Писания
Учение и Завети 132


Раздел 132

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Наву, щата Илинойс, записано на 12 юли 1843 г., отнасящо се до новия и вечен завет, който включва вечността на брачния завет, също и многобрачието (History of the Church, 5:501–507). Въпреки че откровението е записано през 1843 г., от историческите документи е видно, че ученията и принципите, включени в това откровение, са били познати на Пророка още от 1831 г.

1–6, Възвисяването се постига чрез новия и вечен завет; 7–14, Излагат се изискванията и условията на този завет; 15–20, Селестиалният брак и продължението на семейството прави човеците способни да станат богове; 21–25, Тесният и стеснен път, който води към вечен живот; 26–27, Даден е законът относно богохулството срещу Светия Дух; 28–39, Обещания за вечно увеличаване на потомството и възвисяване се дават на пророците и светиите от всички времена; 40–47, На Джозеф Смит е дадена силата да връзва и запечатва на земята и в небесата; 48–50, Господ запечатва върху него възвисяването му; 51–57, Ема Смит е посъветвана да бъде вярна и истинна; 58–66, Излагат се законите, управляващи многобрачието.

1 Наистина, тъй говори Господ на теб, служителю Мой, Джозеф: И тъй като ти си изискал от ръката Ми, за да научиш и разбереш по какъв начин Аз, Господ, оправдах Моите служители Авраам, Исаак и Яков, и също Моисей, Давид и Соломон, относно принципа и учението да имат много ажени и наложници,

2 ето виж, Аз съм Господ, твоят Бог, и ще ти отговоря относно този въпрос.

3 Ето защо, аподготви сърцето си, за да получиш и да се подчиняваш на указанията, които Аз се готвя да ти дам; защото всички онези, на които този закон е разкрит, трябва да спазват същия.

4 Защото ето, Аз ти разкривам един нов и вечен азавет; и ако не спазваш този завет, тогава ти ще си босъден; защото никой не може да вотхвърли този завет и да му бъде разрешено да влезе в славата Ми.

5 Защото всички, които имат аблагословия от ръцете Ми, трябва да спазват бзакона, който бе определен за тази благословия, както и условията му, според както бяха учредени отпреди основаването на света.

6 А що се отнася до новия и авечен завет, той бе учреден за пълнотата на Моята бслава и този, който получава една пълнота от него, трябва и е задължен да спазва закона, или ще бъде осъден, казва Господ Бог.

7 И истина ви казвам, че аусловията на закона са тези: Всички завети, договори, обвързвания, задължения, бклетви, обети, изпълнения, взаимовръзки, сдружения или очаквания, които не са направени, сключени и взапечатени црез гСветия Дух на обещацрезто от този, който е помазан, както временни, тъй и за цялата вечност, и също най-свети, чрез доткровение или чрез заповед чрез посредничеството на Моя помазаник, когото Аз съм назначил на земята да държи тази сила (и Аз съм назначил Моя служител Джозеф да държи тази сила в последните дни и никога няма повече от един на земята за дадено време, на когото да са поверени тази сила и еключовете на това свещенничество), и те нямат никакво действие, стойност или сила при и след възкресението на мъртвите; защото всички договори, които не са направени за тази цел, свършват, когато човеците умрат.

8 Ето, Моят дом е дом на ред, казва Господ Бог, а не дом на безредие.

9 Ще приема ли Аз от априношение, казва Господ, което не е направено в Мое име?

10 Или ще приема ли Аз от ръцете ви това, което не съм апостановил?

11 И ще ви постановя ли нещо, казва Господ, освен ако не е чрез закон, тъкмо както Аз и Моят Отец ви апостановихме, преди светът да беше създаден?

12 Аз съм Господ, твоят Бог; и ти давам този закон — че никой човек няма да адойде при Отца, освен чрез Мен или чрез словото Ми, което е Моят закон, казва Господ.

13 И всичко, което е в света, било то постановено от човеци, от престоли или от княжества, или от сили, или от именити неща, каквито и да са те, които не са чрез Мен или чрез словото Ми, казва Господ, ще бъдат повалени и аняма да останат, след като човеците умрат, нито при, нито след възкресението, казва Господ, вашият Бог.

14 Защото всички неща, които остават, са чрез Мен и всички неща, които не са чрез Мен, ще бъдат разклатени и унищожени.

15 Ето защо, ако един мъж се аожени за жена в света, и се ожени за нея не чрез Мен или чрез словото Ми, и встъпи в завет с нея дотогава, докато той е в света и тя с него, техният завет и брак не са в сила, когато те умрат и когато са извън света; ето защо, те не са обвързани от никакъв закон, когато са извън този свят.

16 Ето защо, когато са извън този свят, те нито се женят, нито се аомъжват, а са назначени за бангели в небесата, които ангели са служители в служба на онези, които са достойни за много повече и за едно извънредно и едно вечно количество от слава.

17 Защото тези ангели не спазиха Моя закон; следователно те не могат да бъдат уголемени, а остават поотделно и самостоятелно, без възвисяване, в своето състояние на спасение за цялата вечност; и оттогава насетне те не са богове, а ангели Божии во веки.

18 И отново, истина ви казвам, ако един мъж се ожени за жена и направи с нея завет за време и за цялата вечност, и ако този завет не е чрез Мен или чрез словото Ми, което е Мой закон, и ако не е запечатан чрез Светия Дух на обещанието от оногова, когото Аз съм помазал и назначил в тази власт, тогава той не е нито валиден, нито е в сила, когато те са извън света, защото те не са свързани чрез Мен, казва Господ, нито чрез словото Ми; и когато те са извън света, той не може да бъде приет там, защото ангелите и боговете се определят там, покрай които те не могат да минат; те, следователно, не могат да наследят Моята слава, защото домът Ми е дом на ред, казва Господ Бог.

19 И отново, истина ви казвам, ако един мъж се ожени за жена чрез словото Ми, което е Мой закон, и чрез ановия и вечен завет, и той бъде бзапечатен върху тях чрез Светия Дух на вобещанието от оногова, който е помазан и на когото Аз съм дал тази сила и гключовете на свещеничеството, и на тях им бъде казано: Вие ще излезете при Първото Възкресение и ако е след първото възкресение, в следващото; и ще наследите дпрестоли, царства, княжества и сили, владения, всички височини и дълбини; тогава това ще трябва да бъде записано в еКнигата на Живота на Агнеца, че той не трябва да убива, при което да пролива невинна кръв; и ако спазвате завета Ми и не убивате, при което да проливате невинна кръв, с тях ще бъде сторено във всички неща това, което Моят служител е запечатил върху тях, както за време, тъй и за през цялата вечност; и ще бъде в пълна сила, когато те са извън света; и те ще минат покрай ангелите и боговете, които са поставени там, към своето жвъзвисяване и слава във всички неща, според както е било запечатано върху главите им, която слава ще бъде изобилие и продължение на потомствата им во веки веков.

20 Тогава те ще станат богове, защото нямат край; ето защо, ще пребъдват от вечност във вечност, защото те продължават; тогава те ще бъдат над всичко, защото всички неща са им подчинени. Тогава те ще бъдат абогове, защото имат бвсичката сила и ангелите са им подчинени.

21 Истина, истина ви казвам, освен ако не спазвате азакона Ми, вие не можете да постигнете тази слава.

22 Понеже атясна е портата и стеснен е бпътят, който води към възвисяването и продължението на вживота, и малцина са онези, които го намират, защото вие не Ме приемате в света, нито пък Ме познавате.

23 Но ако вие Ме приемете в света, тогава ще Ме познавате и ще получите възвисяването си, тъй че акъдето съм Аз, ще бъдете и вие също.

24 Това е авечен живот: Да се познава единственият мъдър и истинен Бог и Исуса Христа, когото Той е бизпратил. Аз съм Той. Приемете, прочее, закона Ми.

25 аШирока е портата и пространен е пътят, който води към бсмъртта; и мнозина са онези, които минават през тях, защото те не Ме вприемат, нито пък спазват закона Ми.

26 Истина, истина ви казвам, че ако един мъж се ожени за жена според словото Ми и те бъдат запечатени чрез аСветия Дух на обещанието, съобразно Моето назначение, и ако той или тя извършат какъвто и да е грях или прегрешение на новия и вечен завет и някакъв вид богохулство, но не бизвършат убийство, при което да пролеят невинна кръв, те все пак ще излязат в първото възкресение, и ще влязат във възвисяването си; но те ще бъдат унищожени в плътта и ще бъдат впредадени под ударите на гСатана до деня на изкуплението, казва Господ Бог.

27 аХулата срещу Светия Дух, която бняма да бъде простена нито в света, нито извън света, се състои в това да извършите убийство, при което да пролеете невинна кръв, и да се съгласите със смъртта Ми, след като сте получили Моя нов и вечен завет, казва Господ Бог; и този, който не спазва този закон, по никакъв начин не може да влезе в славата Ми, а ще бъде восъден, казва Господ.

28 Аз съм Господ, твоят Бог, и ще ти дам закона на Светото Ми Свещеничество, според както бе постановен от Мен и Отца Ми преди светът да съществуваше.

29 аАвраам получи всички неща, които получи, чрез откровение и заповед чрез словото Ми, казва Господ, и е влязъл във възвисяването си, и седи на престола си.

30 Авраам получи аобещания относно потомството си и плода на слабините си — от чиито именно бслабини си и ти, служителю Мой, Джозеф — които трябваше да продължават, докато те бяха в света; и що се отнася до Авраам и потомството му, те ще продължат и извън света; както в света, тъй и извън света ще продължат те, безбройни като взвездите или като песъчинките по морския бряг, които ако трябваше да ги преброите, нямаше да можете.

31 Това обещание е също и ваше, защото вие сте от аАвраама и обещанието беше направено на Авраам; и чрез този закон продължават делата на Отца Ми, чрез които Той се прославя.

32 Идете, прочее, и вършете аделата на Авраам, влезте в закона Ми и ще бъдете спасени.

33 Но ако не влезете в закона Ми, вие не ще можете да получите обещанието на Отца Ми, което Той направи на Авраам.

34 Бог азаповяда на Авраам и бСара даде вАгар за жена на Авраам. И защо го направи? Защото такъв беше законът; и от Агар произлязоха много народи. Това, прочее, заедно с останалото, беше изпълнение на обещанията.

35 Прочее, беше ли Авраам осъден за това? Истина ти казвам, Не; защото Аз, Господ, го азаповядах.

36 На Авраам му бе азаповядано да принесе в жертва сина си бИсаак, при все че бе писано: Не вубивай. Авраам, обаче, не отказа, и това му беше зачетено за гправедност.

37 Авраам получи аналожници и те му родиха деца; и това му беше зачетено за праведност, защото те му бяха дадени и той спазваше закона Ми, също както Исаак и бЯков, които не вършеха нищо друго, освен това, което им беше заповядано. И понеже не вършеха нищо друго, освен това, което им беше заповядано, те са влезли в своите ввъзвисявания, съгласно обещанията, и седят на престоли, и не са ангели, а богове.

38 аДавид също получи бмного жени и наложници, както и Соломон, и Моисей, Моите служители, и също много други от служителите Ми от началото на сътворението до това време; и в нищо те не прегрешиха, само в онези неща, които получиха не от Мен.

39 Давидовите жени и наложниците му бяха ададени от Мен от ръката на Натан, Моя служител, и други от пророците, които имаха бключовете на тази сила; и в никое от тези неща той не прегреши срещу Мен, освен в случая с вУрия и жена му; и ето защо, той отпадна от възвисяването си и получи дела си; и той няма да ги наследи извън света, защото Аз ги гдадох на друг, казва Господ.

40 Аз съм Господ, твоят Бог и Аз ти дадох, служителю Мой Джозеф, назначението да авъзстановиш всички неща. Искай това, което желаеш, и ще ти се даде според словото Ми.

41 Тъй като ти попита относно прелюбодеянието, истина, истина ти казвам, ако един мъж приеме една жена в новия и вечен завет, и ако тя бъде с друг мъж и Аз не съм ѝ го определял чрез святото помазване, тя върши прелюбодеяние и ще бъде унищожена.

42 Ако тя не е в новия и вечен завет, и ако бъде с друг мъж, тя е аизвършила прелюбодеяние.

43 И ако съпругът ѝ бъде с друга жена и е под аобет, той е нарушил обета си и е извършил прелюбодеяние.

44 И ако тя не е извършила прелюбодеяние, а е невинна и не е нарушила обета си, и тя знае това, и Аз ти разкрия на теб, служителю Мой Джозеф, тогава ти ще имаш сила, чрез силата на Светото Ми Свещеничество, да я вземеш и я дадеш на този, който не е извършил прелюбодеяние, а е бил аверен; защото той ще бъде сторен управител на мнозина.

45 Защото Аз ти възложих аключовете и силата на свещеничеството, с което Аз бвъзстановявам всички неща и ти сторвам знайни всички неща в определеното време.

46 И истина, истина ти казвам, че всичко, което ти азапечаташ на земята, ще бъде запечатено в небесата; и всичко, което свържеш на земята в Мое име и чрез словото Ми, казва Господ, ще бъде вечно свързано в небесата; и на които ти бпростиш греховете на земята, ще бъдат простени завинаги в небесата; и на които ти задържиш греховете на земята, ще бъдат задържани и в небесата.

47 И отново, наистина Аз казвам, че когото ти благословиш, Аз ще благословя, и когото ти прокълнеш, Аз ще апрокълна, казва Господ; защото Аз, Господ, съм твоят Бог.

48 И отново, истина казвам на теб, служителю Мой, Джозеф, каквото и да дадеш на земята и на когото и да дадеш някого на земята чрез словото Ми и според закона Ми, ще бъде посетено с благословии, а не с проклятия, и със силата Ми, казва Господ, и ще бъде без осъждане на земята и в небесата.

49 Защото Аз съм Господ, Твоят Бог, и ще бъда с теб тъкмо до акрая на света и през цялата вечност; защото наистина, Аз бзапечатвам върху теб ввъзвисяването ти и ти подготвям престол в царството на Моя Отец, заедно с Авраам, твоя гбаща.

50 Ето, Аз съм видял твоите ажертви и ще простя всичките ти грехове; Аз съм видял жертвите ти в подчинение на това, което съм ти казвал. Иди, прочее, и Аз ще ти сторя изходен път, тъй както бприех принасянето от Авраам на сина му Исаак.

51 Настина ти казвам: Заповед давам на служителката Ми Ема Смит, твоята съпруга, която Аз съм ти дал, да се въздържи и да не взема от това, което Аз ти заповядах да ѝ предложиш; защото Аз го направих, казва Господ, за да изпитам вас всичките, тъй както изпитах Авраам, и за да мога да изискам приношение от ръката ти чрез завет и жертва.

52 И нека Моята служителка аЕма Смит да приеме всички онези, които са били дадени на Моя служител Джозеф и които са били добродетелни и чисти пред Мен; и онези, които не са чисти, а са казали, че са чисти, ще бъдат унищожени, казва Господ Бог.

53 Защото Аз съм Господ, Твоят Бог, и вие трябва да се подчинявате на гласа Ми; и Аз давам на Моя служител Джозеф да бъде направен управител над много неща, защото е бил аверен в малкото и отсега насетне Аз ще го подсилвам.

54 И Аз заповядвам на Моята служителка Ема Смит да се подчинява и се привързва към Моя служител Джозеф и към никой друг. Но ако тя не се подчини на тази заповед, ще бъде унищожена, казва Господ; защото Аз съм Господ, твоят Бог, и Аз ще я унищожа, ако не се подчинява на закона Ми.

55 Но ако тя не се подчини на тази заповед, тогава Моят служител Джозеф ще стори всичко за нея, тъкмо както е казал; и Аз ще го благословя и умножа, и ще му дам астократно на този свят бащи и майки, братя и сестри, къщи и земи, съпруги и деца, също и венци на бвечни животи във вечните светове.

56 И отново, наистина казвам, нека Моята служителка апрости на Моя служител Джозеф неговите простъпки и тогава и нейните простъпки ще ѝ бъдат простени, с които тя прегреши против Мен; и Аз, Господ, твоят Бог, ще я благословя и умножа, и ще сторя сърцето ѝ да ликува.

57 И отново Аз казвам, нека Моят служител Джозеф да не изпуска своите имущества от ръцете си, да не би някой враг да дойде и да го унищожи; защото Сатана атърси да унищожава; понеже Аз съм Господ, твоят Бог, и той е Мой служител; и ето виж, Аз съм с него, тъй както бях с Авраам, твоя баща, тъкмо до неговото бвъзвисяване и слава.

58 Сега, по отношение на закона за асвещеничеството, има много неща, които се отнасят до него.

59 Наистина, ако един човек е призован от Моя Отец, тъй както беше аАарон, чрез собствения Ми глас и чрез гласа на Оногова, Който Ме изпрати и Аз съм го надарил с бключовете на силата на това свещеничество, ако той извърши каквото и да е в Мое име и според закона Ми, и чрез словото Ми, той не ще извърши грях и Аз ще го оправдая.

60 Нека никой, прочее, не набеждава Моя служител Джозеф; защото Аз ще го оправдая; защото той ще принесе жертва, която Аз изисквам от ръцете му за неговите прегрешения, казва Господ, твоят Бог.

61 И отново, по отношение на закона за свещеничеството — ако който и да е мъж се ожени за адевица и пожелае да се ожени за бдруга, и първата даде своето съгласие, и ако той се ожени за втората, и те и двете са девици, и не са под обет с никой друг мъж, тогава той е оправдан; той не може да извърши прелюбодеяние, защото те са му дадени на него, защото той не може да върши прелюбодеяние с това, което принадлежи нему и на никой друг.

62 И ако той има десет девици, дадени му според този закон, той не може да извърши прелюбодеяние, защото те му принадлежат и са дадени на него, ето защо той е оправдан.

63 Но ако една или която и да е от десетте девици, след като се ожени, бъде с друг мъж, тя е извършила прелюбодеяние и ще бъде унищожена; защото те са дадени на него, за да се аумножават и изпълват земята според Моя закон, и за да се изпълни обещанието, което беше дадено от Отца Ми преди основаването на света и за тяхно възвисяване във вечните светове, тъй че да могат да раждат душите на човеците, защото в това се продължава бделото на Отца Ми, та да може Той да бъде прославен.

64 И отново, истина, истина ви казвам, ако който и да е мъж, който държи ключовете на тази сила, има съпруга и я поучава за закона на Моето свещеничество, що се отнася до тези неща, тогава тя или ще повярва и ще му служи, или ще бъде унищожена, казва Господ, твоят Бог; защото Аз ще я унищожа; защото Аз ще увеличавам името Си върху всички онези, които приемат и се подчиняват на закона Ми.

65 Ето защо, за Мен ще бъде законно ако тя не приеме този закон, той да получи всички онези неща, които Аз, Господ, неговият Бог, ще му дам, защото тя не е повярвала и не му е служила според словото Ми; тогава тя става прегрешителката и е изключена от закона на Сара, която служѝ на Авраам според закона, когато Аз заповядах на Авраам да вземе Агар за жена.

66 И сега, що се отнася до този закон, истина, истина ви казвам, Аз ще ви разкрия повече по-нататък; ето защо, нека това бъде достатъчно за сега. Ето, Аз съм Алфа и Омега. Амин.