Писания
Учение и Завети 80
назад напред

Раздел 80

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през март 1832 г. (History of the Church, 1:257).

1–5, Стивън Бърнет и Идън Смит са призовани да проповядват, на което място си изберат.

1 Наистина, тъй казва Господ на теб, служителю Мой Стивън Бърнет: Тръгни, тръгни по света и апроповядвай евангелието на всяко създание, до което достига гласът ти.

2 И тъй като пожела спътник, Аз ще ти дам Моя служител Идън Смит.

3 Прочее, тръгнете и проповядвайте евангелието Ми, няма значение дали на север или на юг, на изток или на запад, защото вие не можете да сгрешите.

4 Затова провъзгласявайте нещата, които сте чули, в които наистина вярвате и азнаете, че са истинни.

5 Ето, това е волята на Оногова, Който ви е апризовал, вашият Изкупител, тъкмо Исус Христос. Амин.