Помощни материали за изучаване
Откровение
назад напред

Откровение

Начин за общуване на Бог с Неговите чеда на земята. Откровението може да дойде чрез Светлината на Христос и Светия Дух чрез вдъхновение, видения, сънища или посещения на ангели. Откровението дава напътствие, което може да отведе верните към вечно спасение в селестиалното царство.

Господ открива делото Си на Своите пророци и потвърждава на вярващите, че откровенията на пророците са истина (Амос 3:7). Чрез откровение Господ дава индивидуално напътствие за всеки човек, който Го търси и който има вяра, покае се и се подчинява на Евангелието на Исус Христос. Джозеф Смит е казал, че “Светият Дух е откровител” и че “никой човек не може да получи Светия Дух, без да получава откровения”.

В църквата на Господа, Първото Президентство и Кворумът на Дванадесетте апостоли са пророци, гледачи и откровители за Църквата и за света. Президентът на Църквата е единственият, когото Господ е упълномощил да приема откровения за Църквата (У. и З. 28:2–7). Всеки човек може да получи лично откровение за своя собствена полза.