Писания
Учение и Завети 137


Раздел 137

Видение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в храма в Къртлънд, щата Охайо, на 21 януари 1836 г. (History of the Church, 2:380–381). Поводът е изпълнението на обредите на надаряването, доколкото те са били разкрити дотогава.

1–6, Пророкът вижда брат си Алвин в селестиалното царство; 7–9, Разкрива се учението за спасението на мъртвите; 10, Всички деца са спасени в селестиалното царство.

1 аНебесата ни бяха отворени и аз съзрях бселестиалното царство Божие и неговата слава; и дали бях в втялото си или извън, не мога да кажа.

2 Аз видях превъзходната красота на апортите, през които ще влязат наследниците на това царство, които бяха като сключващи кръг бпламъци от огън;

3 също тъй аблестящия Божий престол, върху който седяха бОтецът и вСинът.

4 Видях прекрасните улици на това царство, които изглеждаха като павирани със азлато.

5 Видях отца ни аАдам и бАвраам; и вбаща ми, и гмайка ми; брат ми дАлвин, който беше починал отдавна,

6 и се почудих как е станало тъй, че е получил анаследство в това царство, предвид на това, че бе напуснал този живот още преди Господ да бе прострял ръката Си, за да събере Израил за бвтори път, и не е бил вкръстен за опрощаване на греховете.

7 Тъй дойде агласът Господен към мен, казвайки: Всички, които са умрели ббез познание за това евангелие и които биха го приели, ако им е било позволено да останат, ще бъдат внаследници на гселестиалното царство Божие;

8 също и всички, които ще умират отсега насетне без познание за него и които абиха го приели от цялото си сърце, ще бъдат наследници на това царство.

9 Защото Аз, Господ, ще асъдя всички човеци според бделата им и според вжеланието на сърцата им.

10 И аз съзрях също, че всички деца, които умират преди да достигнат авъзрастта на отговорност, са бспасени в селестиалното царство на небесата.