Писания
Учение и Завети 38


Раздел 38

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Файет, щата Ню Йорк, на 2-ри януари 1831 г. (History of the Church, 1:140–143). Поводът е конференция на Църквата.

1–6, Христос сътвори всички неща; 7–8, Той е сред светиите Си, които скоро ще Го видят; 9–12, Всяка плът е опорочена пред Него; 13–22, Той е запазил една земя на обещание за Своите светии във времето и във вечността; 23–27, На светиите е заповядано да бъдат едно и да се считат помежду си за братя; 28–29, Предсказват се войни; 30–33, На светиите ще се даде сила свише и те ще тръгнат сред всички народи; 34–42, На Църквата е заповядано да се грижи за бедните и нуждаещите се и да търси богатствата на вечността.

1 Тъй казва Господ, вашият Бог, тъкмо Исус Христос, Великият аАз Съм, Алфа и Омега, началото и краят; същият, Който гледаше обширния простор на вечността и всички бнебесни множества от серафими, впреди светът да е бил гсъздаден;

2 същият, Който азнае всички неща, защото бвсичко е присъстващо пред очите Ми;

3 Аз съм същият, Който рече и светът бе асъздаден, и всички други неща дойдоха чрез Мен.

4 Аз съм същият, Който прибра аСион на Енох в собственото Си лоно, и истина казвам, тъкмо за всички, които са бповярвали в името Ми, защото Аз съм Христос и в Моето собствено име, въз основа на вкръвта, която съм пролял, съм се застъпвал Аз за тях пред Отца.

5 Но ето, остатъка от анечестивите съм задържал Аз във бвериги от мрак до всъда на великия ден, който ще дойде при края на земята;

6 и тъкмо тъй ще сторя Аз, нечестивите да бъдат държани, тези, които не искат да чуят Моя глас, а вкоравяват сърцата си, и горко, горко, горко на участта им.

7 Но ето, истина, истина ви казвам, че аочите Ми са върху вас. Аз съм бсред вас, но вие не можете да Ме видите;

8 но денят скоро идва, когато ще Ме авидите и ще узнаете, че Аз съм, защото завесата на мрака ще бъде разкъсана скоро и този, който не е бпречистен, не ще виздържи деня.

9 Затова, опашете кръста си и бъдете готови. Ето, ацарството е ваше и врагът не ще надвие.

10 Истина ви казвам, вие сте ачисти, но не всички и няма никой друг, в когото да е Моето бблаговоление,

11 защото всяка аплът е опорочена пред Мен и силите на бмрака надделяват на земята сред чедата човешки в присъствието на всички небесни множества,

12 което прави тишината да царува и цялата вечност е анаскърбена, а бангелите чакат великата заповед да впожънат земята, да съберат гплевелите, та да може да бъдат дизгорени; и ето, врагът е обединен.

13 И сега, Аз ви показвам една мистерия, нещо, което е ставало в тайно, за да осъществи тъкмо аунищожението ви след време и вие не го знаехте;

14 но сега Аз ви го казвам и благословени сте, не поради вашето беззаконие, нито поради неверните ви сърца, защото наистина някои от вас са виновни пред Мен, но Аз ще бъда милостив към слабостите ви.

15 Ето защо, бъдете асилни от сега нататък, не ббойте се, защото царството е ваше.

16 И за ваше спасение Аз ви давам заповед, защото съм чул молитвите ви и абедните са се оплакали пред Мен, и ббогатите съм създал Аз, и всяка плът е Моя, и Аз вне показвам предпочитание към никого.

17 И Аз съм направил земята богата, и ето, тя е Моето аподножие, затова Аз ще застана отново на нея.

18 И Аз ви предлагам и благоволявам да ви дам по-големи богатства, тъкмо една земя на обещание, земя, където текат мляко и мед, върху която няма да има проклятие, когато Господ дойде.

19 И Аз ще ви я дам за земя на вашето наследство, ако я търсите с цялото си сърце.

20 И това ще бъде Моят завет с вас: Вие ще я имате за земя на вашето наследство и за анаследството на вашите деца во веки, докато земята съществува, и ще я притежавате отново във вечността, за да не премине никога повече.

21 Но истина ви казвам, че след време вие няма да имате цар, нито управител, защото Аз ще бъда ваш ацар и ще бдя над вас.

22 Затова чуйте гласа Ми и Ме аследвайте, и ще бъдете бсвободни люде, и няма да имате други, освен Моите закони, когато Аз дойда, защото Аз съм вашият взаконодател и какво може да възпре ръката Ми?

23 Но истина ви казвам, апоучавайте се един друг според службата, на която съм ви назначил.

24 И нека всеки човек асчита своя брат като самия себе си и упражнява бдобродетел и всвятост пред Мен.

25 И отново ви казвам, нека всеки човек счита своя брат като самия себе си.

26 Защото кой човек сред вас, който има дванадесет сина и не показва предпочитание към никого от тях, и те му служат покорно, и казва на единия: Бъди облечен в мантии и седни тук, а на другия: Бъди облечен в парцали и седни там, може да погледне към синовете си и да каже: Аз съм справедлив?

27 Ето, това съм ви давал за притча и тя е тъкмо както Аз съм. Казвам ви, бъдете аедно и ако не сте едно, не сте Мои.

28 И отново ви казвам, че врагът в тайни места иска да отнеме аживота ви.

29 Вие чувате за авойни в далечни страни и казвате, че скоро ще има големи войни в далечни страни, но не познавате сърцата на човеците в собствената си страна.

30 Аз ви казвам тези неща заради молитвите ви; затова асъхранете бмъдрост в сърцата си, да не би нечестието на човеците да ви разкрие тези неща чрез тяхното нечестие по начин, който ще заговори в ушите ви с глас, по-силен от този, който ще разтърси земята; но ако сте подготвени, вие няма да се боите.

31 И за да можете да избегнете силата на врага и да бъдете събрани в Мен като един праведен народ, без апетно и непорочен,

32 затова поради тази причина, Аз ви дадох заповед, че трябва да отидете в аОхайо и там ще ви дам Моя бзакон, и там ще бъдете внадарени със сила свише,

33 и оттам, всеки, който Аз поискам, ще тръгне сред авсички народи, и на тях ще им бъде казано какво трябва да правят; защото Аз имам запазено едно велико дело, защото Израил ще бъде бспасен, и Аз ще ги водя натам, накъдето поискам, и никаква сила не ще ввъзпре ръката Ми.

34 И сега, давам на църквата в тези части заповед, определени мъже сред тях да бъдат назначени; и те трябва да бъдат назначени чрез агласа на църквата.

35 И те ще се грижат за бедните и нуждаещите се, и ще служат за тяхното аоблекчение, тъй че да не страдат, и ще ги изпратят на мястото, на което Аз съм им заповядал.

36 И това ще бъде работата им — да направляват имуществените дела на тази църква.

37 И тези, които имат ферми, които не могат да бъдат продадени, нека ги оставят или дадат под наем, според както им се види за добре.

38 Гледайте всички неща да са запазени и когато човеците са анадарени със сила свише и са изпратени, всички тези неща ще бъдат събрани в лоното на църквата.

39 И ако търсите абогатствата, за които е според волята на Отца да ви бъдат дадени, вие ще бъдете най-богатите от всички други люде, защото ще имате богатствата на вечността; и нужно е ббогатствата на земята да са Мои, за да ги давам, но пазете се от вгордост, да не би да станете като гнефитите от древността.

40 И отново, казвам ви, Аз ви давам заповед, че всеки човек, и старейшина, и свещеник, и учител, а също и член, трябва да тръгне със силата си и с труда на аръцете си да подготвя и изпълнява нещата, които Аз съм заповядал.

41 И нека апроповядването ви да е бпредупредителният глас на всеки човек към ближния му, с благост и кротост.

42 И излезте аизсред нечестивите. Спасете се. Бъдете чисти, вие, които носите съсъдите Господни. Тъкмо тъй. Амин.