Писания
Учение и завети 7


Раздел 7

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Оливър Каудъри в Хармони, щата Пенсилвания, през април 1829 г., когато те запитват чрез Урима и Тумима дали Йоан, възлюбеният ученик, е останал в плътта или е умрял. Откровението е превод на летописа, направен върху пергамент от Йоан и скрит от него самия.

1–3, Йоан Възлюбеният ще живее, докато дойде Господ; 4–8, Петър, Яков и Йоан държат евангелските ключове.

1 И Господ ми каза: Йоане, възлюбений Мой, какво желаеш? Защото ако поискаш това, което желаеш, ще ти бъде дадено.

2 И аз Му казах: Господи, дай ми сила над смъртта, за да може да живея и Ти доведа души.

3 И Господ ми каза: Истина, истина ти казвам, понеже желаеш това, ти ще останеш, докато Аз дойда в славата Си, и ще пророкуваш на народи, племена, езици и люде.

4 И поради тази причина Господ каза на Петър: Ако Аз искам той да остане, докато дойда, тебе що ти е? Защото той пожела от Мен да може да ми доведе души, а ти пожела да можеш по-скоро да дойдеш при Мене в царството Ми.

5 Аз ти казвам, Петре, това беше добро желание; но Моят възлюбен е пожелал да може да стори повече, или едно по-велико дело сред човеците от това, което е извършил преди.

6 Да, той е предприел по-велико дело; ето защо, Аз ще го направя подобен на пламтящ огън и служещ ангел; той ще служи в полза на онези, които ще бъдат наследници на спасението, които ще живеят на земята.

7 И Аз ще те направя да служиш в полза на него и на брат ти, Яков; и на вас тримата ще дам тази сила и ключовете на това служение, докато дойда.

8 Истина ти казвам, вие и двамата ще имате според желанието си, защото и двамата се радвате на това, което сте пожелали.

Отпечатай