Писания
Учение и Завети 91


Раздел 91

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 9 март 1833 г. (History of the Church, 1:331–332). По това време Пророкът е бил зает с превода на Стария завет. Когато стига до тази част от древните текстове, наречена Апокрифи, той запитва Господа и получава следното указание.

1–3, Апокрифите в по-голямата си част са преведени правилно, но съдържат много неверни вмъквания от човешки ръце; 4–6, Те са от полза на онези, които са просветлени от Духа.

1 Истина, тъй ви казва Господ относно аАпокрифите: Има много неща, съдържащи се в тях, които са истинни и в по-голямата си част са правилно преведени.

2 Има много неща, съдържащи се в тях, които не са истинни и които са вмъквания от човешки ръце.

3 Истина ти казвам, че не е нужно Апокрифите да бъдат превеждани.

4 Ето защо, който ги чете, нека аразбира, защото Духът изявява истина,

5 и който е просветлен от аДуха, ще се сдобие с полза от тях.

6 А който не получава от Духа, не може да има полза. Ето защо, не е нужно те да бъдат превеждани. Амин.