Писания
Учение и Завети 82
назад напред

Раздел 82

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в окръг Джаксън, щата Мисури, на 26 април 1832 г. (History of the Church, 1:267–269). Поводът е общ съвет на Църквата, на който Пророкът Джозеф Смит е подкрепен за Президент на Висшето Свещеничество, на която служба той е бил поставен преди това на конференция на висшите свещеници, старейшини и членове, проведена в Амхърст, щата Охайо, на 25 януари 1832 г. (виж заглавието към раздел 75). В предишни издания на това откровение са използвани необичайни имена, за да се скрие самоличността на споменатите лица (виж заглавието към раздел 78).

1–4, Където е много дадено, много се и изисква; 5–7, Мрак царува по света; 8–13, Господ е обвързан, когато вършим това, което казва Той; 14–18, Сион трябва да расте по красота и святост; 19–24, Всеки човек трябва да търси ползата на ближния си.

1 Истина, истина ви казвам, служители Мои, че доколкото вие сте апростили простъпките си един на друг, тъкмо тъй и Аз, Господ, ви прощавам.

2 При все това, между вас има такива, които са прегрешили твърде много, да, даже авсички вие сте прегрешили; но истина ви казвам, внимавайте отсега нататък и се въздържайте от грях, да не би върху главите ви да паднат сурови възмездия.

3 Защото от всеки, комуто амного е дадено, много и ще се бизисква; и този, който всъгреши срещу гпо-голямата светлина, ще получи по-голямото осъждане.

4 Вие призовавате името Ми за аоткровения и Аз ви ги давам; но доколкото не спазвате Моите указания, които Аз ви давам, вие ставате престъпници; и бправосъдие, и възмездие са наказанието, което е придадено към закона Ми.

5 Затова, каквото казвам на един, на всички го казвам: аБдете, защото бпротивникът разпростира владенията си и вмракът царува;

6 и гневът Божий е разпален срещу жителите на земята; и никой не върши добро, защото всички са се отклонили от апътя.

7 И сега, истина ви казвам, че Аз, Господ, не ще ви зачета никой агрях; вървете по вашите пътища и не грешете повече; но бпредишните грехове ще се върнат върху душата, която прегреши, казва Господ, вашият Бог.

8 И отново, казвам ви, че ви давам анова заповед, та да може да разберете волята Ми относно вас;

9 или сиреч, Аз ви давам напътствия как трябва да се адържите пред Мен, та това да ви се върне за ваше спасение.

10 Аз, Господ, съм аобвързан, когато вие вършите каквото Аз казвам; но когато не вършите каквото Аз казвам, вие нямате обещание.

11 Ето защо, истина ви казвам, че е целесъобразно за Моите служители Едуард Партридж и Нюъл К. Уитни, А. Сидни Гилбърт и Сидни Ригдън, и служителят Ми Джозеф Смит, и Джон Уитмър, и Оливър Каудъри, и У. У. Фелпс, и Мартин Харис да бъдат свързани азаедно в отделните си настойничества чрез свързване и завет, които не могат да бъдат нарушени чрез прегрешение, без да последва незабавно възмездие,

12 за да ръководят делата на бедните и всички неща, отнасящи се до епископството, както в земята Сион, тъй и в земята Къртлънд;

13 защото Аз съм посветил земята Къртлънд в определеното от Мен време за ползата на светиите на Всевишния и за акол на Сион.

14 Защото Сион трябва да нараства в красота и святост; пределите му трябва да се разширяват, коловете му трябва да укрепват, да, истина ви казвам, аСион трябва да се надигне и да облече бпрекрасните си одежди.

15 Ето защо, Аз ви давам тази заповед: вие да се свържете чрез този завет и това да стане съгласно законите Господни.

16 Ето, за Мен това тук е мъдрост за ваше добро.

17 И вие трябва да бъдете аравни, сиреч, трябва да имате равни права над имуществата, за ползата на управлението на делата на вашите настойничества, всеки човек според потребностите и нуждите си, доколкото потребностите му са справедливи,

18 и всичко това за ползата на църквата на живия Бог, тъй че всеки човек да може да подобрява аталанта си, тъй че всеки човек да се сдобива и с други таланти, да, тъкмо стократно повече, което да бъде внесено в бхранилището Господне, за да стане общо имущество на цялата църква,

19 като всеки човек търси ползата на ближния си и върши всичко с аочи, отправени единствено към славата Божия.

20 Аз съм определил това асдружение да бъде едно вечно сдружение за вас и за наследниците ви, доколкото вие не съгрешавате.

21 А с онзи, който съгреши против този завет и вкорави сърцето си против него, ще бъде сторено според законите на Моята църква и ще бъде предаден под аударите на Сатана до деня на изкуплението.

22 А сега, истина ви казвам и това е мъдрост, станете приятели с неправедно богатите и те няма да ви унищожат.

23 Оставете съденето само на Мен, защото то Ми принадлежи и Аз ще аотплатя. Мир вам, Моите благословии остават с вас.

24 Защото, даже и сега ацарството е ваше и ще бъде во веки, ако не отпаднете от непоколебимостта си. Тъкмо тъй. Амин.