Помощни материали за изучаване
Исус Христос
назад напред

Исус Христос

Христос (гръцка дума) и Месия (еврейска дума), означават “Помазаник”. Исус Христос е Първородният на Отца в Духа (Евр. 1:6; У. и З. 93:21). Той е Единородният на Отца в плътта (Иоана 1:14; 3:16). Той е Иехова (У. и З. 110:3–4) и е бил предопределен за Своето велико призвание преди създаването на света. Под ръководството на Отца, Исус е създал земята и всичко на нея (Иоана 1:3, 14; Моисей 1:31–33). Роден от Мария във Витлеем, живее безгрешен живот и извършва съвършено Единение за греховете на цялото човечество, като пролива кръвта Си и отдава живота Си на кръста (Мат. 2:1; 1 Не. 11:13–33; 3 Не. 27:13–16; У. и З. 76:40–42). Той възкръснал от мъртвите, като по този начин осигурил бъдещото възкресение на цялото човечество. Чрез Единението и възкресението на Исус, тези, които се покаят за греховете си и се подчиняват на Божиите заповеди, могат да живеят вечно с Исус и Отца (2 Не. 9:10–12; 21–22; У. и З. 76:50–53, 62).

Исус Христос е най-великата Личност, която се е раждала на тази земя. Неговият живот е съвършен пример за това как трябва да живее цялото човечество. Всички молитви, благословии и свещенически обреди трябва да бъдат извършвани в Негово име. Той е Господарят на господарите, Царят на царете, Творецът, Спасителят и Богът на цялата земя.

Исус Христос ще дойде отново в сила и слава, за да управлява на земята по време на Хилядолетието. В последния ден Той ще съди цялото човечество (Алма 11:40–41; Дж. С. — М. 1).

Кратка история на живота Му (в хронологичен ред)

Власт

Главата на Църквата

Да вземем върху нас името на Исус Христос

Доземният живот на Христос

Примерът на Исус Христос

Пророчества за раждането и смъртта на Исус Христос

Свидетелство за Исус Христос

Символи на Христос

Славата на Исус Христос

Съдия

Царуването на Христос през Хилядолетието

Явявания на Христос след смъртта Му