Писания
Учение и Завети 101


Раздел 101

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 16 декември 1833 г. (History of the Church, 1:458–464). По това време светиите, които са се събрали в Мисури, са подложени на голямо гонение. Тълпите ги прогонват от домовете им в окръг Джаксън. Някои от светиите се опитват да се установят в окръг Ван Бюрън, но гонението ги следва. Главната част от светиите по това време е била в окръг Клей, щата Мисури. Заплахите със смърт срещу хора от Църквата са много. Хората губят покъщнина, дрехи, добитък и друга лична собственост, много от посевите им са били унищожени.

1–8, Светиите са наказвани и огорчавани заради своите прегрешения; 9–15, Негодуванието Господне ще падне върху народите, но Неговите хора ще бъдат събрани и утешени; 16–21, Сион и коловете му ще бъдат установени; 22–31, Обяснява се естеството на живота по време на Хилядолетието; 32–42, Светиите ще бъдат благословени и възнаградени тогава; 43–62, Притчата за благородника и маслиновото дърво символизира затрудненията и крайното изкупление на Сион; 63–75, Светиите трябва да продължават да се събират заедно; 76–80, Господ е установил Конституцията на Съединените Щати; 81–101, Светиите трябва да настояват за обезщетяването на неправдите, според притчата за жената и несправедливия съдия.

1 Истина ви казвам относно братята ви, които са били огорчени и агонени, и ботхвърлени от земята на своето наследство,

2 Аз, Господ, съм допуснал аогорчението, с което те бяха оскърбени, да дойде върху им като следствие от техните бпрегрешения;

3 при все това, Аз ще ги притежавам и те ще бъдат аМои в него ден, когато Аз ще дойда да събера скъпоценностите Си.

4 Ето защо, нужно е те да бъдат анаказвани и изпитвани, тъкмо като бАвраам, на когото му беше заповядано да принесе в жертва единствения си син,

5 защото всички онези, които не искат да устояват на наказания, а Ме аотричат, не могат да бъдат босветени.

6 Ето, Аз ви казвам, имаше сред тях дразнения и аспорове, и бзависти, и борби, впохотливи и ламтежни желания; ето защо, чрез тези неща те оскверниха наследствата си.

7 Те се бавеха да се авслушат в гласа на Господа, техния Бог; ето защо, Господ, техният Бог, се бави да се вслуша в техните молитви и да им отговори в деня на тяхното нещастие.

8 В деня на спокойствието си те оцениха лекомислено съвета Ми, а в деня на анещастието си те Ме бтърсят по необходимост.

9 Истина ви казвам, въпреки греховете им, сърцето Ми е изпълнено със асъстрадание към тях. Аз не ще ги ботхвърля напълно и в деня на вгняв Аз ще помня милост.

10 Аз съм се заклел и повелението е било изпратено чрез предишна заповед, която съм ви дал, че Аз ще сторя амеча на негодуванието Ми да падне в полза на Моя народ; и тъкмо както съм казал, тъй и ще стане.

11 Негодуванието Ми скоро ще се излее без мяра върху всички народи; и Аз ще извърша това, когато чашата на тяхното беззаконие е апълна.

12 И в него ден всички, които се намират на астражевата кула, сиреч, целият Мой Израил, ще бъдат спасени.

13 И тези, които са били разпръснати, ще бъдат асъбрани.

14 И всички тези, които са аскърбяли, ще бъдат утешени.

15 И всички тези, които са отдали аживота си в Мое име, ще бъдат увенчани.

16 Затова, нека сърцата ви се утешат относно Сион; защото всяка плът е в аръцете Ми; млъкнете и бзнайте, че Аз съм Бог.

17 аСион няма да бъде помръднат от мястото си, при все това, чедата му са разпръснати.

18 Тези, които останат и са чисти по сърце, ще се завърнат и ще дойдат при анаследствата си, те и децата им, с бпесни на вечна радост, за да визградят запустелите места на Сион,

19 и всичко това, за да може да се изпълнят словата на пророците.

20 И ето, няма никакво друго определено амясто, освен това, което Аз съм определил, нито пък ще има определено някакво друго място, освен това, което Аз съм определил за делото на събирането на Моите светии,

21 докато не дойде денят, когато за тях няма да има повече пространство; тогава Аз имам други места, които ще им определя, и те ще бъдат наречени аколове за покривалата, или за силата на Сион.

22 Ето, волята Ми е, че всички, които призовават Моето име и Ми се покланят според вечното Ми евангелие, трябва да се асъберат заедно и да бзастанат на свети места;

23 и да се приготвят за откровението, което ще дойде, когато азавесата за покриване на храма Ми в Моята скиния, която скрива земята, ще бъде премахната и всяка плът вкупом ще Ме бвиди.

24 И всяко анечисто нещо от човека или от полските животни, или от небесните птици, или от морските риби, от всичко, което живее по лицето на земята, ще бъде бунищожено.

25 И също това, което е от елемент, ще се астопи в пламтящ огън; и всички неща ще станат бнови, та Моето познание и вслава да могат да обитават по цялата земя.

26 И в него ден авраждата у човека и враждата у животните, да, враждата във всяка плът, ще бпрестане да съществува пред лицето Ми.

27 И в него ден всичко, което някой човек поиска, ще му бъде дадено.

28 И в него ден аСатана няма да има сила да изкушава никой човек.

29 И не ще има аскръб, понеже няма да има смърт.

30 В него ден амладенецът няма да умира, докато не остарее и животът му ще бъде като възрастта на дърво.

31 И когато умре, той няма, тъй да се каже, да заспи в земята, а ще бъде аизменен в мигновението на окото и ще бъде бвдигнат, и покоят му ще бъде славен.

32 Да, истина ви казвам, в него аден, когато Господ ще дойде, Той ще бразкрие всички неща,

33 неща, които са минали, и аскрити неща, които никой човек не познава, неща относно земята, чрез които тя беше създадена, и целта, и края ѝ;

34 неща най-скъпоценни, неща, които са горе, и неща, които са долу, неща, които са в земята, и на земята, и в небесата.

35 И всички тези, които са подложени на агонения заради Моето име и устояват във вяра, макар и да са призовани да отдадат живота си бзаради Мен, все пак те ще споделят цялата тази слава.

36 Ето защо, не се бойте дори и от асмъртта, защото радостта ви на този свят не е пълна, но в Мен е пълна брадостта ви.

37 Ето защо, не се грижете за тялото, нито за живота на тялото, но се грижете за адушата и за живота на душата.

38 И винаги атърсете лицето Господне, за да можете с бтърпение да владеете душите си, и ще имате вечен живот.

39 Когато човеците се призовават за Моето авечно евангелие и сключват завет чрез един вечен завет, те са смятани за бсолта на земята и вкуса на човеците.

40 Те са призовани да бъдат вкусът на човеците, ето защо, ако тази сол на земята загуби вкуса си, ето, оттогава насетне тя за нищо не става, а само да бъде изхвърлена навън и тъпкана под нозете на човеците.

41 Ето, това тук е мъдрост относно чедата на Сион: те са били намерени за прегрешители, тъкмо мнозина, но не всички, затова нужно е те да бъдат анаказани.

42 Който авъзвисява себе си, ще бъде смирен, а който се бсмирява, ще бъде възвисен.

43 А сега Аз ще ви дам една притча, та да можете да узнаете волята Ми относно изкуплението на Сион.

44 Някой си аблагородник имаше парцел от много отбрана земя; и той каза на слугите си: Идете в блозето ми, тъкмо на това много отбрано парче земя, и посадете дванадесет маслинови дървета.

45 И поставете астражи около тях, и постройте кула, та да може човек да наблюдава земята околовръст, за да бъде стражът на кулата, та да може моите маслинови дървета да не бъдат повалени, когато дойде врагът, за да ограби и си присвои плода на лозето ми.

46 Сега, слугите на благородника отидоха и сториха, както им заповяда техният господар, и посадиха маслиновите дървета, и сложиха плет околовръст, и поставиха стражи, и започнаха да строят кула.

47 И докато все още полагаха основата ѝ, започнаха да си казват помежду си: Каква ли нужда има господарят ни от тази кула?

48 И се съветваха дълго време, казвайки помежду си: Каква нужда има господарят ни от тази кула, предвид на това, че сме в мирно време?

49 Не можеше ли тези пари да се дадат на банкерите? Защото от тези неща няма нужда.

50 И докато бяха в несъгласие един с друг, станаха много лениви и не се вслушаха в заповедите на господаря си.

51 А врагът дойде през нощта и събори аплета; и слугите на благородника се вдигнаха, изплашиха се и избягаха, а врагът унищожи делата им и повали маслиновите дървета.

52 Сега ето, благородникът, господарят на лозето, повика слугите си и им каза: Виж ти! Коя е причината за това велико зло?

53 Не трябваше ли да сте сторили тъкмо, според както ви заповядах, и след като посадите лозето и сложите плета околовръст, и поставите стражи върху стените му, да построите също и кула, и да поставите страж на кулата, и да бдите над лозето ми, и да не заспивате, да не би врагът да ви връхлети?

54 И ето, стражът на кулата щеше да види врага още докато е бил надалеч; и тогава щяхте да се подготвите и да попречите на врага да разруши плета му, и щяхте да спасите лозето ми от ръцете на разрушителя.

55 И господарят на лозето каза на един от слугите си: Иди и събери наедно остатъка от слугите ми и вземи авсичките силни от дома ми, които са моите воини, моите младежи и също тези, които са на средна възраст сред всичките ми слуги, които са силата на моя дом, с изключение само на онези, на които съм назначил да останат,

56 и идете веднага в земята на лозето ми, и върнете лозето ми; защото то е мое и аз съм го купил с пари.

57 Ето защо, идете веднага в земята ми и съборете стените на враговете ми, съсипете кулата им и разпръснете стражите им.

58 И ако те се съберат заедно против вас, аотмъстете за мен на враговете ми, та скоро аз да мога да дойда с остатъка от моя дом и да завладея земята.

59 И слугата каза на господаря си: Кога ще стане това?

60 А той каза на слугата си: Когато аз поискам. Идете веднага и сторете всички неща, които съм ви заповядал.

61 И това ще бъде моят печат и благословия върху тебе — един верен и амъдър настойник посред дома ми и буправник в царството ми.

62 И слугата му отиде веднага и стори всички неща, които неговият господар му заповяда; и аслед много дни всичко беше изпълнено.

63 Отново, истина ви казвам, ще ви покажа мъдрост според Мен относно всички църкви, доколкото те искат да бъдат водени по един правилен и верен път за тяхно спасение,

64 та делото за събирането наедно на Моите светии да може да продължи, за да мога Аз да ги съградя в Мое име на асвети места, защото времето за бжътва е дошло и Моето слово трябва да се визпълни.

65 Ето защо, Аз трябва да събера наедно Моите люде според притчата за житото и аплевелите, за да може житото да бъде запазено в житниците, за да притежава вечен живот и бъде увенчано със бселестиална слава, когато Аз ще дойда в царството на Моя Отец, за да възнаградя всеки човек, според както ще са делата му;

66 докато плевелите бъдат вързани на вързопи и връзките им бъдат направени яки, тъй че да могат да бъдат аизгорени с неугасим огън.

67 Ето защо, заповед давам Аз на всички църкви, че те трябва да продължават да се събират наедно на местата, които Аз съм определил.

68 При все това, както вече съм ви казал в предишна заповед, нека асъбирането ви не бъде прибързано, нито тичешком, а нека всички неща бъдат подготвени предварително.

69 И за да бъдат подготвени всички неща предварително, съблюдавайте заповедта, която Аз съм дал относно тези неща,

70 която казва или учи да акупувате с пари всички земи, които могат да бъдат купени с пари в района около земята, която Аз съм назначил да бъде земята Сион, за началото на събирането на светиите Ми;

71 всичката земя, която може да бъде купена в областта Джаксън и областите наоколо, и оставете останалото в Мои ръце.

72 Сега, истина ви казвам, нека всички църкви съберат наедно всичките си пари, и нека тези неща се вършат във времето им, а не априбързано, и съблюдавайте всичко да е подготвено предварително.

73 И нека бъдат назначени честни хора, тъкмо мъдри хора, и изпратете ги да купят тези земи.

74 И църквите в източните области, когато бъдат установени, ако поискат да се вслушат в този съвет, те може да купят земи и да се съберат наедно в тях, и по този начин могат да установят Сион.

75 Дори и сега има вече достатъчно събрано, да, тъкмо в изобилие, за да се изкупи Сион и да се установят запустелите му места да не бъдат събаряни повече, ако църквите, които се назовават с Моето име, аискат да послушат гласа Ми.

76 И отново ви казвам, тези, които са били разпръснати от враговете си, волята Ми е те да продължават да настояват за обезщетение и възстановяване чрез онези, които са поставени за управници и са във власт над вас,

77 според законите и аконституцията на народа, която Аз съм позволил да бъде утвърдена, и която трябва да бъде поддържана за бправата и защитата на всяка плът, според справедливи и свещени принципи,

78 та всеки човек да може да действа според ученията и принципите, засягащи бъдещето, според аспособността да разграничава доброто от злото, която Аз съм му дал, та да може всеки човек да бъде ботговорен за собствените си грехове в всъдния ден.

79 Ето защо, не е правилно който и да е човек да бъде под робството на друг.

80 И за тази цел Аз съм постановил аКонституцията на тази страна чрез ръцете на мъдри човеци, които Аз издигнах точно за тази цел, и откупих земята чрез бкръвопролитие.

81 Сега, на какво да уподобя чедата на Сион? Ще ги уподобя с апритчата за жената и неправедния съдия (защото човеците трябва всякога да се бмолят и да не отпадат), която казва:

82 Имаше в един град съдия, който не се боеше от Бога, нито зачиташе човеците.

83 И имаше и една вдовица в този град, и тя дойде при него, казвайки: Отдай ми правото спрямо моя противник.

84 А той за известно време не искаше, но после си каза: При все че нито се боя от Бога, нито зачитам човеците, все пак, понеже тази вдовица ми досажда, аз ще ѝ отдам правото, да не би да ме измори с непрекъснатото си дохождане.

85 Тъй ще уподобя Аз чедата на Сион.

86 Нека настояват коленопреклонно пред съдията;

87 и ако той не им обърне внимание, нека настояват коленопреклонно пред губернатора;

88 и ако губернаторът не им обърне внимание, нека настояват коленопреклонно пред президента;

89 и ако президентът не им обърне внимание, тогава Господ ще се вдигне и ще излезе навън от аскритото Си място, и в яростта Си ще опечали народа;

90 и в лютото Си недоволство, и в свирепия Си гняв, във времето Си, Той ще откъсне онези нечестиви, неверни и неправедни анастойници и ще им даде техния дял сред лицемерите и бневерниците,

91 тъкмо във външния мрак, където е аплач и ридание, и скърцане със зъби.

92 Молете се, прочее, за да могат ушите им да се отворят за вашите призиви, за да мога Аз да бъда амилостив към тях, за да може тези неща да не ги споходят.

93 Това, което Аз съм ви казал, е нужно да стане, та всички човеци да могат да останат без аизвинение,

94 та мъдрите хора и управителите да могат да чуят и познаят това, за което никога не са апомисляли,

95 тъй че Аз да мога да продължа да осъществявам делото Си, Моето ачудно дело, и да извършвам работата Си, Моята изумителна работа, та човеците да могат да бразпознават праведния от нечестивия, казва вашият Бог.

96 И отново, казвам ви, противно е на заповедта Ми и на волята Ми, че Моят служител Сидни Гилбърт трябва да продаде в ръцете на Моите врагове ахранилището Ми, което Аз съм определил за людете Си.

97 Нека онова, което Аз съм определил, да не бъде осквернявано от враговете Ми със съгласието на онези, които се анаричат с Моето име,

98 защото това е много обиден и тежък грях срещу Мене и срещу людете Ми, вследствие на нещата, които Аз съм повелил и които скоро ще се случат на народите.

99 Ето защо, волята Ми е, че людете Ми трябва да изявяват право и да продължават да изявяват право над онова, което Аз съм им определил, въпреки че не им е позволено да живеят там.

100 При все това, Аз не казвам, че те няма да живеят там, защото доколкото принасят плод и вършат дела, съответстващи на царството Ми, те ще живеят там;

101 ще строят и други няма да го анаследяват; ще насадят лозя и ще ядат плода им. Тъкмо тъй. Амин.