Писания
Учение и Завети 117


Раздел 117

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Фар Уест, щата Мисури, на 8 юли 1838 г. относно непосредствените задължения на Уйлям Маркс, Нюъл К. Уитни и Оливър Грейнджър (History of the Church, 3:45–46).

1–9, Господните служители не трябва да ламтят за материални блага, защото “какво е имотът за Господа?”; 10–16, Те трябва да се откажат от своята дребнавост и жертвите им ще бъдат свещени пред Господа.

1 Наистина, тъй казва Господ на Моя служител Уйлям Маркс, както и на Моя служител Нюъл К. Уитни: Нека скоро да сложат в ред делата си и да отпътуват от земята на Къртлънд, преди Аз, Господ, да изпратя отново снегове по земята.

2 Нека се пробудят и да станат, и да тръгнат, и да не се бавят, защото Аз, Господ, съм го заповядал.

3 Ето защо, ако те се забавят, няма да бъде добре за тях.

4 Нека се покаят за всичките си грехове и за всичките си ламтежни желания пред Мен, казва Господ, защото какво е аимотът за Мен? – казва Господ.

5 Нека с имотите на Къртлънд да се погасят адълговете, казва Господ. Нека бъдат продадени, казва Господ, а това, което остане, нека остане във ваши ръце, казва Господ.

6 Защото, не са ли Мои небесните птици и морските риби, и планинските зверове? Не създадох ли Аз земята? Не държа ли Аз асъдбите на всички войски на народите по земята?

7 Следователно, не мога ли Аз да накарам анеобитаемите места да напъпят и да разцъфтят, и да принасят плод в изобилие? – казва Господ.

8 Няма ли достатъчно място по планините на аАдам-онди-Ахман и по равнините на Олаха бШинеха или на вземята, където Адам живя, че ламтите за онова, което е само капка, а пренебрегвате по-важни неща?

9 Затова възлезте дотук, до земята на, Моите люде, тъкмо Сион.

10 Нека Моят служител Уйлям Маркс бъде аверен в малкото и ще бъде управител над много. Нека председателства сред людете Ми в град Фар Уест и нека бъде благословен с благословиите на Моите люде.

11 Нека Моят служител Нюъл К. Уитни се засрами заради шайката на аниколаитите и заради всички техни бтайни мерзости, и заради цялата своя дребнавост пред Мен, казва Господ, и да възлезе в земята Адам-онди-Ахман, и бъде вепископ на Моите люде, казва Господ, не на думи, а на дела, казва Господ.

12 И отново, казвам ви, че Си спомням Моя служител аОливър Грейнджър; ето, истина му казвам, че името му ще бъде запомнено като свещено от поколение на поколение, во веки веков, казва Господ.

13 Ето защо, нека той се старае усърдно за изкуплението на Първото Президентство на Моята църква, казва Господ; и когато падне, той ще се вдигне отново, защото неговата ажертва ще бъде по-свещена за Мен, отколкото неговата печалба, казва Господ.

14 Ето защо, нека той скоро да възлезе насам, към земята Сион, и в определеното време той ще бъде направен търговец в името Ми, казва Господ, за ползата на людете Ми.

15 Затова, нека никой човек да не презира Моя служител Оливър Грейнджър, а нека благословиите на людете Ми бъдат върху него во веки веков.

16 И отново, истина ви казвам, нека всички Мои служители в земята на Къртлънд помнят Господа, своя Бог, също и Моя дом, за да го опазят и запазят свят, и да победят среброменителите в определеното от Мен време, казва Господ. Тъкмо тъй. Амин.