Писания
Учение и Завети 29


Раздел 29

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в присъствието на шестима старейшини, във Файет, щата Ню Йорк, през септември 1830 г. (History of the Church, 1:111–115). Това откровение е дадено няколко дена преди конференцията, започнала на 26-ти септември 1830 г.

1–8, Христос събира избраните Си; 9–11, Неговото пришествие открива Хилядолетието; 12–13, Дванадесетте ще съдят целия Израил; 14–21, Знамения, язви и опустошения ще предшестват Второто Пришествие; 22–28, Хилядолетието ще бъде последвано от последното възкресение и страшния съд; 29–35, Всички неща са духовни за Господа; 36–39, Дяволът и множествата му са изпъдени от небесата, за да изкушават човека; 40–45, Падението и Единението донасят спасение; 46–50, Малките деца са изкупени чрез Единението.

1 Слушайте гласа на Исус Христос, Вашия Изкупител, великия аАз Съм, чиято ръка на бмилост е извършила вединение за греховете ви;

2 Който ще асъбере Своите люде тъкмо както кокошка прибира своите пилци под крилата си, тъкмо всички от тях, които се вслушат в гласа Ми и се бсмирят пред Мен, и Ме призоват в усърдна молитва.

3 Ето, истина, истина ви казвам, че по това време греховете ви са апростени, затова получавате тези неща; но помнете да не грешите повече, да не би да ви сполетят опасности.

4 Истина ви казвам, че вие сте избрани от света, за да провъзгласявате евангелието Ми с глас на радост, като азовът на тръба.

5 Издигнете сърцата си и се радвайте, защото Аз съм апосред вас, и съм ваш бходатай пред Отца, и Неговата добра воля е да ви даде вцарството.

6 И както е писано: Каквото и да апоискате с бвяра, вобединени в молитва съгласно заповедта Ми, ще получите.

7 И вие сте призовани да осъществите асъбирането на бизбраните Ми; понеже избраните Ми вчуват Моя глас и не вкоравяват гсърцата си;

8 затова, повеление е било изпратено от Отца, че те трябва да бъдат асъбрани в едно място на лицето на тази земя, за да бподготвят сърцата си и да бъдат готови във всичко за деня, когато вбеда и опустошение ще бъдат изпратени върху нечестивите.

9 Защото близо е часът и наближава денят, когато земята ще е узряла; и всички агорделивци и онези, които вършат нечестие, ще бъдат като бплява; и Аз ще ги визгоря, казва Господ на Силите, за да няма нечестие по земята;

10 защото близо е часът и това, което беше аизречено от апостолите Ми, трябва да бъде изпълнено, защото както те рекоха, тъй и ще стане.

11 Защото Аз ще се покажа от небесата със сила и велика слава, с всичките им амножества и ще пребивавам в бправедност с човеците на земята вхиляда години, а нечестивите няма да са способни да устоят.

12 И отново, истина, истина ви казвам, и излязло е в неизменно постановление по волята на Отца, че Моите аапостоли, Дванадесетте, които бяха с Мен в Моето служение в Ерусалим, ще застанат от дясната Ми страна в деня на Моето пришествие в стълб от богън, облечени с дрехи на праведност, с венци на главите си, в вслава, тъкмо както Аз съм, да гсъдят целия Дом Израилев, тъкмо всички от тях, които са Ме обичали и спазвали заповедите Ми, и никого другиго.

13 И атръба ще зазвучи продължително и силно, тъкмо както на планината Синай, и цялата земя ще се разтресе, и те ще бизлязат, да, тъкмо вмъртвите, които умряха в Мен, за да получат гвенец от праведност и за да бъдат облечени, дтъкмо както Аз съм, за да бъдат с Мен, та да може да бъдем едно.

14 Но ето, казвам ви, че преди този велик аден да дойде, бслънцето ще бъде затъмнено и луната ще бъде превърната в кръв, и звездите ще паднат от небето, и ще има по-велики взнамения на небето горе и на земята отдолу.

15 И ще има плач и аридание сред човешките множества.

16 И ще има голяма аградушка, изпратена да унищожи реколтите на земята.

17 И ще стане така, че поради нечестието на света, Аз ще аотмъстя на бнечестивите, защото не искат да се покаят, защото чашата на гнева Ми е пълна, защото ето, вкръвта Ми няма да ги очисти, ако те не Ме чуят.

18 Затова Аз, Господ Бог, ще изпратя мухи по лицето на земята, които ще се захванат за жителите ѝ и ще изпоядат плътта им, и ще направят тъй, че червеи да дойдат на тях;

19 и езиците им ще бъдат спрени, та да не аговорят против Мене и плътта им ще падне от костите им, а очите им — от техните гнезда.

20 И ще стане така, че горските азверове и небесните птици ще ги погълнат.

21 И великата и амерзка църква, която е бблудницата на цялата земя, ще бъде разрушена от ввсепоглъщащ огън, според както е изречено от устата на Езекиил, пророкът, който говорѝ за тези неща, които не са станали, но със сигурност гще бъдат тъй, както Аз съм жив, защото мерзостите не ще царуват.

22 И отново, истина, истина ви казвам, че когато ахилядата години се свършат и човеците отново започнат да отричат своя Бог, тогава ще пощадя земята, но само за бкъсо време;

23 и акраят ще дойде, и земята и небето ще бъдат унищожени, и ще бпреминат, и ще има ново небе и внова земя.

24 Защото всички стари неща ще апреминат и всички неща ще станат нови, тъкмо небето и земята, и цялата им пълнота, и човеците, и зверовете, и небесните птици, и морските риби;

25 и нито един акосъм, нито прашинка не ще бъдат изгубени, защото това е творение на ръката Ми.

26 Но ето, истина ви казвам, че преди земята да премине, аМихаил, Моят бархангел, ще изсвири с втръбата си и тогава всички мъртви ще се гпробудят, защото гробовете им ще бъдат отворени и те ще дизлязат, да, тъкмо всички.

27 И аправедните ще бъдат събрани от бдясната Ми страна за вечен живот, а нечестивите, от лявата Ми страна, ще Ме е срам да ги призная за Свои пред Отца,

28 затова ще им река: аМахнете се от Мен, вие прокълнати, във вечния богън, приготвен за вдявола и ангелите му.

29 И сега, ето, казвам ви, че никога и по никое време не съм провъзгласявал със собствената Си уста, че те ще се върнат, защото акъдето съм Аз, те не могат да дойдат, защото нямат сила.

30 Но помнете, че всичките Ми възмездия не са дадени на човеците; и както словата са излезли от устата Ми, тъкмо тъй те ще бъдат изпълнени, че апървите ще бъдат последни, а последните ще бъдат първи във всички неща, които Аз съм сътворил чрез словото на Моята сила, която е силата на Моя Дух.

31 Защото чрез силата на Моя Дух Аз ги асътворих, да, всички неща — и бдуховни, и материални;

32 първо адуховните, после материалните, което е началото на Моето дело; и отново, първо материалните, после духовните, което е краят на делото Ми.

33 Говоря ви, та да може да разберете по естествен начин; но за Мен делата Ми нямат акрай, нито начало, но ви е дадено да може да разберете, защото го поискахте от Мен и сте съгласни.

34 Затова, истина ви казвам, че всички неща за Мен са духовни и по никое време не съм ви давал закон, който е бил временен, нито на който и да е човек, нито на чедата човешки, нито на Адам, вашия баща, когото Аз сътворих.

35 Ето, Аз му дадох да адейства сам за себе си и му дадох заповед, но не временна заповед му дадох Аз, защото Моите бзаповеди са духовни, те не са естествени, нито временни, нито плътски, нито похотливи.

36 И стана така, че Адам, бидейки изкушен от дявола — защото ето, адяволът беше преди Адам, защото той се бразбунтува против Мен, казвайки: Дай ми впочитта Си, която е моята гсила; и също дедна трета от енебесните множества отвлече той от Мен, поради жправото им на избор;

37 п те бяха низвергнати, и тъй дойдоха адяволът и неговите бангели;

38 п ето, има място, приготвено за тях от началото, което място е апъкълът.

39 И нужно е дяволът да аизкушава чедата човешки, иначе те не биха могли да действат сами за себе си; защото ако никога не бяха вкусвали бгорчиво, те нямаше да могат да познаят сладкото.

40 Затова стана така, че дяволът изкуши Адам и той взе от забранения аплод, и престъпи заповедта, с което стана бподчинен на волята на дявола, защото той се поддаде на изкушението.

41 Затова Аз, Господ Бог, сторих щото той да бъде аизпъден от бЕдемската градина от присъствието Ми заради неговото прегрешение, с което той стана вдуховно мъртъв, което е първата смърт, тъкмо същата онази смърт, която е последната гсмърт, която е духовна, която ще бъде произнесена над нечестивите, когато Аз ще кажа: Махнете се, вие, дпроклети.

42 Но ето, Аз ви казвам, че Аз, Господ Бог, дадох на Адам и на потомството му те да не аумрат, що се отнася до телесната смърт, докато Аз, Господ Бог, не изпратя бангели да им провъзгласят впокаяние и гизкупление чрез вяра в името на Моя дЕдинороден Син.

43 И тъй, Аз, Господ Бог, назначих на човека дните на неговото аизпитание, тъй че чрез естествената си смърт той да може да бъде бвъздигнат в вбезсмъртие към гвечен живот, тъкмо всички тези, които повярват;

44 а онези, които не повярват — към вечно апроклятие, защото те не могат да бъдат изкупени от духовното им падение, защото не се покайват;

45 защото обичат мрака повече от светлината и аделата им са зли, и те получават бзаплатата си от оногова, комуто избират да се покорят.

46 Но ето, Аз ви казвам, че малките адеца са бизкупени от основаването на света чрез Моя Единороден;

47 затова те не могат да грешат, защото не е дадена сила на Сатана да аизкушава малките деца, докато те не станат ботговорни пред Мен;

48 понеже им е дадено тъкмо както Аз искам, според собственото Ми желание, та велики неща да може да бъдат изискани от ръцете на абащите им.

49 И отново ви казвам, не съм ли заповядал Аз да се покае всеки, който има знание?

50 А този, който няма аразбиране, остава на Мен да направя с него според както е писано. И сега Аз не ви провъзгласявам нищо повече понастоящем. Амин.