Въведение
Бележки под линия

Hide Footnotes

Тема

Въведение

Скъпоценен бисер е сборник от избрани материали, отнасящи се до множество важни положения от вярата и учението на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Тези материали са били изготвени от Пророка Джозеф Смит и публикувани в периодичните издания на Църквата по негово време.

Първата сбирка от материали, носеща името Скъпоценен бисер, е изготвена през 1851 година от старейшина Франклин Д. Ричардс, който по това време е член на Съвета на Дванадесетте и президент на Британската Мисия. Целта и́ е била да направи по-леснодостъпни някои важни статии, които са имали ограничено разпространение по времето на Джозеф Смит. С нарастването на броя на членовете на Църквата, както в Европа, така и в Америка, се появява нуждата тези материали да бъдат на разположение. Скъпоценен бисер достига широка употреба и впоследствие става канонично произведение на Църквата след решение на Първото Президентство и на общата конференция, проведена в Солк Лейк Сити на 10 октомври 1880 година.

В съгласие с нуждите на Църквата, на няколко пъти е правена преработка на съдържанието. През 1878 година се добавят фрагменти от Книгата на Моисей, които не са се съдържали в първото издание. През 1902 година се изпускат определени части от Скъпоценен бисер, в които се повтаря материал, издаден също и в Учение и Завети. Подреждането по глави и стихове, с бележки под линия, е направено през 1902 година. Първото издание в две колони на страница и с индекс е от 1921 година. Не се правят никакви други промени до април 1976 година, когато се добавят две откровения. През 1979 година те се премахват от Скъпоценен бисер и се включват в Учение и Завети, където понастоящем се явяват като раздели 137 и 138. В настоящото издание са направени някои промени, за да се приведе такстът в съответствие с по-ранни документи.

Следва кратко въведение в съдържанието:

  • Избрани части от Книгата на Моисей. Извлечение от книгата Битие на направения от Джозеф Смит превод на Библията, който той започва през юни 1830 година (History of the Church [История на Църквата], 1:98–101, 131–139).

  • Книгата на Авраам. Превод от едни египетски папируси, които попадат в ръцете на Джозеф Смит през 1835 година, съдържащи писания на патриарха Авраам. Преводът се публикува на части във вестник Times and Seasons, започвайки от 1 март 1842 година в Наву, щата Илинойс (History of the Church, 4:519–534).

  • Джозеф Смит — Матея. Извлечение от свидетелството на Матея в превода на Библията, направен от Джозеф Смит (за божественото вдъхновение да се започне преводът на Новия Завет виж Учение и Завети 45:60–61).

  • Джозеф Смит — История. Откъси от свидетелството и официалната история на Джозеф Смит, която той подготвя през 1838 година, публикувана на части във вестник Times and Seasons в Наву, щата Илинойс, започвайки от 15 март 1842 година (History of the Church, 1:1–44).

  • Символът на вярата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Изявление на Джозеф Смит, публикувано в Times and Seasons на 1 март 1842 година, придружено от една кратка история на Църквата, която става широко известна като Писмото на Уентуърт (History of the Church, 4:535–541).