Писания
Учение и Завети 98


Раздел 98

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 6 август 1833 г. (History of the Church, 1:403–406). Това откровение идва като следствие от гонението на светиите в щата Мисури. Било е естествено, че светиите в Мисури, след като пострадали физически и загубили имущество, чувствали склонност да искат отплата и отмъщение. Затова Господ дава това откровение. Въпреки че някои новини за проблемите в щата Мисури, без съмнение, са стигнали до Пророка в Къртлънд (намиращ се на около хиляда и петстотин километра растояние), сериозността на положението към този момент е могла да му бъде известна само чрез откровение.

1–3, Злощастията на светиите ще бъдат за тяхно добро; 4–8, Светиите трябва да са благосклонни към конституционния закон на страната; 9–10, За светски управници трябва да бъдат подкрепяни честни, мъдри и добри хора; 11–15, Онези, които отдадат живота си за делото Господне, ще имат вечен живот; 16–18, Публично се откажете от война и възвестете мир; 19–22, Светиите в Къртлънд са смъмрени и им е заповядано да се покаят; 23–32, Господ разкрива законите Си, управляващи гоненията и злощастията, наложени на Неговите люде; 33–38, Войната е оправдана само тогава, когато Господ я заповядва; 39–48, Светиите трябва да простят на враговете си, които ако се покаят, също ще избегнат мъстта Господна.

1 Истина ви казвам, приятели Мои, ане се бойте и утешете сърцата си; да, радвайте се винаги и за всяко нещо отдавайте бблагодарности,

2 аочаквайки търпеливо Господа, защото молитвите ви влязоха в ушите на Господа на Силите и са записани с този печат и завет: Господ се е заклел и е постановил те да бъдат задоволени.

3 Ето защо, Той ви дава това обещание с неотменим завет, че те ще бъдат изпълнени; и че всички неща, с които сте били аогорчавани, ще действат заедно за ваше добро и за славата на името Ми, казва Господ.

4 И сега, истина ви казвам относно законите на страната: Моята воля е, че людете Ми трябва да съблюдават да вършат всички неща, които Аз им заповядвам.

5 И този азакон на страната, който е бконституционен и поддържа този принцип на свободата в запазването на правата и привилегиите, принадлежи на цялото човечество и е оправдан пред Мен.

6 Затова Аз, Господ, оправдавам вас и братята ви от Моята църква в това да сте благосклонни към този закон, който е конституционният закон на страната;

7 но що се отнася до човешки закон, който е повече или по-малко от това, той идва от зло.

8 Аз, Господ Бог, ви правя асвободни, затова вие наистина сте свободни; и законът също ви прави свободни.

9 При все това, когато анечестивите управляват, хората скърбят.

10 Ето защо, усърдно трябва да се търсят ачестни и мъдри хора и вие трябва да съблюдавате да поддържате добрите и мъдрите хора, иначе всички тези, които са по-долу от тях, идват от зло.

11 И Аз ви давам заповед, че трябва да изоставите всяко зло и да се придържате към всяко добро, тъй че да живеете от всяко аслово, което излиза от Божията уста,

12 защото Той ще адава на верните ред по ред, правило след правило, и чрез това Аз ще ви бизпитам и проверя.

13 И всеки, който аотдаде живота си за Моето дело и заради името Ми, ще го намери отново, тъкмо живот вечен.

14 Затова не се астрахувайте от враговете си, защото Аз повелих в сърцето Си, казва Господ, че ще ви бпроверя във всичко, чак до всмърт, дали ще пребъдвате в завета Ми, та да може да бъдете намерени за достойни.

15 Защото, ако не пребъдвате в завета Ми, вие не сте достойни за Мен.

16 Затова аоткажете се от бвойна и възвестете вмир, и усърдно търсете да гобърнете сърцата на децата към бащите им, и сърцата на бащите към децата,

17 и също сърцата на аюдеите към пророците, и пророците към юдеите, да не би да дойда и да поразя цялата земя с проклятие, и всяка плът да бъде изтребена пред Мен.

18 Нека сърцата ви не се смущават, защото в дома на Отца Ми има амного обиталища и Аз съм приготвил място за вас; и където сме Моят Отец и Аз, там ще сте и вие също.

19 Ето, Моето, Господното благоволение, не е в мнозина, които са от църквата в Къртлънд,

20 защото те не изоставят греховете си и нечестивите си пътища, гордостта на сърцата си и ламтежа си, и всичките си омразни неща; и не съблюдават словата на мъдрост и вечен живот, които Аз съм им дал.

21 Истина ви казвам, че Аз, Господ, ще ги апорицая и ще сторя това, което пожелая, ако те не се покаят и не съблюдават всички неща, които Аз съм им казал.

22 И отново ви казвам, ако съблюдавате да авършите всичко това, което ви заповядвам, Аз, Господ, ще отвърна от вас цялата ярост и негодувание, и бпортите на пъкъла не ще ви надделеят.

23 Сега, Аз ви говоря относно вашите семействата: Ако хората анавредят на вас или на семействата ви един път, а вие го понесете търпеливо и не хулите против тях, нито потърсите отмъщение, ще бъдете възнаградени;

24 но ако не го понесете търпеливо, ще ви се зачете като аотмерено със справедлива за вас мярка.

25 И отново, ако врагът ви навреди на вас повторно и вие не ругаете против него, и го понесете търпеливо, наградата ви ще е стократна.

26 И отново, ако той ви навреди за трети път и вие го понесете атърпеливо, наградата ви ще се умножи четирикратно.

27 И тези три свидетелства ще застанат срещу врага ви, ако той не се покае, и няма да бъдат заличени.

28 И сега, истина ви казвам, че ако този враг избегне Моята мъст и не бъде доведен на съд пред Мен, тогава гледайте да го апредупредите в Мое име да не посяга повече нито на вас, нито на семействата ви, дори на децата на вашите деца до третото и четвъртото поколение.

29 И ако той посегне на вас или на децата ви, или на децата на вашите деца до третото и четвъртото поколение, тогава Аз съм предал твоя враг в ръцете ти,

30 и ако тогава ти го пощадиш, ще бъдеш възнаграден за праведността си, също и децата ти, и децата на децата ти до третото и четвъртото поколение.

31 При все това, твоят враг е в ръцете ти и ако му платиш според неговите дела, ти си оправдан; ако той е потърсил живота ти и твоят живот е бил застрашен от него, твоят враг е в ръцете ти и ти си оправдан.

32 Ето, това е законът, който дадох на Моя служител Нефи и на абащите ти Иосиф, и Яков, и Исаак, и Авраам, и на всички Мои древни пророци и апостоли.

33 И отново, това е азаконът, който Аз дадох на Моите древни, че те не трябва да излизат на битка против никой народ, племе, език или люде, освен ако Аз, Господ, не им заповядам.

34 И ако някой народ, език или люде им обявят война, те трябва първо да издигнат знамето на амира на тези люде, народ или език,

35 но ако тези люде не приемат предложението за мир нито втория път, нито третия път, те трябва да донесат тези свидетелства пред Господа.

36 Тогава Аз, Господ, ще им дам заповед и ще ги оправдая да излязат на битка срещу онзи народ, език или люде.

37 И Аз, Господ, ще се абия в битките им и в битките на децата им, и на децата на децата им, докато те не отмъстят за себе си на всичките си врагове до третото и четвъртото поколение.

38 Ето, това е пример за всички люде за оправдание пред Мен, казва Господ, вашият Бог.

39 И отново, истина ви казвам, ако след като врагът ти е посегнал на теб първия път, но се покае и дойде при теб, молейки за твоята прошка, ти ще му простиш и няма да държиш това повече като свидетелство срещу врага си;

40 и тъй нататък до втория и третия път; и всеки път, когато врагът ти се покае за прегрешението, с което е прегрешил срещу теб, ти ще му апрощаваш до седемдесет пъти по седем.

41 И ако той прегреши против теб и не се покае първия път, въпреки всичко ти му прости.

42 И ако той прегреши против теб за втори път и не се покае, въпреки всичко ти му прости.

43 И ако прегреши против теб за трети път и не се покае, ти пак му прости.

44 Но ако той прегреши против теб за четвърти път, не му прощавай, а донеси тези свидетелства пред Господа; и те няма да бъдат заличени, докато той не се покае и не ти заплати четирикратно за всички неща, в които е прегрешил против теб.

45 И ако той стори това, ти ще му простиш с цялото си сърце; но ако той не стори това, Аз, Господ, ще те аотмъстя на твоя враг стократно,

46 и на неговите деца, и на всички онези от децата на децата му, които Ме мразят, до атретото и четвъртото поколение.

47 Но ако децата се покаят, или децата на децата, и се аобърнат към Господа, техния Бог, с цялото си сърце и с цялата си мощ, ум и сила, и възстановят четирикратно за всичките си прегрешения, с които те са прегрешили, или с които бащите им са прегрешили, или бащите на бащите им — тогава отвърни негодуванието си,

48 и аотмъщението няма повече да ги спохожда, казва Господ, твоят Бог; и техните прегрешения никога повече няма да бъдат донасяни като свидетелство пред Господа против тях. Амин.