Джозеф Смит — Матея 1
Бележки под линия

Hide Footnotes

Тема

Джозеф Смит — Матея

Откъс от превода на Библията, според както е разкрит на Джозеф Смит-Пророка през 1831 г.: Матея 23:39 и глава 24.

Глава 1

Исус предсказва близкото унищожение на Ерусалим. Той говори също за Второто пришествие на Сина Човешки и унищожаването на нечестивите.

1 Защото казвам ви, че отсега насетне няма да Ме виждате, нито ще узнаете, че Аз съм Този, за Когото е писано от пророците, докогато кажете: Благословен е Този, Който аидва в Господното име в небесните облаци, и всичките свети ангели с Него. Тогава учениците Му разбраха, че Той отново ще дойде на земята, след като бъде прославен и увенчан от дясната страна на бБога.

2 И Исус излезе и се отдалечи от храма; и учениците Му дойдоха при Него, за да Го чуят, казвайки: Учителю, покажи ни относно зданията на храма, защото Ти си казал: Те ще бъдат сринати и ще ви се оставят пусти.

3 И Исус им каза: Не виждате ли всичко това и не го ли разбирате? Истина ви казвам, няма да остане тук, в този храм, акамък върху камък, който да не бъде сринат.

4 И Исус ги остави и отиде на аЕлеонския хълм. И докато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме, казвайки: Кажи ни кога ще бъде това, което ни рече относно унищожаването на храма и на юдеите, и какъв е бзнакът на Твоето впришествие, и за гсвършека на света или за унищожаването на днечестивите, което е свършекът на света?

5 И Исус отговори и им каза: Пазете се да не ви измами някой човек,

6 защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: Аз съм Христос; и те ще измамят мнозина.

7 Тогава ще ви предадат на амъки и ще ви убият, и ще бъдете бнамразени от всички народи заради името Ми.

8 Тогава мнозина ще бъдат измамени и ще се предават един друг, и ще се мразят един друг.

9 И много лъжепророци ще се появят и ще измамят мнозина;

10 и понеже ще се шири беззаконие, алюбовта на мнозина ще охладнее,

11 но този, който остане непоколебим и не бъде преодолян, същият ще бъде спасен.

12 Затова тогава, когато видите амерзостта на опустошението, за която говори бДаниил, пророкът, относно унищожението на вЕрусалим, тогава вие ще стоите на гсвято място; който чете, нека разбира.

13 Тогава нека ония, които са в Юдея, да бягат към апланините.

14 Нека този, който е на къщната горница, да бяга и да се не връща да взема нищо от къщата си;

15 нито този, който е на нивата, да се не връща назад да взема дрехите си.

16 И горко на анепразните и на кърмещите в ония дни,

17 ето защо, молете се на Господ бягството ви да не бъде през зимата, нито в съботен ден,

18 защото тогава, в ония дни, върху аюдеите и върху жителите на бЕрусалим ще има голяма скръб, неизпращана преди от Бог върху Израил, от началото на царството им до това време; не, нито пък някога ще бъде изпращана отново върху Израил.

19 Всичко това, което ги е сполетяло, е само началото на страданията, които ще дойдат върху им.

20 И освен ако ония дни не бъдат съкратени, никоя плът от тях няма да бъде спасена; но заради избраните, в съответствие със завета, ония дни ще бъдат съкратени.

21 Ето, тези неща съм ви изрекъл относно юдеите; и отново, след скръбта от ония дни, която ще дойде върху Ерусалим, ако някой ви каже: Ето, тук е Христос или там, не му вярвайте;

22 защото в ония дни ще се появят също лъжехристи и лъжепророци, и ще покажат големи знамения и чудеса, тъй щото ако е възможно да заблудят даже и избраните, които са избрани съобразно завета.

23 Ето, Аз ви изричам тези неща заради аизбраните; и ще чуете за бвойни и мълви за войни; гледайте да не се смущавате, защото всичко, което съм ви казал, трябва да стане, но това още не е свършекът.

24 Ето, казал съм ви отнапред.

25 Затова, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята, вие не излизайте; или ето, Той е в тайните стаи, не го вярвайте;

26 защото както светлината на утринта излиза от аизток и свети чак до запад, и покрива цялата земя, тъй ще бъде също пришествието на Сина Човешки.

27 И сега ще ви покажа притча. Ето, където е мършата, там се събират орлите; подобно на това Моите избрани ще се асъберат от четирите краища на земята.

28 И те ще чуят за войни и мълви за войни.

29 Ето, говоря заради Моите избрани; защото ще се надигне народ срещу народ и царство срещу царство, на различни места ще има аглад и мор, и земетресения.

30 И отново, понеже ще цари беззаконие, любовта на човеците ще охладнее, но онзи, който не бъде преодолян, същият ще бъде спасен.

31 И отново, това Евангелие на Царството ще се проповядва по цял асвят за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде свършекът или унищожението на нечестивите.

32 И отново мерзостта на опустошението, за която говори Даниил Пророкът, ще бъде изпълнена.

33 И веднага след скръбта на ония дни аслънцето ще се затъмни и луната няма да дава светлината си, и звездите ще падат от небето, и небесните сили ще се разклатят.

34 Истина ви казвам, че това поколение, през което тези неща ще бъдат показани, няма да премине, докато всичко, което ви казах, не се изпълни.

35 И въпреки че ще дойдат дните, когато небето и земята ще преминат, Моите аслова няма да преминат, но ще се изпълнят всичките.

36 И както казах преди, след аскръбта на ония дни и разклащането на небесните сили, ще се появи тогава в небесата знамението на Сина Човешки; и тогава ще се заоплакват всичките земни племена; и те ще видят Сина Човешки да бидва в небесните облаци със сила и велика слава.

37 И този, който цени асловото Ми, не ще бъде измамен, защото Синът Човешки ще дойде и ще изпрати Своите бангели пред себе Си със силен глас на тръба; и те ще всъберат остатъка от избраните от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

38 Научете сега притчата за асмокиновото дърво. Когато клоните му са все още нежни и то започне да се разлиства, вие знаете, че лятото е близо;

39 по същия начин, когато Моите избрани видят всички тези неща, ще знаят, че Той е близо, тъкмо пред вратата.

40 Но за оня ден и час никой не азнае, не, нито ангелите Божии в небесата, а само Отец.

41 Но както бе в дните на аНой, тъй ще бъде и при пришествието на Сина Човешки,

42 защото пак ще бъде както бе в дните преди апотопа; защото до деня, когато Ной влезе в ковчега, те ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха;

43 и не знаеха, докато дойде потопът и ги завлече всичките; тъй ще стори и пришествието на Сина Човешки.

44 Тогава ще се изпълни това, което е писано, че в апоследните дни двама ще бъдат на полето, единият ще се вземе, а другият ще се бостави;

45 двама ще мелят на мелницата, единият ще се вземе, а другият ще се остави.

46 И каквото казвам на един, казвам на всички човеци: аБдете, прочее, защото не знаете в кой час ще дойде вашият Господ.

47 Но това знайте, че ако добрият стопанин на къщата знаеше при коя стража ще дойде крадецът, щеше да бди и нямаше да допусне къщата му да бъде ограбена, и щеше да бъде подготвен.

48 Затова бъдете и вие готови, защото в час, в който не го мислите, Синът Човешки ще дойде.

49 Кой тогава е аверен и разумен служител, когото господарят му е направил управител над домочадието си, за да им дава храна своевременно?

50 Благословен е оня служител, чийто господар, като дойде, ще го завари да прави това; и истина ви казвам, че той ще го направи управител на всичките си притежания.

51 Но ако оня зъл слуга си каже в сърцето: Господарят ми абави идването си,

52 и започне да бие съслужителите си, и да яде и да пие с пияниците,

53 господарят на оня служител ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който той не знае,

54 и ще го накаже много тежко, и ще определи участта му с лицемерите; там ще има плач и аскърцане със зъби.

55 И тъй, идва акраят на нечестивите съгласно пророчеството на Моисей, което казва: Те ще бъдат отхвърлени от средата на Моя народ; и свършекът на света все още не е, но е скоро.