Писания
Учение и Завети 16
назад напред

Раздел 16

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Питър Уитмър-младши, във Файет, щата Ню Йорк, през юни 1829 г. (History of the Church, 1:51). (Виж заглавието към раздел 14). Питър Уитмър-младши по-късно става един от Осемте Очевидци за Книгата на Мормон.

1–2, Господната ръка е над цялата земя; 3–6, Да се проповядва евангелието и се спасяват душѝ е най-ценното нещо.

1 аВслушай се, служителю Мой Питър, и послушай словата на Исус Христос, твоя Господ и твоя Изкупител.

2 Защото ето, Аз ти говоря с яснота и с мощ, защото ръката Ми е над цялата земя.

3 И Аз ще ти кажа това, което никой човек не знае, освен само Аз и ти.

4 Защото много пъти ти си пожелавал от Мен да узнаеш това, което ще е от най-голяма ценност за теб.

5 Ето, благословен си ти за това и за говоренето на словата Ми, които съм дал на теб според Моите заповеди.

6 И сега ето, Аз ти казвам, че това, което ще е от най-голяма ценност за теб, ще е да провъзгласяваш покаяние на тези люде, та да може да доведеш душѝ при Мен, та да може да почиваш с тях в царството на Моя Отец. Амин.