Помощни материали за изучаване
Утешител
назад напред

Утешител

В писанията се говори за двама Утешители. Първият е Светият Дух (Иоана 14:26–27; Мор. 8:26; У. и З. 21:9; 42:17; 90:11). Вторият Утешител е Господ Исус Христос (Иоана 14:18, 21, 23). Когато някой получи втория Утешител, Исус Христос ще му се явява от време на време, ще му разкрие Отца и ще го поучава лице в лице (У. и З. 130:3).