и на света за целите на Неговия промисъл. Господ е повелил установяването на Сион. Той е повелил завършването на този храм. Той е повелил, че спасението за живите и за умрелите трябва да се провежда в долините на тези планини. И Всемогъщият Бог повели, че дяволът не трябва да го осуети. Ако можете да го разберете, това е ключът към него. (Из реч, произнесена на шестата сесия от посвещаването на Храма в Солт Лейк, април 1893 г. Машинописен запис на службите по посвещаването, Архиви на Историческия отдел на Църквата, Солт Лейк Сити, щата Юта).