Помощни материали за изучаване
Светият Дух
назад напред

Светият Дух

Третият член на Божеството (1 Иоан. 5:7; У. и З. 20:28). Духовна личност, която няма тяло от плът и кости (У. и З. 130:22). Светият Дух често се нарича Духът или Духът Божий.

Светият Дух изпълнява няколко жизнено важни роли в Плана на спасението. 1. Свидетелства за Отца и Сина (1 Кор. 12:3; 3 Не. 28:11; Етер 12:41). 2. Разкрива истината за всички неща (Иоана 14:26; 16:13; Мор. 10:5; У. и З. 39:6). 3. Пречиства онези, които са се покаяли и кръстили (Иоана 3:5; 3 Не. 27:20; Моисей 6:64–68). 4. Той е Светият Дух на обещанието (У. и З. 76:50–53; 132:7, 18–19, 26).

Силата на Светия Дух може да дойде върху човек преди кръщението и да засвидетелства, че Евангелието е истинно. Но правото някой да има постоянното присъствие на Светия Дух, когато е достоен, е дар, който може да бъде получен само чрез полагане на ръце от носител на Мелхиседековото свещеничество след овластено кръщение в истинската Църква на Исус Христос.

Исус учи, че всеки грях и хула могат да бъдат простени, с изключение на хулата срещу Светия Дух (Мат. 12:31–32; Марка 3:28–29; Лука 12:10; Евр. 6:4–8; У. и З. 76:34–35).