Писания
Учение и Завети 71
назад напред

Раздел 71

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън в Хайръм, щата Охайо, на 1 декември 1831 г. (History of the Church, 1:238–239). До получаването на това откровение Пророкът продължавал да превежда Библията със Сидни Ригдън като свой писар, след което това временно е отложено, за да им се даде възможност да изпълнят дадените тук указания. Братята трябвало да тръгнат да проповядват, за да успокоят враждебните чувства спрямо Църквата, които се появяват в резултат на публикуването на някои вестникарски статии от Езра Буут, който отстъпва от вярата.

1–4, Джозеф Смит и Сидни Ригдън са изпратени да оповестяват Евангелието; 5–11, Враговете на светиите ще бъдат посрамени.

1 Ето, тъй казва Господ на вас, Моите служители, Джозеф Смит-младши и аСидни Ригдън, че времето наистина е дошло и Ми е необходимо и целесъобразно, че вие трябва да отворите устата си за боповестяване на Моето евангелие, нещата на царството, като разяснявате неговите втайнства от писанията, съгласно частта от Духа и силата, която ще ви бъде дадена, тъкмо както Аз искам.

2 Наистина ви казвам, оповестявайте за известно време на света в областите наоколо, а също и в църквата, тъкмо докато не ви бъде сторено знайно.

3 Настина, това е мисия за известно време, която Аз ви давам.

4 Затова трудете се в лозето Ми. Призовавайте жителите на земята и давайте свидетелство, и подготвяйте пътя за заповедите и откровенията, които ще дойдат.

5 Сега, ето, това е мъдрост и всеки, който чете, нека аразбира и бприема също.

6 Защото на този, който приеме, ще му се даде апо-изобилно, дори и сила.

7 Затова апосрамете враговете си, призовете ги да ви бсрещнат както публично, тъй и насаме; и доколкото сте верни, техният срам ще бъде изявен.

8 Прочее, нека те представят силните си доводи против Господа.

9 Наистина, тъй ви казва Господ: Никакво аоръжие, скроено срещу вас, не ще успее;

10 и ако някой човек надигне гласа си против вас, той ще бъде посрамен в определеното от Мен време.

11 Затова спазвайте Моите заповеди, те са истинни и верни. Тъкмо тъй. Амин.