Писания
Учение и завети 29


Раздел 29

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в присъствието на шестима старейшини, във Файет, щата Ню Йорк, през септември 1830 г. Това откровение е дадено няколко дни преди конференцията, започнала на 26 септември 1830 г.

1–8, Христос събира избраните Си; 9–11, Неговото пришествие открива Хилядолетието; 12–13, Дванадесетте ще съдят целия Израил; 14–21, Знамения, язви и опустошения ще предшестват Второто пришествие; 22–28, Хилядолетието ще бъде последвано от последното възкресение и страшния съд; 29–35, Всички неща са духовни за Господа; 36–39, Дяволът и множествата му са изпъдени от небесата, за да изкушават човека; 40–45, Падението и Единението донасят спасение; 46–50, Малките деца са изкупени чрез Единението.

1 Слушайте гласа на Исус Христос, Вашия Изкупител, великия Аз Съм, чиято ръка на милост е извършила единение за греховете ви;

2 Който ще събере Своите люде тъкмо както кокошка прибира своите пилци под крилата си, тъкмо всички от тях, които се вслушат в гласа Ми и се смирят пред Мен, и Ме призоват в усърдна молитва.

3 Ето, истина, истина ви казвам, че по това време греховете ви са простени, затова получавате тези неща; но помнете да не грешите повече, да не би да ви сполетят опасности.

4 Истина ви казвам, че вие сте избрани от света, за да провъзгласявате евангелието Ми с глас на радост, като зова на тръба.

5 Издигнете сърцата си и се радвайте, защото Аз съм посред вас, и съм ваш Застъпник пред Отца, и Неговата добра воля е да ви даде царството.

6 И както е писано: Каквото и да поискате с вяра, обединени в молитва съгласно заповедта Ми, ще получите.

7 И вие сте призовани да осъществите събирането на избраните Ми; понеже избраните Ми чуват Моя глас и не вкоравяват сърцата си;

8 затова, повеление е било изпратено от Отца, че те трябва да бъдат събрани в едно място на лицето на тази земя, за да подготвят сърцата си и да бъдат готови във всичко за деня, когато беда и опустошение ще бъдат изпратени върху нечестивите.

9 Защото близо е часът и наближава денят, когато земята ще е узряла; и всички горделивци и онези, които вършат нечестие, ще бъдат като плява; и Аз ще ги изгоря, казва Господ на Силите, за да няма нечестие по земята;

10 защото близо е часът и това, което беше изречено от апостолите Ми, трябва да бъде изпълнено, защото както те рекоха, тъй и ще стане.

11 Защото Аз ще се покажа от небесата със сила и велика слава, с всичките им множества и ще пребивавам в праведност с човеците на земята хиляда години, а нечестивите няма да са способни да устоят.

12 И отново, истина, истина ви казвам, и излязло е в неизменно постановление по волята на Отца, че Моите апостоли, Дванадесетте, които бяха с Мен в Моето служение в Йерусалим, ще застанат от дясната Ми страна в деня на Моето пришествие в стълб от огън, облечени с дрехи на праведност, с венци на главите си, в слава, тъкмо както Аз съм, да съдят целия Дом Израилев, тъкмо всички от тях, които са Ме обичали и спазвали заповедите Ми, и никого другиго.

13 И тръба ще зазвучи продължително и силно, тъкмо както на планината Синай, и цялата земя ще се разтресе, и те ще излязат, да, тъкмо мъртвите, които умряха в Мен, за да получат венец от праведност и за да бъдат облечени, тъкмо както Аз съм, за да бъдат с Мен, та да може да бъдем едно.

14 Но ето, казвам ви, че преди този велик ден да дойде, слънцето ще бъде затъмнено и луната ще бъде превърната в кръв, и звездите ще паднат от небето, и ще има по-велики знамения на небето горе и на земята отдолу.

15 И ще има плач и ридание сред човешките множества.

16 И ще има голяма градушка, изпратена да унищожи реколтите на земята.

17 И ще стане така, че поради нечестието на света, Аз ще отмъстя на нечестивите, защото не искат да се покаят, защото чашата на гнева Ми е пълна, защото ето, кръвта Ми няма да ги очисти, ако те не Ме чуят.

18 Затова Аз, Господ Бог, ще изпратя мухи по лицето на земята, които ще се захванат за жителите ѝ и ще изпоядат плътта им, и ще направят тъй, че червеи да дойдат на тях;

19 и езиците им ще бъдат спрени, та да не говорят против Мене и плътта им ще падне от костите им, а очите им – от техните гнезда.

20 И ще стане така, че горските зверове и небесните птици ще ги погълнат.

21 И великата и мерзка църква, която е блудницата на цялата земя, ще бъде разрушена от всепоглъщащ огън, според както е изречено от устата на Йезекиил, пророкът, който говори за тези неща, които не са станали, но със сигурност ще бъдат тъй, както Аз съм жив, защото мерзостите не ще царуват.

22 И отново, истина, истина ви казвам, че когато хилядата години се свършат и човеците отново започнат да отричат своя Бог, тогава ще пощадя земята, но само за късо време;

23 и краят ще дойде, и земята и небето ще бъдат унищожени, и ще преминат, и ще има ново небе и нова земя.

24 Защото всички стари неща ще преминат и всички неща ще станат нови, тъкмо небето и земята, и цялата им пълнота, и човеците, и зверовете, и небесните птици, и морските риби;

25 и нито един косъм, нито прашинка не ще бъдат изгубени, защото това е творение на ръката Ми.

26 Но ето, истина ви казвам, че преди земята да премине, Михаил, Моят архангел, ще изсвири с тръбата си и тогава всички мъртви ще се пробудят, защото гробовете им ще бъдат отворени и те ще излязат, да, тъкмо всички.

27 И праведните ще бъдат събрани от дясната Ми страна за вечен живот, а нечестивите, от лявата Ми страна, ще Ме е срам да ги призная за Свои пред Отца,

28 затова ще им река: Махнете се от Мен, вие прокълнати, във вечния огън, приготвен за дявола и ангелите му.

29 И сега, ето, казвам ви, че никога и по никое време не съм провъзгласявал със собствената Си уста, че те ще се върнат, защото където съм Аз, те не могат да дойдат, защото нямат сила.

30 Но помнете, че всичките Ми възмездия не са дадени на човеците; и както словата са излезли от устата Ми, тъкмо тъй те ще бъдат изпълнени, че първите ще бъдат последни, а последните ще бъдат първи във всички неща, които Аз съм сътворил чрез словото на Моята сила, която е силата на Моя Дух.

31 Защото чрез силата на Моя Дух Аз ги сътворих, да, всички неща – и духовни, и тленни;

32 първо духовните, после тленните, което е началото на Моето дело; и отново, първо тленните, после духовните, което е краят на делото Ми.

33 Говоря ви, та да може да разберете по естествен начин; но за Мен делата Ми нямат край, нито начало, но ви е дадено да може да разберете, защото го поискахте от Мен и сте съгласни.

34 Затова, истина ви казвам, че всички неща за Мен са духовни и по никое време не съм ви давал закон, който е бил тленен, нито на който и да е човек, нито на чедата човешки, нито на Адам, вашия баща, когото Аз сътворих.

35 Ето, Аз му дадох да действа сам за себе си и му дадох заповед, но не тленна заповед му дадох Аз, защото Моите заповеди са духовни, те не са естествени, нито тленни, нито плътски, нито похотливи.

36 И стана така, че Адам, бидейки изкушен от дявола – защото ето, дяволът беше преди Адам, защото той се разбунтува против Мен, казвайки: Дай ми почитта Си, която е моята сила; и също една трета от небесните множества отвлече той от Мен, поради свободата им на избор;

37 и те бяха низвергнати, и тъй дойдоха дяволът и неговите ангели;

38 и ето, има място, приготвено за тях от началото, което място е пъкълът.

39 И нужно е дяволът да изкушава чедата човешки, иначе те не биха могли да действат сами за себе си; защото ако никога не бяха вкусвали горчиво, те нямаше да могат да познаят сладкото.

40 Затова стана така, че дяволът изкуши Адам и той взе от забранения плод, и престъпи заповедта, с което стана подчинен на волята на дявола, защото той се поддаде на изкушението.

41 Затова Аз, Господ Бог, сторих щото той да бъде изпъден от Едемската градина от присъствието Ми заради неговото прегрешение, с което той стана духовно мъртъв, което е първата смърт, тъкмо същата онази смърт, която е последната смърт, която е духовна, която ще бъде произнесена над нечестивите, когато Аз ще кажа: Махнете се, вие, проклети.

42 Но ето, Аз ви казвам, че Аз, Господ Бог, дадох на Адам и на потомството му те да не умрат, що се отнася до телесната смърт, докато Аз, Господ Бог, не изпратя ангели да им провъзгласят покаяние и изкупление чрез вяра в името на Моя Единороден Син.

43 И тъй, Аз, Господ Бог, назначих на човека дните на неговото изпитание, тъй че чрез естествената си смърт той да може да бъде въздигнат в безсмъртие към вечен живот, тъкмо всички тези, които повярват;

44 а онези, които не повярват – към вечно проклятие, защото те не могат да бъдат изкупени от духовното им падение, защото не се покайват;

45 защото обичат мрака повече от светлината и делата им са зли, и те получават заплатата си от оногова, комуто избират да се покорят.

46 Но ето, Аз ви казвам, че малките деца са изкупени от основаването на света чрез Моя Единороден;

47 затова те не могат да грешат, защото не е дадена сила на Сатана да изкушава малките деца, докато те не станат отговорни пред Мен;

48 понеже им е дадено тъкмо както Аз искам, според собственото Ми желание, та велики неща да може да бъдат изискани от ръцете на бащите им.

49 И отново ви казвам, не съм ли заповядал Аз да се покае всеки, който има знание?

50 А този, който няма разбиране, остава на Мен да направя с него според както е писано. И сега Аз не ви провъзгласявам нищо повече понастоящем. Амин.