Писания
Учение и Завети 77


Раздел 77

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през март 1832 г. (History of the Church, 1:253–255). Пророкът пише: “Във връзка с превода на Писанията аз получих следното обяснение на Откровението на Св. Иоана” (History of the Church, 1:253).

1–4, Животните имат духове и ще живеят във вечно щастие на една безсмъртна земя; 5–7, Тази земя ще съществува физически 7 000 години; 8–10, Различни ангели възстановяват Евангелието и служат на земята; 11, Запечатването на 144 хилядите; 12–14, Христос ще дойде в началото на седмите хиляда години; 15, Двама пророци ще бъдат издигнати за еврейския народ.

1 Въпрос: Какво представлява аморето от стъкло, за което говори Иоан в глава 4-та, стих 6-ти на Откровението?Отговор: Това е бземята в нейното осветено, безсмъртно и ввечно състояние.

2 В: Какво трябва да разбираме под четирите звяра, за които се говори в същия стих?О: Те са асимволични образи, използвани от Иоан Откровителя за описание на бнебесата, вБожия рай, гщастието на човека и на зверовете, и на всички пълзящи създания, и на въздушните птици; че това, което е духовно същество, е по подобието на онова, което е материално, и онова, което е материално, е по подобието на това, което е духовно; ддухът на човека е по подобието на тялото му, също както и духът на езвяра и на всяко друго създание, което Бог е създал.

3 В: Четирите звяра само до отделни животни ли се свеждат, или представляват класове и разреди?О: Те се свеждат до четири отделни животни, които бяха показани на Иоана, за да се представи славата на класовете от същества в техния предопределен ред или асфера на сътворение, наслаждаващи се на своето вечно бщастие.

4 В: Как трябва да разбираме очите и крилата, които зверовете са имали?О: Очите им са символ на светлината и апознанието, сиреч, те са изпълнени с познание, а крилата им са символ на бсилата им да се движат, да действат и т.н.

5 В: Какво трябва да разбираме под двадесет и четиримата астарейшини, за които говори Иоан?О: Ние трябва да разбираме, че тези старейшини, които Иоан е видял, са старейшини, които са били бверни в делото на служението и са умрели; и които са принадлежали на вседемте църкви, и са били тогава в Божия рай.

6 В: Какво трябва да разбираме под книгата, която Иоан видял, която била азапечатана отзад със седем печата?О: Ние трябва да разбираме, че тя съдържа разкритата воля, бтайнствата и делата Божии, скритите неща на Неговото стопанисване относно тази вземя по време на седемте хиляди години на нейната продължителност, или на физическото ѝ съществувание.

7 В: Какво трябва да разбираме под седемте печата, с които тя е запечатена?О: Ние трябва да разбираме, че първият печат съдържа нещата на апървите хиляда години, вторият — за вторите хиляда години и тъй нататък до седмия.

8 В: Какво трябва да разбираме под четиримата ангели, за които се говори в глава 7-ма, стих 1-ви на Откровението?О: Ние трябва разбираме, че това са четирима ангели, изпратени от Бога, на които е дадена власт над четирите краища на земята да спасяват живот и да унищожават; те са онези, които трябва да предадат авечното евангелие на всеки народ, племе, език и люде, имайки властта да затварят небесата, да запечатват за живот или да низвергват в бместата на мрак.

9 В: Какво трябва да разбираме под ангела, възнасящ се от изток, в Откровение, глава 7-ма, стих 2-ри?О: Ние трябва да разбираме, че ангелът, възнасящ се от изток, е този, на когото е даден печатът на живия Бог върху дванадесетте племена на аИзраил; затова той призовава четиримата ангели, които имат вечното евангелие, казвайки: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да сме ударили печат на бчелата на служителите на нашия Бог. И ако приемете това, този е вИлияс, който трябваше да дойде, за да събере наедно племената на Израил и да гвъзстанови всички неща.

10 В: Кога трябва да бъдат извършени нещата, за които се говори в тази глава?О: Те трябва да бъдат извършени през ашестите хиляда години, или при отварянето на шестия печат.

11 В: Какво трябва да разбираме под запечатването на асто четиридесет и четирите хиляди от всичките племена на Израил, по дванадесет хиляди от всяко племе?О: Ние трябва да разбираме, че тези, които са запечатени, са бвисши свещеници, поставени в светия ред Божий, за да отслужват вечното евангелие, защото те са тези, които са поставени измежду всеки народ, племе, език и люде, от ангелите, на които е дадена власт над народите на земята да довеждат всички, които искат да дойдат, в църквата на вПървородния.

12 В: Какво трябва да разбираме под изсвирването на атръбите, споменато в 8-ма глава на Откровението?О: Ние трябва да разбираме, че тъй както Бог създаде света в шест дни, а на седмия ден Той завърши делото Си и го босвети, и също създаде човека от впръстта на земята, тъкмо тъй в началото на седмите хиляда години Господ Бог ще госвети земята и ще завърши спасението на човека, и ще дсъди всичко, и ще еизкупи всичко, с изключение на онова, което Той не е поставил във властта Си, когато ще е запечатал всички неща за края на всички неща; и изсвирването на тръбите на седемте ангела представлява подготовката и завършването на делото Му в началото на седмите хиляда години: подготвянето на пътя преди времето на Неговото пришествие.

13 В: Кога трябва да се осъществят нещата, които са записани в 9-та глава на Откровението?О: Те трябва да се осъществят след отварянето на седмия печат, преди пришествието на Христа.

14 В: Какво трябва да разбираме под малката книга, която бе аизядена от Иоана, както е споменато в 10-та глава на Откровението?О: Трябва да разбираме, че е било мисия и обред за него да бсъбере племената Израилеви; ето, това е Илияс, който, както е писано, трябва да дойде и да ввъзстанови всички неща.

15 В: Какво трябва да се разбира под двамата асвидетели в единадесетата глава на Откровението?О: Те са двама пророци, които трябва да бъдат издигнати за беврейския народ през впоследните дни по време на гвъзстановяването и да проповядват на евреите, след като те бъдат събрани и построят град Ерусалим в дземята на техните бащи.