Помощни материали за изучаване
Обреди
назад напред

Обреди

Свещени ритуали и церемонии. Обредите се състоят от действия с духовно значение. Терминът може да означава също и Божии закони и повеления.

Обредите в Църквата включват: благославяне на болните (Яков. 5:14–15), благославяне на причастието (У. и З. 20:77, 79), кръщение чрез пълно потапяне (Мат. 3:16; У. и З. 20:72–74), благославяне на деца (У. и З. 20:70), даване на дара на Светия Дух (У. и З. 20:68; 33:15), даване на свещеничеството (У. и З. 84:6–16; 107:41–52), обреди в храма (У. и З. 124:39) и брак в новия и вечен завет (У. и З. 132:19–20).

Посреднически обряд

Религиозен обряд, извършен от жив човек в полза на някого, който е починал. От тези обреди има полза само когато онези, за които те са извършени, ги приемат, спазват свързаните с тях завети и бъдат запечатани със Светия Дух на Обещанието. Днес такива обреди се извършват в храмовете.