Писания
Учение и Завети 85


Раздел 85

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 27 ноември 1832 г. (History of the Church, 1:298–299). Този раздел е откъс от писмо на Пророка до У. У. Фелпс, който живее в Индепендънс, щата Мисури. То било дадено, за да отговори на въпросите относно тези светии, които са се преместили в Сион, но още не са получили наследствата си съгласно установения ред в Църквата.

1–5, Наследствата в Сион трябва да се получават чрез посвещаване; 6–12, Един мощен и силен ще даде на светиите наследствата им в Сион.

1 Дългът на Господния чиновник, когото Той е назначил, е да води история и всеобщ църковен алетопис на всичко, което става в Сион, и на всички онези, които бпосвещават имущества и получават наследства законно от епископа;

2 и също за начина им на живот, вярата им и делата им, също и на вероотстъпниците, които остъпват от вярата си, след като са получили наследствата си.

3 Противно е на волята и заповедта Божия, онези, които не получават наследството си чрез апосвещаване в съгласие с Неговия закон, който Той е дал, че да може да бобложи с десятък людете Си, за да ги подготви за деня на вотмъщението и изгарянето, да имат имената си записани заедно с имената на Божиите хора,

4 нито пък трябва да се води родословието им, или да се държи там, където може да бъде намерено, в който и да е летопис или в историята на църквата.

5 Техните имена не трябва да бъдат записвани в акнигата на закона Божий, казва Господ на Силите, нито имената на бащите, нито имената на децата.

6 Да, тъй казва атихият, мек глас, чийто шепот преминава и бпрониква през всички неща, и често пъти прави костите ми да се тресат, докато се проявява, казвайки:

7 И ще стане така, че Аз, Господ Бог, ще изпратя един мощен и силен, който ще държи скиптъра на властта в ръката си, облечен с покривало от светлина, чиято уста ще изрича слова, вечни слова, докато недрата му ще са извор на истина, за да постави в ред дома Божий и да разпредели чрез жребий наследствата на светиите, чиито имена, заедно с имената на бащите им и на децата им, бъдат намерени записани в книгата на закона Божий;

8 докато този човек, който е бил призован от Бога и назначен, и простира ръката си, за да подпре аБожия ковчег, ще падне от смъртоносна стрела, подобно на дърво, поразено от живата стрела на мълния.

9 И всички онези, които не бъдат намерени записани в акнигата на възпоменанието, няма да намерят никакво наследство в него ден, а ще бъдат разкъсани на парчета и участта им ще бъде определена сред невярващите, където има бплач и скърцане със зъби.

10 Тези неща не ги говоря от себе си, ето защо, тъй както Господ е рекъл, също тъй Той и ще изпълни.

11 И онези, които са от Висшето Свещеничество, чиито имена не се намерят записани в акнигата на закона или които са намерени, че са ботстъпили от вярата, или че са били вотхвърлени от църквата, както и по-нисшето свещеничество или членовете, в него ден няма да намерят наследство сред светиите на Всевишния.

12 Ето защо, на тях ще им бъде сторено същото, както на чедата на свещеника, както е записано във втора глава, стихове шестдесет и първи и шестдесет и втори от Езра.