Помощни материали за изучаване
Светлина, светлината на Христос
назад напред

Светлина, светлината на Христос

Божествена енергия, сила или влияние, което произтича от Бога чрез Христос и дава живот и светлина на всичко. Тя е законът, чрез който се управляват всички неща в небесата и на земята (У. и З. 88:6–13). Тя също така помага на хората да разберат евангелските истини и помага да бъдат поставени на тази евангелска пътека, която води до спасение (Иоана 3:19–21; 12:46; Алма 26:15; 32:35; У. и З. 93:28–29, 31–32, 40, 42).

Светлината на Христос не трябва да бъде бъркана със Светия Дух. Светлината на Христос не е личност. Тя е влияние, което идва от Бога и подготвя хората да получат Светия Дух. Тя е едно влияние за добро в живота на всички хора (Иоана 1:9; У. и З. 84:46–47).

Едно проявление на светлината на Христос е съвестта, която помага на човек да избира между доброто и злото (Мор. 7:16). Когато хората научат повече за Евангелието, съвестта им става по-чувствителна (Мор. 7:12–19). Хората, които се вслушат в светлината на Христос, биват доведени до Евангелието на Исус Христос (У. и З. 84:46–48).