Писания
Учение и завети 41


Раздел 41

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Църквата в Къртлънд, щата Охайо, на 4 февруари 1831 г. Това откровение напътства Пророка и старейшините на Църквата да се молят, за да получат Божия „закон“ (вж. раздел 42). Джозеф Смит тъкмо е пристигнал в Къртлънд от щата Ню Йорк и Лиман Копли, член на Църквата от близкия град Томпсън, щата Охайо, „иска брат Джозеф и Сидни (Ригдън)… да живеят с него, като им предостави домове и провизии“. Следното откровение изяснява къде следва да живеят Джозеф и Сидни и също така с него се призовава Едуард Партридж да служи като първият епископ на Църквата.

1–3, Старейшините ще управляват Църквата чрез духа на откровението; 4–6, Истинските ученици ще приемат и ще спазват Господния закон; 7–12, Едуард Партридж е назначен за епископ в Църквата.

1 Вслушайте се и чуйте, о, вие, люде Мои, казва Господ и вашият Бог, вие, които Аз се радвам да благославя с благословии, най-големи от всички, вие, които Ме чувате; а вас, които не Ме чувате, които сте изповядвали името Ми, ще прокълна с най-тежкото от всички проклятия.

2 Вслушайте се, о, вие, старейшини от Моята църква, които Аз съм призовал, ето, Аз ви давам заповед, че трябва да се съберете заедно, за да се съгласите относно словото Ми.

3 И чрез молитвата на вашата вяра вие ще получите закона Ми, та да може да узнаете как да управлявате църквата Ми и да имате всичко да ви е в ред пред Мен.

4 И Аз ще бъда ваш управник, когато дойда; и ето, Аз идвам скоро и вие ще гледате законът Ми да се спазва.

5 Този, който приема закона Ми и го върши, същият е Мой ученик; а този, който казва, че го приема, а не го върши, същият не е Мой ученик и трябва да бъде отхвърлен от сред вас,

6 защото не подобава това, което принадлежи на чедата на царството, да бъде давано на онези, които не са достойни, или на кучета, или бисерите да бъдат хвърляни пред свине.

7 И отново, подобава на служителя ми Джозеф Смит-младши да се построи къща, в която да живее и да превежда.

8 И отново, подобава служителят Ми Сидни Ригдън да живее според както му се вижда за добре, стига да спазва Моите заповеди.

9 И още, призовал съм Моя служител Едуард Партридж; и давам заповед той да бъде назначен чрез гласа на църквата и поставен за епископ на църквата, да остави търговията си и да изразходва цялото си време за делата на църквата;

10 да се грижи за всички неща, според както му бъде назначено в Моите закони в деня, когато Аз ще ги дам.

11 И това е защото сърцето му е чисто пред Мен, защото той е като Натанаил от древността, у когото нямаше лукавщина.

12 Тези слова са ви дадени и те са чисти пред Мен; затова внимавайте как се отнасяте с тях, защото за тях ще отговаряте с душите си в съдния ден. Тъкмо тъй. Амин.

Отпечатай