Писания
Учение и завети 77


Раздел 77

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, към март 1832 г. В Историята на Джозеф Смит е записано: „Във връзка с превода на Писанията аз получих следното обяснение на Откровението на Йоан“.

1–4, Живите същества имат духове и ще живеят във вечно щастие; 5–7, Тази земя ще съществува физически 7 000 години; 8–10, Различни ангели възстановяват Евангелието и служат на земята; 11, Запечатването на 144 хилядите; 12–14, Христос ще дойде в началото на седмите хиляда години; 15, Двама пророци ще бъдат издигнати за еврейския народ.

1 Въпрос: Какво представлява морето от стъкло, за което говори Йоан в глава 4-та, стих 6-и на Откровението?Отговор: Това е земята в нейното осветено, безсмъртно и вечно състояние.

2 В: Какво трябва да разбираме под четирите живи същества, за които се говори в същия стих?О: Те са символични образи, използвани от Йоан Откровителя за описание на небесата, Божия рай, щастието на човека и на живите същества, и на всички пълзящи създания, и на въздушните птици; че това, което е духовно същество, е по подобието на онова, което е тленно, и онова, което е тленно, е по подобието на това, което е духовно; духът на човека е по подобието на тялото му, също както и духът на живото същество и на всяко друго създание, което Бог е създал.

3 В: Четирите живи същества само до отделни животни ли се свеждат, или представляват класове и разреди?О: Те се свеждат до четири отделни живи същества, които са показани на Йоан, за да се представи славата на класовете от същества в техния предопределен ред или сфера на сътворение, наслаждаващи се на своето вечно щастие.

4 В: Как трябва да разбираме очите и крилата, които живите същества имат?О: Очите им са символ на светлината и познанието, сиреч, те са изпълнени с познание, а крилата им са символ на силата им да се движат, да действат и т.н.

5 В: Какво трябва да разбираме под двадесет и четиримата старейшини, за които говори Йоан?О: Ние трябва да разбираме, че тези старейшини, които Йоан вижда, са старейшини, които са били верни в делото на служението и са умрели; и които са принадлежали на седемте църкви, и са били тогава в Божия рай.

6 В: Какво трябва да разбираме под книгата, която Йоан вижда и която е била запечатана на гърба със седем печата?О: Ние трябва да разбираме, че тя съдържа разкритата воля, тайнствата и делата Божии, скритите неща относно Неговото стопанисване на тази земя по време на седемте хиляди години на нейната продължителност, или на тленното ѝ съществувание.

7 В: Какво трябва да разбираме под седемте печата, с които тя е запечатана?О: Ние трябва да разбираме, че първият печат съдържа нещата на първите хиляда години, вторият – за вторите хиляда години и тъй нататък до седмия.

8 В: Какво трябва да разбираме под четиримата ангели, за които се говори в глава 7-а, стих 1-ви на Откровението?О: Ние трябва разбираме, че това са четирима ангели, изпратени от Бога, на които е дадена сила над четирите краища на земята да спасяват живот и да унищожават; те са онези, които трябва да предадат вечното евангелие на всеки народ, племе, език и люде, имайки силата да затварят небесата, да запечатват за живот или да низвергват в местата на мрак.

9 В: Какво трябва да разбираме под ангела, възнасящ се от изток, в Откровението, глава 7-а, стих 2-ри?О: Ние трябва да разбираме, че ангелът, възнасящ се от изток, е този, на когото е даден печатът на живия Бог върху дванадесетте племена на Израил; затова той призовава четиримата ангели, които имат вечното евангелие, казвайки: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да сме сложили печат на челата на служителите на нашия Бог. И ако приемете това, този е Илияс, който трябва да дойде, за да събере наедно племената на Израил и да възстанови всички неща.

10 В: Кога трябва да бъдат извършени нещата, за които се говори в тази глава?О: Те трябва да бъдат извършени през шестите хиляда години, или при отварянето на шестия печат.

11 В: Какво трябва да разбираме под запечатването на сто четиридесет и четирите хиляди от всичките племена на Израил, по дванадесет хиляди от всяко племе?О: Ние трябва да разбираме, че тези, които са запечатани, са висши свещеници, поставени в светия ред Божий, за да отслужват вечното евангелие, защото те са тези, които са поставени измежду всеки народ, племе, език и люде, от ангелите, на които е дадена сила над народите на земята да довеждат всички, които искат да дойдат, в църквата на Първородния.

12 В: Какво трябва да разбираме под изсвирването на тръбите, споменато в 8-а глава на Откровението?О: Ние трябва да разбираме, че тъй както Бог създаде света в шест дни, а на седмия ден Той завърши делото Си и го освети, и също създаде човека от пръстта на земята, тъкмо тъй в началото на седмите хиляда години Господ Бог ще освети земята и ще завърши спасението на човека, и ще съди всичко, и ще изкупи всичко, с изключение на онова, което Той не е поставил под силата Си, когато ще е запечатал всички неща за края на всички неща; и изсвирването на тръбите на седемте ангела представлява подготовката и завършването на делото Му в началото на седмите хиляда години: подготвянето на пътя преди времето на Неговото пришествие.

13 В: Кога трябва да се осъществят нещата, които са записани в 9-а глава на Откровението?О: Те трябва да се осъществят след отварянето на седмия печат, преди пришествието на Христа.

14 В: Какво трябва да разбираме под малката книга, която е изядена от Йоан, както е споменато в 10-а глава на Откровението?О: Трябва да разбираме, че е било мисия и обред за него да събере племената Израилеви; ето, това е Илияс, който, както е писано, трябва да дойде и да възстанови всички неща.

15 В: Какво трябва да се разбира под двамата свидетели в единадесетата глава на Откровението?О: Те са двама пророци, които трябва да бъдат издигнати за еврейския народ през последните дни по време на възстановяването и да проповядват на евреите, след като те бъдат събрани и построят град Йерусалим в земята на техните бащи.