Помощни материали за изучаване
  Храм, дом на Господа
  Бележки под линия
  Тема

  Храм, дом на Господа

  Буквално, Домът на Господа. Господ винаги е заповядвал на хората Си да строят храмове, свети сгради, в които достойните светии да изпълняват свещени церемонии и обреди на Евангелието за себе си и за мъртвите. Господ посещава храмовете Си и те са най-светите от всички места за богослужение.

  Скинята, издигната от Моисей и чедата на Израил, била преносим храм. Израилтяните я използвали по време на бягството си от Египет.

  Най-известният храм, споменат в Библията, е този, построен от Соломон в Ерусалим (2 Лет. 2–5). Той е бил разрушен през 600 г. пр. Хр. от вавилонците и възстановен от Зоровавел след около сто години (Ездра 1–6). Част от храма била изгорена през 37 г. пр. Хр. и Ирод Велики го построил отново по-късно. Римляните разрушили храма през 70 г. от Хр.

  В Книгата на Мормон праведните последователи на Бога били насочени да строят храмове и да извършват богослужения в тях (2 Не. 5:16; Мосия 1:18; 3 Не. 11:1). Построяването и правилното използване на храма са белези на истинската Църква във всички диспенсации, включително и на възстановената Църква в наши дни. Храмът в Къртлънд бил първият храм, построен и посветен на Господа в тази диспенсация. След него са били осветени храмове в много страни по цялата земя.