Писания
Учение и Завети 115


Раздел 115

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Фар Уест, щата Мисури, на 26 април 1838 г., което разкрива волята Божия относно изграждането на това място и за Господния Дом (History of the Church, 3:23–25). Това откровение е отправено към ръководните служители на Църквата.

1–4, Господ наименува Църквата Си Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни; 5–6, Сион и коловете му са места за отбрана и убежище на светиите; 7–16, На светиите е заповядано да построят Дом Господен във Фар Уест; 17–19, Джозеф Смит държи ключовете на царството Божие на земята.

1 Наистина, тъй казва Господ на теб, служителю Мой, аДжозеф Смит-младши, и също на Моя служител бСидни Ригдън, и също на Моя служител вХайръм Смит, и на съветниците ти, които са сега или ще бъдат назначени отсега насетне;

2 също и на теб, служителю Мой, аЕдуард Партридж, и на твоите съветници;

3 също и на Моите верни служители, които са във висшия съвет на църквата Ми в Сион, защото тъй ще се нарича той, и на всички старейшини и люде на Моята църква на Исус Христос на светиите от последните дни, разпръснати надалеч по целия свят,

4 защото тъй ще се нарича Моята ацърква през последните дни, тъкмо бЦърквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

5 Наистина казвам на всички вас: аСтанете и заблестете, тъй че светлината ви да може да бъде бзнаме за народите,

6 и асъбирането наедно върху земята на бСион и вколовете му да може да бъде за отбрана и губежище от бурята и от яростта, когато те ще се дизлеят без смесване върху цялата земя.

7 Нека град Фар Уест бъде свята и посветена на Мене земя; и тя ще бъде наречена най-святата, защото земята, върху която стоите, е асвята.

8 Ето защо, Аз ви заповядвам да Ми апостроите дом за събиране наедно на Моите светии, за да могат те да Ми се бпокланят.

9 И нека през лятото, което идва, това дело да започне, основата и подготвителната работа.

10 И нека началото да се сложи на четвъртия ден на следващия юли; и от това време нататък нека людете Ми се трудят усърдно да построят дом за името Ми.

11 И след аедна година от този ден нека започнат отново да полагат основата на Моя бдом.

12 И тъй, нека от това време нататък те се трудят усърдно, докато той бъде завършен, от крайъгълния му камък до върха му, докато не остане нищо, което не е завършено.

13 Истина ви казвам, нека нито Моят служител Джозеф, нито Моят служител Сидни, нито Моят служител Хайръм да влизат повече в дълг за построяването на дом за Моето име,

14 но нека бъде построен дом за Моето име съгласно аобразеца, който Аз ще им покажа.

15 И ако людете Ми не го построят съгласно образеца, който ще покажа на тяхното президентство, Аз не ще го приема от ръцете им.

16 Но ако людете Ми го построят съгласно образеца, който Аз ще покажа на тяхното президентство, тъкмо на Моя служител Джозеф и на съветниците му, тогава Аз ще го приема от ръцете на Моите люде.

17 И отново, истина ви казвам, Моята воля е, че град Фар Уест трябва скоро да бъде построен чрез събирането на светиите Ми;

18 и също, че други места трябва да бъдат определени за аколове в областите наоколо, според както те ще бъдат явявани на Моя служител Джозеф от време на време.

19 Защото ето, Аз ще бъда с него и ще го осветя пред людете, защото на него Аз съм дал аключовете на това царство и това служение. Тъкмо тъй. Амин.