Писания
Учение и завети 106


Раздел 106

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 25 ноември 1834 г. Това откровение е насочено към Уорън А. Каудъри, по-голям брат на Оливър Каудъри.

1–3, Уорън А. Каудъри е призован за местен председателстващ служител; 4–5, Второто пришествие няма да застигне чедата на светлината като крадец; 6–8, Големи благословии следват вярната служба в Църквата.

1 Волята Ми е, че Моят служител Уорън А. Каудъри трябва да бъде назначен и поставен за председателстващ висш свещеник над църквата Ми в земята на Фрийдъм и в областите наоколо;

2 и трябва да проповядва вечното Ми евангелие, и да издига гласа си, и да предупреждава людете не само на мястото си, но и в съседните окръзи;

3 и да посвети времето си на това високо и свято призование, което Аз сега му давам, като търси усърдно небесното царство и неговата праведност; и всички други необходими неща ще му се прибавят, защото работникът заслужава заплатата си.

4 И отново, истина ви казвам, Господното пришествие наближава и ще застигне света като крадец през нощта.

5 Ето защо, опашете кръста си, та да можете да бъдете чеда на светлината и този ден няма да ви застигне като крадец.

6 И отново, истина ви казвам, имаше радост в небесата, когато Моят служител Уорън се поклони пред скиптъра Ми и се отдели от лукавствата на човеците.

7 Ето защо, благословен е Моят служител Уорън, защото Аз ще имам милост към него и, независимо от суетата на сърцето му, Аз ще го издигна, доколкото той се смири пред Мен.

8 И Аз ще му дам благодат и увереност, чрез които да може да устои; и ако продължава да бъде верен свидетел и светлина на църквата, Аз съм му приготвил венец в обиталищата на Моя Отец. Тъкмо тъй. Амин.