Писания
Учение и Завети 41


Раздел 41

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Църквата в Къртлънд, щата Охайо, на 4 февруари 1831 г. (History of the Church, 1:146–147). Къртлъндският клон на Църквата по това време много бързо нараствал на брой. Като предисловие на това откровение, Пророкът пише: “Членовете се стремяха да вършат Божията воля, доколкото я познаваха, въпреки че някои странни възгледи и лъжливи духове се промъкваха помежду им … [и] Господ даде на Църквата следното” (History of the Church, 1:146–147).

1–3, Старейшините ще управляват Църквата чрез духа на откровението; 4–6, Истинските ученици ще приемат и ще спазват Господния закон; 7–12, Едуард Партридж е назначен за епископ в Църквата.

1 Вслушайте се и чуйте, о, вие, люде Мои, казва Господ и вашият Бог, вие, които Аз се радвам да аблагославя с благословии, най-големи от всички, вие, които Ме чувате; а вас, които не Ме чувате, които сте бизповядвали името Ми, ще впрокълна с най-тежкото от всички проклятия.

2 Вслушайте се, о, вие, старейшини от Моята църква, които Аз съм призовал, ето, Аз ви давам заповед, че трябва да се съберете заедно, за да се асъгласите относно словото Ми.

3 И чрез молитвата на вашата вяра вие ще получите азакона Ми, та да може да узнаете как да управлявате църквата Ми и да имате всичко да ви е в ред пред Мен.

4 И Аз ще бъда ваш ауправник, когато бдойда; и ето, Аз идвам скоро и вие ще гледате, законът Ми да се спазва.

5 Този, който априема закона Ми и го бвърши, същият е Мой ученик; а този, който казва, че го приема, а не го върши, същият не е Мой ученик и трябва да бъде вотхвърлен от сред вас,

6 защото не подобава това, което принадлежи на чедата на царството, да бъде давано на онези, които не са достойни, или на акучета, или ббисерите да бъдат хвърляни пред свине.

7 И отново, подобава на служителя ми Джозеф Смит-младши да се построи акъща, в която да живее и да бпревежда.

8 И отново, подобава служителят Ми Сидни Ригдън да живее според както му се вижда за добре, стига да спазва Моите заповеди.

9 И още, призовал съм Моя служител аЕдуард Партридж; и давам заповед той да бъде назначен чрез гласа на църквата и поставен за бепископ на църквата, да остави търговията си и да визразходва цялото си време за делата на църквата;

10 да се грижи за всички неща, според както му бъде назначено в Моите закони в деня, когато Аз ще ги дам.

11 И това е защото сърцето му е чисто пред Мен, защото той е като аНатанаил от древността, у когото нямаше блукавщина.

12 Тези слова са ви дадени и те са чисти пред Мен; затова внимавайте как се отнасяте с тях, защото за тях ще отговаряте с душите си в съдния ден. Тъкмо тъй. Амин.