Писания
Учение и Завети 30


Раздел 30

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Дейвид Уитмър, Питър Уитмър- младши и Джон Уитмър във Файет, щата Ню Йорк, през септември 1830 г., след тридневна конференция във Файет, но преди старейшините на Църквата да са се разделили (History of the Church, 1:115–116). Първоначално този текст е публикуван като три откровения, които са събрани в един раздел от Пророка за изданието на Учение и Завети от 1835 г.

1–4, Дейвид Уитмър е укорен за това, че не е служил усърдно; 5–8, Питър Уитмър-младши трябва да придружи Оливър Каудъри на мисия при ламанитите; 9–11, Джон Уитмър е призован да проповядва Евангелието.

1 Ето, Аз казвам на теб, аДейвид, че ти си се бпобоял от човеците и не си вразчитал на Мен за сила, както трябваше.

2 Но умът ти е бил повече в аземните неща, отколкото в нещата от Мен, твоя Създател, или в служението, за което ти си бил призован; и ти не се вслуша в Моя Дух, нито в онези, които бяха поставени над теб, а беше убеден от онези, на които Аз не бях заповядал.

3 Затова ти си оставен да питаш за себе си от ръката Ми и да аразмишляваш върху нещата, които си приел.

4 И домът ти ще бъде в бащината ти къща, докато не ти дам по-нататъшни заповеди. И ти ще се грижиш за аслужението в църквата и пред света, и в областите наоколо. Амин.

5 Ето, Аз казвам на теб, аПитър, че ти ще предприемеш бпътуването си с твоя брат Оливър; защото настъпи ввремето, когато за Мен е целесъобразно ти да отвориш устата си да провъзгласяваш Моето евангелие, ето защо, не се бой, а се гвслушай в словата и съвета на твоя брат, които той ще ти даде.

6 И скърбѝ с него във всичките му скърби, като винаги издигаш сърцето си към Мен в молитва и вяра, за негово и твое избавление; защото Аз съм му дал сила да изгради ацърквата Ми сред бламанитите;

7 и никого не съм назначил Аз да му бъде съветник анад него в църквата относно църковните дела, освен неговия брат, Джозеф Смит-младши.

8 Затова вслушай се в тези неща, бъди усърден в спазването на заповедите Ми и ще бъдеш благословен за вечен живот. Амин.

9 Ето, Аз ти казвам, служителю Мой Джон, че ти ще започнеш отсега нататък да аоповестяваш Моето евангелие като че с бгласа на тръба.

10 И твоята работа ще бъде в дома на твоя брат Филип Бъроуз и в онзи район наоколо, да, навсякъде, където можеш да бъдеш чут, докато не ти заповядам да си тръгнеш оттам.

11 И целият ти труд ще бъде в Сион, с цялата ти душа от сега нататък, да, ти винаги ще отваряш устата си за Моето дело, без да се абоиш какво бчовек може да стори, защото Аз съм вс теб. Амин.