Писания
Учение и Завети 40


Раздел 40

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън, във Файет, щата Ню Йорк, през януари 1831 г. (History of the Church, 1:145). Преди записването на това откровение, Пророкът пише: “Тъй като Джеймс Ковил отхвърли Господното слово и се върна към старите си принципи и приятели, Господ даде на мен и на Сидни Ригдън следното откровение” (History of the Church, 1:145).

1–3, Страхът от преследване и светските грижи причиняват отхвърляне на Евангелието.

1 Ето, истина ви казвам, че сърцето на Моя служител аДжеймс Ковил беше праведно пред Мен, защото той сключи завет с Мен, че ще се подчинява на словото Ми.

2 И той априе словото с радост, но веднага Сатана го изкуши и страх от бпреследване и светски грижи го накараха да вотхвърли словото.

3 Затова той наруши Моя завет и остава на Мен да направя с него каквото намеря за добре. Амин.