Писания
Учение и Завети 78


Раздел 78

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през март 1832 г. (History of the Church, 1:255–257). Дава се заповед от Господа на Джозеф Смит с цел да се основе хранилище за бедните. Не винаги е било желателно самоличностите на хората, към които Господ се обръща в откровенията, да се знаят от света; ето защо, при издаването на това и на някои от следващите откровения, за братята се говори с имена, различни от техните собствени. Когато необходимостта за запазване в тайна на имената на хората преминава, истинските им имена са прибавени в скоби. Тъй като днес няма належаща нужда да се продължава с шифрованите имена, сега тук се използват само истинските им имена, според както са дадени в първоначалните ръкописи.

1–4, Светиите трябва да организират и установят хранилище; 5–12, Мъдрото използване на имуществата им ще доведе до спасение; 13–14, Църквата трябва да бъде независима от земните власти; 15–16, Михаил (Адам) служи под ръководството на Светия (Христос); 17–22, Благословени са вярващите, защото те ще наследят всички неща.

1 Господ говорѝ на Джозеф Смит-младши, казвайки: Вслушайте се в Мен, казва Господ, вашият Бог, вие, които сте поставени във ависшето свещеничество на Моята църква и които сте се събрали заедно;

2 и чуйте асъвета на Оногова, Който ви е бпоставил свише, Който ще изрече в ушите ви словата на мъдростта, та спасението да може да дойде при вас относно това, което сте представили пред Мен, казва Господ Бог.

3 Защото истина ви казвам, че времето е дошло и е вече близо, и ето, вижте, нужно е да има една аорганизация сред Моите люде за управлението и установяването на делата на бхранилището за вбедните сред людете Ми, както на това място, тъй и в земята гСион,

4 за постоянно и вечно установяване и ред в Моята църква, за да напредне делото, което вие сте прегърнали, за спасението на човека и за да бъде славата на Отца ви, Който е в небесата,

5 за да може да бъдете аравни в свързването с небесните неща, да, също и със земните неща за придобиването на небесните неща.

6 Защото ако не сте равни в земните неща, вие не можете да бъдете равни в придобиването на небесни неща,

7 защото ако искате Аз да ви дам място в аселестиалния свят, вие трябва да се бподготвите като ввършите нещата, които Аз съм ви заповядал и които съм изискал от вас.

8 И сега, наистина тъй казва Господ, целесъобразно е всички неща да се вършат за аславата Ми от вас, които сте свързани заедно в това бсдружение,

9 сиреч, нека Моят служител Нюъл К. Уитни и Моят служител Джозеф Смит-младши, и Моят служител Сидни Ригдън да седнат на съвет със светиите, които са в Сион;

10 иначе аСатана ще потърси да отвърне сърцата им от истината, за да станат те заслепени и да не разбират нещата, които са приготвени за тях.

11 Ето защо, заповед ви давам да се подготвите и организирате чрез свързване или вечен азавет, който не може да бъде нарушен.

12 Този, който го наруши, ще загуби службата и положението си в църквата и ще бъде предаден на аударите на Сатана до деня на изкуплението.

13 Ето, това е подготовката, с която Аз ви подготвям, основата и примерът, които ви давам, с които вие може да изпълните заповедите, които са ви дадени,

14 та чрез Моето провидение, въпреки аизпитанията, които ще слязат върху ви, църквата да може да застане независима над всички други творения под селестиалния свят,

15 за да може да възлезете до авенеца, приготвен за вас, и бъдете сторени буправници над много царства, казва Господ Бог, Светият Сионов, Който е установил основите на вАдам-онди-Ахман,

16 Който е назначил аМихаил за ваш княз и е установил нозете му, и го е поставил нависоко, и му е дал ключовете на спасението по съвета и направляването на Светия, Който е без начало на дните или край на живота.

17 Истина, истина ви казвам, вие сте малки деца и все още не сте разбрали колко велики благословии има Отец в собствените Си ръце, които са приготвени за вас.

18 Сега, вие не можете да апонесете всички неща; при все това, дерзайте, защото Аз ще ви бнаправлявам. Царството е ваше и благословиите му са ваши, и богатствата на ввечността са ваши.

19 И този, който приема всичко с аблагодарност, ще бъде прославен; и нещата на тази земя ще му се прибавят тъкмо бстократно, да, и повече.

20 Затова вършете нещата, които съм ви заповядал, казва вашият Изкупител, тъкмо Синът аАхман, Който подготвя всички неща, преди да ви бвземе,

21 защото вие сте ацърквата на Първородния и Той ще ви биздигне в облак, и ще определи на всеки човек дяла му;

22 и този, който е верен и амъдър бнастойник, ще наследи ввсичко. Амин.