Писания
Учение и завети 98


Раздел 98

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 6 август 1833 г. Това откровение идва като следствие от гонението на светиите в щата Мисури. Увеличеният брой заселили се в Мисури членове на Църквата тревожи някои от другите заселници, които се чувстват заплашени от броя на светиите, тяхното политическо и икономическо влияние, както и културните и религиозни различия. През юли 1833 г. една тълпа разрушава църковна собственост, овалва в катран и пера двама членове на Църквата и изисква от светиите да напуснат окръг Джаксън. Въпреки че някои новини за проблемите в щата Мисури, без съмнение, са стигнали до Пророка в Къртлънд (намиращ се на около хиляда и петстотин километра растояние), сериозността на положението към този момент е могла да му бъде известна само чрез откровение.

1–3, Злощастията на светиите ще бъдат за тяхно добро; 4–8, Светиите трябва да поддържат конституционния закон на страната; 9–10, За светски управници трябва да бъдат подкрепяни честни, мъдри и добри хора; 11–15, Онези, които отдадат живота си за делото Господне, ще имат вечен живот; 16–18, Публично се откажете от война и възвестете мир; 19–22, Светиите в Къртлънд са порицани и им е заповядано да се покаят; 23–32, Господ разкрива законите Си, управляващи гоненията и злощастията, наложени на Неговите люде; 33–38, Войната е оправдана само тогава, когато Господ я заповядва; 39–48, Светиите трябва да простят на враговете си, които, ако се покаят, също ще избегнат мъстта Господна.

1 Истина ви казвам, приятели Мои, не се бойте и утешете сърцата си; да, радвайте се винаги и за всяко нещо отдавайте благодарности,

2 очаквайки търпеливо Господа, защото молитвите ви влязоха в ушите на Господа на Силите и са записани с този печат и завет: Господ се е заклел и е постановил те да бъдат удовлетворени.

3 Ето защо, Той ви дава това обещание с неотменим завет, че те ще бъдат изпълнени; и че всички неща, с които сте били огорчавани, ще действат заедно за ваше добро и за славата на името Ми, казва Господ.

4 И сега, истина ви казвам относно законите на страната: Моята воля е, че людете Ми трябва да съблюдават да вършат всички неща, които Аз им заповядвам.

5 И този закон на страната, който е конституционен и поддържа този принцип на свободата в опазването на правата и привилегиите, принадлежи на цялото човечество и е оправдан пред Мен.

6 Затова Аз, Господ, оправдавам вас и братята ви от Моята църква в това да поддържате този закон, който е конституционният закон на страната;

7 но що се отнася до човешки закон, който е повече или по-малко от това, той идва от зло.

8 Аз, Господ Бог, ви правя свободни, затова вие наистина сте свободни; и законът също ви прави свободни.

9 При все това, когато нечестивите управляват, хората скърбят.

10 Ето защо, усърдно трябва да се търсят честни и мъдри хора и вие трябва да съблюдавате да поддържате добрите и мъдрите хора, иначе всички тези, които са по-долу от тях, идват от зло.

11 И Аз ви давам заповед, че трябва да изоставите всяко зло и да се придържате към всяко добро, тъй че да живеете от всяко слово, което излиза от Божията уста,

12 защото Той ще дава на верните ред по ред, правило след правило, и чрез това Аз ще ви изпитам и проверя.

13 И всеки, който отдаде живота си за Моето дело и заради името Ми, ще го намери отново, тъкмо живот вечен.

14 Затова не се страхувайте от враговете си, защото Аз повелих в сърцето Си, казва Господ, че ще ви проверя във всичко, чак до смърт, дали ще пребъдвате в завета Ми, та да може да бъдете намерени за достойни.

15 Защото, ако не пребъдвате в завета Ми, вие не сте достойни за Мен.

16 Затова откажете се от война и възвестете мир, и усърдно търсете да обърнете сърцата на децата към бащите им, и сърцата на бащите към децата,

17 и също сърцата на юдеите към пророците, и пророците към юдеите, да не би да дойда и да поразя цялата земя с проклятие, и всяка плът да бъде изтребена пред Мен.

18 Нека сърцата ви не се смущават, защото в дома на Отца Ми има много обиталища и Аз съм приготвил място за вас; и където сме Моят Отец и Аз, там ще сте и вие също.

19 Ето, Моето, Господното благоволение, не е в мнозина, които са от църквата в Къртлънд,

20 защото те не изоставят греховете си и нечестивите си пътища, гордостта на сърцата си и ламтежа си, и всичките си омразни неща; и не съблюдават словата на мъдрост и вечен живот, които Аз съм им дал.

21 Истина ви казвам, че Аз, Господ, ще ги порицая и ще сторя това, което пожелая, ако те не се покаят и не съблюдават всички неща, които Аз съм им казал.

22 И отново ви казвам, ако съблюдавате да вършите всичко това, което ви заповядвам, Аз, Господ, ще отвърна от вас цялата ярост и негодувание, и портите на пъкъла не ще надделеят срещу вас.

23 Сега, Аз ви говоря относно вашите семейства: Ако хората навредят на вас или на семействата ви един път, а вие го понесете търпеливо и не хулите против тях, нито потърсите отмъщение, ще бъдете възнаградени;

24 но ако не го понесете търпеливо, ще ви се зачете като отмерено със справедлива за вас мярка.

25 И отново, ако врагът ви навреди на вас повторно и вие не ругаете против него, и го понесете търпеливо, наградата ви ще е стократна.

26 И отново, ако той ви навреди за трети път и вие го понесете търпеливо, наградата ви ще се умножи четирикратно.

27 И тези три свидетелства ще застанат срещу врага ви, ако той не се покае, и няма да бъдат заличени.

28 И сега, истина ви казвам, че ако този враг избегне Моята мъст и не бъде доведен на съд пред Мен, тогава гледайте да го предупредите в Мое име да не посяга повече нито на вас, нито на семействата ви, дори на децата на вашите деца до третото и четвъртото поколение.

29 И ако той посегне на вас или на децата ви, или на децата на вашите деца до третото и четвъртото поколение, тогава Аз съм предал твоя враг в ръцете ти,

30 и ако тогава ти го пощадиш, ще бъдеш възнаграден за праведността си, също и децата ти, и децата на децата ти до третото и четвъртото поколение.

31 При все това, твоят враг е в ръцете ти и ако му платиш според неговите дела, ти си оправдан; ако той е потърсил живота ти и твоят живот е бил застрашен от него, твоят враг е в ръцете ти и ти си оправдан.

32 Ето, това е законът, който дадох на Моя служител Нефи и на бащите ти Йосиф, и Яков, и Исаак, и Авраам, и на всички Мои древни пророци и апостоли.

33 И отново, това е законът, който Аз дадох на Моите древни, че те не трябва да излизат на битка против никой народ, племе, език или люде, освен ако Аз, Господ, не им заповядам.

34 И ако някой народ, език или люде им обявят война, те трябва първо да издигнат знамето на мира на тези люде, народ или език,

35 но ако тези люде не приемат предложението за мир нито втория път, нито третия път, те трябва да донесат тези свидетелства пред Господа.

36 Тогава Аз, Господ, ще им дам заповед и ще ги оправдая да излязат на битка срещу онзи народ, език или люде.

37 И Аз, Господ, ще се бия в битките им и в битките на децата им, и на децата на децата им, докато те не отмъстят за себе си на всичките си врагове до третото и четвъртото поколение.

38 Ето, това е пример за всички люде за оправдание пред Мен, казва Господ, вашият Бог.

39 И отново, истина ви казвам, ако след като врагът ти е посегнал на теб първия път, но се покае и дойде при теб, молейки за твоята прошка, ти ще му простиш и няма да държиш това повече като свидетелство срещу врага си;

40 и тъй нататък до втория и третия път; и всеки път, когато врагът ти се покае за прегрешението, с което е прегрешил срещу теб, ти ще му прощаваш до седемдесет пъти по седем.

41 И ако той прегреши против теб и не се покае първия път, въпреки всичко ти му прости.

42 И ако той прегреши против теб за втори път и не се покае, въпреки всичко ти му прости.

43 И ако прегреши против теб за трети път и не се покае, ти пак му прости.

44 Но ако той прегреши против теб за четвърти път, не му прощавай, а донеси тези свидетелства пред Господа; и те няма да бъдат заличени, докато той не се покае и не ти заплати четирикратно за всички неща, в които е прегрешил против теб.

45 И ако той стори това, ти ще му простиш с цялото си сърце; но ако той не стори това, Аз, Господ, ще те отмъстя на твоя враг стократно,

46 и на неговите деца, и на всички онези от децата на децата му, които Ме мразят, до третото и четвъртото поколение.

47 Но ако децата се покаят, или децата на децата, и се обърнат към Господа, техния Бог, с цялото си сърце и с цялата си мощ, ум и сила, и възстановят четирикратно за всичките си прегрешения, с които те са прегрешили, или с които бащите им са прегрешили, или бащите на бащите им – тогава отвърни негодуванието си,

48 и отмъщението няма повече да ги спохожда, казва Господ, твоят Бог; и техните прегрешения никога повече няма да бъдат донасяни като свидетелство пред Господа против тях. Амин.

Отпечатай