Писания
Учение и завети 40


Раздел 40

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън, във Файет, щата Ню Йорк, на 6 януари 1831 г. Преди това откровение в Историята на Пророка е записано: „Тъй като Джеймс Ковъл отхвърли Господното слово и се върна към старите си принципи и приятели, Господ даде на мен и на Сидни Ригдън следното откровение (вж. раздел 39)“.

1–3, Страхът от преследване и светските грижи причиняват отхвърляне на Евангелието.

1 Ето, истина ви казвам, че сърцето на Моя служител Джеймс Ковъл беше праведно пред Мен, защото той сключи завет с Мен, че ще се подчинява на словото Ми.

2 И той прие словото с радост, но веднага Сатана го изкуши и страх от преследване и светски грижи го накараха да отхвърли словото.

3 Затова той наруши Моя завет и остава на Мен да направя с него каквото намеря за добре. Амин.

Отпечатай