Писания
Учение и Завети 7


Раздел 7

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Оливър Каудъри в Хармони, щата Пенсилвания, през април 1829 г., когато те запитват чрез Урима и Тумима дали Иоан, възлюбеният ученик, е останал в плътта или е умрял. Откровението е превод на летописа, направен върху пергамент от Иоан и скрит от него самия (History of the Church, 1:35–36).

1–3, Иоан Възлюбеният ще живее, докато дойде Господ; 4–8, Петър, Яков и Иоан държат евангелските ключове.

1 И Господ ми каза: Иоане, авъзлюбений Мой, какво бжелаеш? Защото ако поискаш това, което желаеш, ще ти бъде дадено.

2 И аз Му казах: Господи, дай ми сила над асмъртта, за да може да живея и Ти доведа душѝ.

3 И Господ ми каза: Истина, истина ти казвам, понеже желаеш това, ти ще аостанеш, докато Аз дойда в бславата Си, и ще впророкуваш на народи, племена, езици и люде.

4 И поради тази причина Господ каза на Петър: Ако Аз искам той да остане, докато дойда, тебе що ти е? Защото той пожела от Мен да може да ми доведе душѝ, а ти пожела да можеш по-скоро да дойдеш при Мене в ацарството Ми.

5 Аз ти казвам, Петре, това беше добро желание; но Моят възлюбен е пожелал да може да стори повече, или едно по-велико дело сред човеците от това, което е извършил преди.

6 Да, той е предприел по-велико дело; ето защо, Аз ще го направя подобен на пламтящ огън и аслужещ ангел; той ще служи в полза на онези, които ще бъдат бнаследници на спасението, които ще живеят на вземята.

7 И Аз ще те направя да служиш в полза на него и на брат ти, Яков; и на вас тримата ще дам тази сила и аключовете на това служение, докато дойда.

8 Истина ти казвам, вие и двамата ще имате според желанието си, защото и двамата се арадвате на това, което сте пожелали.