Писания
Учение и Завети 107


Раздел 107

Откровение за свещеничеството, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, с дата 28 март 1835 г. (History of the Church, 2:209–217). На споменатата дата Дванадесетте се събират на съвет, като изповядват личните си слабости и недостатъци, изразяват покаяние и търсят по-нататъшно напътствие от Господа. Те са се готвели да се разделят по мисиите си в назначените окръзи. Въпреки че фрагменти от това откровение са били получени на споменатата дата, историческите документи потвърждават, че различните части са били получавани по различно време, някои още през ноември 1831 г.

1–6, Има две свещеничества: Мелхиседековото и Аароновото; 7–12, Онези, които имат Мелхиседековото свещеничество, имат власт да изпълняват задълженията на всички служби в Църквата; 13–17, Епископството председателства над Аароновото свещеничество, което отслужва материалните обреди; 18–20, Мелхиседековото свещеничество държи ключовете на всички духовни благословии;Аароновото свещеничество държи ключовете на служението на ангелите; 21–38, Първото Президентство, Дванадесетте и Седемдесетте образуват председателстващите кворуми, чиито решения трябва да се вземат единодушно и в праведност; 39–52, Установява се Патриархалният ред от Адам до Ной; 53–57, Древните светии са се събрали при Адам-онди-Ахман и Господ им се е явил; 58–67, Дванадесетте трябва да установяват ред сред служителите на Църквата; 68–76, Епископите са обичайните съдии в Израил; 77–84, Първото Президентство и Дванадесетте образуват върховния съд в Църквата; 85–100, Председателите на свещеничеството управляват съответните им кворуми.

1 Има две свещеничества в църквата, а именно, аМелхиседековото и бАароновото, което включва Левитското свещеничество.

2 Първото се нарича Мелхиседеково свещеничество, защото аМелхиседек беше един толкова велик висш свещеник.

3 Преди неговото време то се наричаше светото свещеничество според ареда на Сина Божий.

4 Но от уважение и аблагоговение към името на Всевишния, и за да се избегне твърде честото повтаряне на името Му, те, църквата в древните дни, нарекли това свещеничество с името на Мелхиседек, или Мелхиседеково свещеничество.

5 Всички други власти или служби в църквата са адопълнения към това свещеничество.

6 Но има две подразделения или големи заглавия: едното е Мелхиседековото свещеничество, а другото е Аароновото или аЛевитското свещеничество.

7 Службата на астарейшината попада под Мелхиседековото свещеничество.

8 През всичките векове на света Мелхиседековото свещеничество държи правото на председателството и има сила и авласт над всички служби в църквата да ръководи в духовните неща.

9 аПрезидентството на Висшето свещеничество според реда на Мелхиседек има правото да изпълнява задълженията във всички служби на църквата.

10 аВисшите свещеници според реда на Мелхиседековото свещеничество имат бправо да изпълняват задълженията на собственото си положение под ръководството на президентството при отслужването на духовни неща, също и в службите на старейшина, свещеник (от Левитския ред), учител, дякон и член.

11 Когато висшият свещеник не присъства, старейшината има право да изпълнява задъженията вместо него.

12 Висшият свещеник и старейшината трябва да ръководят в духовните неща в съгласие със заветите и заповедите на църквата; и те имат право да изпълняват задълженията във всички тези служби на църквата, когато не присъстват по-висши ръководители.

13 Второто свещеничество се нарича асвещеничеството на Аарон, защото беше дадено на бАарон и потомството му през всичките им поколения.

14 То се нарича по-нисше свещеничество, защото е едно адопълнение към по-висшето или Мелхиседековото свещеничество, и има власт да отслужва материалните обреди.

15 Президентство на това свещеничество е аепископството и то държи ключовете или властта над същото.

16 Никой човек няма законно право на тази служба да държи ключовете на това свещеничество, освен ако не е аистински потомък на Аарон.

17 Но както един висш свещеник от Мелхиседековото свещеничество има власт да изпълнява задълженията на всички по-нисши служби, тъй той може да изпълнява и задълженията в службата на епископа, когато не може да се намери истински потомък на Аарон, при условие, че той е призован и отделен, и апоставен в тази власт от ръцете на бПрезидентството на Мелхиседековото Свещеничество.

18 Силата и властта на по-висшето или на Мелхиседековото Свещеничество е да държи аключовете на всичките духовни благословии в църквата:

19 да има правото да получава атайнствата на Небесното царство, да му бъдат отваряни небесата, да общува с бобщото събрание и църквата на Първородния, и да се радва на общуването и присъствието на Бога-Отец и Исус, вХодатая на Новия завет.

20 Силата и властта на по-нисшето или Аароновото свещеничество е да държи аключовете на служението на ангелите и да отслужва материалните бобреди, буквата на евангелието, вкръщението за покаяние за гопрощение на греховете, в съгласие със заветите и заповедите.

21 Непременно трябва да има президенти или председателстващи ръководители, произлизащи или назначени от или из средата на онези, които са поставени в различни служби в тези две свещеничества.

22 Трима апредседателстващи висши свещеници от бМелхиседековото свещеничество, избрани от тялото, назначени и поставени в тази служба и вподкрепени от църквата с доверие, вяра и молитва, образуват кворума на Президентството на Църквата.

23 аДванадесетте пътуващи съветници се призовават да бъдат Дванадесетте бАпостоли или специалните свидетели за името Христово по целия свят, като по този начин те се отличават от другите служители в църквата по задълженията на своето призвание.

24 И те образуват кворум, равен по власт и сила на споменатите по-горе трима президенти.

25 аСедемдесетте също са призовани да проповядват Евангелието и да бъдат специални свидетели пред езичниците и по целия свят, като по този начин те се отличават от другите служители в църквата по задълженията на своето призвание.

26 И те образуват кворум, равен по власт на този, на току що назованите Дванадесет специални свидетели или Апостоли.

27 И всяко решение, взето от който и да е от тези кворуми, трябва да бъде чрез единодушния глас на същия, сиреч, всеки човек от всеки кворум трябва да бъде съгласен с решенията му, с цел да се направят техните решения с една и съща сила или валидност по отношение един към друг.

28 Болшинството от кворума може да организира кворум, когато обстоятелствата правят невъзможно да бъде другояче.

29 Ако това не е тъй, техните решения не дават право на същите благословии, които са давали в древността решенията на кворум от трима президенти, които бяха поставени според реда на Мелхиседек и бяха праведни и свети мъже.

30 Решенията на тези кворуми или на който и да е от тях, трябва да се взимат в пълна аправедност, в святост и смирение на сърцето, кротост и дълготърпение, и с вяра, и бдобродетел, и познание, въздържаност, търпение, благочестие, братска благост и милосърдие.

31 Защото обещанието е, че ако тези неща изобилстват в тях, те не ще бъдат абезплодни в познанието Господне.

32 И в случай, че някое решение на тези кворуми се вземе в неправедност, то може да се представи пред общото събрание на отделните кворуми, които включват духовните ръководители на църквата; иначе не може да има обжалване на тяхното решение.

33 Дванадесетте са един Пътуващ Председателстващ Висш Съвет, който изпълнява задълженията си в името Господне, под ръководството на Президентството на Църквата, в съгласие с постановлението на небесата, за да изгражда църквата и да урежда всичките дела на същата, сред всички народи, първо при аезичниците и второ при юдеите.

34 Седемдесетте трябва да действат в името Господне под ръководството на аДванадесетте или пътуващия висш съвет в изграждането на църквата и уреждането на всичките дела на същата сред всички народи, първо при езичниците и след това при юдеите,

35 като Дванадесетте са изпратени, държейки ключовете, да отворят вратата чрез оповестяването на евангелието на Исус Христос също първо на езичниците и след това на юдеите.

36 Постоянните ависши съвети при коловете на Сион образуват кворум, равен по власт във всичките си решения по делата на църквата, на кворума на президентството или на пътуващия висш съвет.

37 Висшият съвет в Сион образува кворум, равен по власт във всичките си решения по делата на църквата на съветите на Дванадесетте в коловете на Сион.

38 Задължение на пътуващия висш съвет е да свиква не някои други, а аСедемдесетте, когато той се нуждае от съдействие, за да отговори на различните изисквания за проповядване и отслужване на Евангелието.

39 Задължение на Дванадесетте е във всички големи клонове на църквата да поставят аевангелски проповедници, според както те ще им бъдат обозначени чрез откровение.

40 Бе потвърдено реда на това свещеничество да се предава от баща на син и по право да принадлежи на истинските потомци на избраното семе, на които бяха дадени обещанията.

41 Този ред беше установен в дните на аАдам и се предаваше по бпотекло по следния начин:

42 от Адам на аСит, който беше поставен от Адам на възраст шестдесет и девет години и беше благословен от него три години преди неговата (на Адам) смърт, и той получи обещанието Божие чрез баща си, че потомството му ще бъде избрано от Господ, и че ще бъде запазено до края на земята,

43 защото той (Сит) беше асъвършен човек и неговото бподобие беше точното подобие на баща му, дотолкова, че той изглеждаше като баща си във всичко, и можеше да бъде различѐн от него само по възрастта си.

44 Енос беше поставен от ръката на Адам на възраст сто тридесет и четири години и четири месеца.

45 Бог повика Кенан в пустошта в четиридесетата му година и той срещна Адам, пътувайки до мястото Седоламак. Той беше осемдесет и седем годишен, когато получи поставянето си.

46 Маалалеил беше на възраст четиристотин деветдесет и шест години и седем дни, когато беше поставен от ръката на Адам, който го и благослови.

47 Яред беше двеста годишен, когато беше поставен под ръката на Адам, който го и благослови.

48 аЕнох беше двадесет и пет годишен, когато беше поставен под ръката на Адам, и беше на шестдесет и пет, когато Адам го благослови.

49 И той видя Господа, и ходѝ с Него, и беше постоянно пред лицето Му, и той аходѝ с Бога триста шестдесет и пет години, и стана четиристотин и тридесет годишен, когато беше бпреселен.

50 аМатусал беше сто годишен, когато беше поставен под ръката на Адам.

51 Ламех беше тридесет и две годишен, когато беше поставен под ръката на Сит.

52 аНой беше десет годишен, когато беше поставен под ръката на Матусал.

53 Три години преди смъртта си Адам повика Сит, Енос, Кенан, Маалалил, Яред, Енох и Матусал, които бяха всички ависши свещеници, заедно с останалите от неговото потомство, които бяха праведни, в долината бАдам-онди-Ахман и там им даде последната си благословия.

54 И Господ се яви пред тях, и те станаха и благословиха аАдам, и го нарекоха бМихаил, княз и архангел.

55 И Господ въздаде на Адам утеха, и му каза: Аз те сложих да бъдеш начело, множество народи ще произлязат от теб и ти ще си акняз над тях во веки.

56 И Адам застана в средата на събранието; и при все че беше приведен от годините, бидейки изпълнен със Светия Дух, той апредсказа всичко, което щеше да се случи на потомството му до последното поколение.

57 Всички тези неща бяха записани в Книгата на Енох и те ще бъдат потвърдени своевременно.

58 Задължение на аДванадесетте е също да бпоставят и установяват ред сред всички други служители на църквата в съгласие с откровението, което казва:

59 До църквата Христова в земята Сион, в допълнение към църковните азакони относно църковните дейности:

60 Истина ви казвам, казва Господ на Силите, нужно е да има апредседателстващи старейшини, за да председателстват над онези, които са в службата на старейшината;

61 също и асвещеници, за да председателстват над онези, които са в службата на свещеника;

62 също и учители, за да апредседателстват над онези, които са в службата на учителя, по същия начин и за дяконите;

63 и тъй, от дякон до учител, и от учител до свещеник, и от свещеник до старейшина, поотделно според както са назначени, съгласно заветите и заповедите на църквата.

64 След това идва Висшето свещеничество, което е най-високото от всички.

65 Затова нужно е да бъде назначен един от Висшето свещеничество да председателства над свещеничеството; и той трябва да се нарича Президент на Висшето свещеничество на Църквата,

66 или сиреч, аПредседателстващ Висш свещеник над Висшето свещеничество на Църквата.

67 От този същия идва отслужването на обреди и благословии над църквата чрез аполагане на ръце.

68 Затова службата на епископа не му е равна, защото службата на аепископа е да се грижи за всички материални неща;

69 при все това, епископът трябва да се избира изсред Висшето асвещеничество, освен ако той не е бистински потомък на Аарон.

70 Защото ако не е истински потомък на Аарон, той не може да държи ключовете на това свещеничество.

71 При все това, един висш свещеник, сиреч, според реда на Мелхиседек, може да бъде отделен за отслужването на материалните неща, имайки познание за тях чрез Духа на истината;

72 също да бъде и асъдия в Израил, да върши работата на църквата, да съди прегрешителите на основание на свидетелството, според както то му бъде изложено, съгласно законите, със съдействието на съветниците си, които той е избрал или ще избере изсред старейшините на църквата.

73 Това е задължението на един епископ, който не е истински потомък на Аарон, но е бил поставен във Висшето свещеничество според реда на Мелхиседек.

74 Тъй той ще бъде съдия, тъкмо общ съдия сред жителите на Сион или в кола на Сион, или в който и да е клон на църквата, където той ще бъде отделен за това служение, докато пределите на Сион не се разширят и не стане необходимо да има други епископи или съдии в Сион или на друго място.

75 И доколкото има назначени и други епископи, те ще действат в същата служба.

76 Но един истински потомък на Аарон има законно право на председателство над това свещеничество, над аключовете на това служение, да действа в службата на епископа, независимо, без съветници, изключая това, да заема мястото на съдия на Израил в случай, когато е съден Президент на Висшето свещеничество според реда на Мелхиседек.

77 И решението на всеки един от тези съвети трябва да е в съгласие със заповедта, която казва:

78 Отново, истина ви казвам, най-важната работа на църквата и анай-трудните дела на църквата, доколкото няма удовлетворение относно решението на епископа или на съдиите, трябва да се предават или предоставят на съвета на църквата, пред бПрезидентството на Висшето свещеничество.

79 И Президенстството на Съвета на Висшето свещеничество ще има власт да свиква други висши свещеници, тъкмо дванадесет, за да помагат като съветници; и тъй Президентството на висшето свещеничество и съветниците му ще имат власт да вземат решение, основано на свидетелство, съгласно законите на църквата.

80 И след това решение, делото няма да се представя повече пред Господа, защото това е върховният съвет на църквата Божия и е едно окончателно решение за противоречията по духовни въпроси.

81 Няма личност, принадлежаща на църквата, която да не е подчинена на този съвет на църквата.

82 И ако Президент на висшето свещеничество прегреши, той трябва да бъде съден пред общ съвет на църквата, който трябва да бъде подпомогнат от дванадесет съветника от висшето свещеничество.

83 И тяхното решение за съдбата му трябва да сложи край на противоречията относно него.

84 Тъй никой няма да бъде изключен от аправосъдието и законите Божии, тъй че всички неща да може да се вършат по ред и в сериозност пред Него, според истината и праведността.

85 И отново, истина ви казвам, задължението на един президент на службата на адякона е да председателства над дванадесет дякона, да участва в съвещания с тях и да ги бучи на задълженията им, поучавайки се един друг, както е дадено според заветите.

86 Също и задължението на президента на службата на аучителите е да председателства над двадесет и четирима от учителите и да участва в съвещания с тях, обучавайки ги на задълженията на службата им, както е дадено в заветите.

87 Също и задължението на президента на свещеничеството на Аарон е да председателства над четиридесет и осем асвещеника и да участва в съвещания с тях, да ги учи на задълженията на тяхната служба, както е дадено в заветите.

88 Този президент трябва да бъде аепископ, защото това е едно от задълженията на това свещеничество.

89 Отново, задължението на президента на службата на астарейшините е да председателства над деветдесет и шест старейшини и да участва в съвещания с тях, и да ги учи според заветите.

90 Това президентство е различно от това на седемдесетте и е предназначено за онези, които не апътуват по целия свят.

91 И отново, задължението на президента на службата на Висшето свещеничество е да апредседателства над цялата църква и да бъде като бМоисей —

92 ето, това тук е мъдрост — да, да бъде агледач, боткровител, преводач и впророк, имайки всички гдарове Божии, които Той дарява на главата на църквата.

93 И това е според видението, което показва реда на аСедемдесетте, че те трябва да имат седем президенти да председателстват над тях, избрани от броя на седемдесетте;

94 и седмият президент от тези президенти трябва да председателства над шестимата;

95 и тези седем президенти трябва да изберат други седемдесет, освен първите седемдесет, към които те принадлежат, и трябва да председателстват над тях;

96 също и други седемдесет, до седем пъти по седемдесет, ако трудът в лозето го изисква по необходимост.

97 И тези седемдесет трябва да бъдат апътуващи проповедници, при езичниците първо, също и при евреите,

98 докато другите служители на църквата, които не принадлежат към Дванадесетте нито към Седемдесетте, нямат отговорността да пътуват сред всички народи, но трябва да пътуват според както обстоятелствата ще им позволят, при все че могат да заемат висши и отговорни служби в църквата.

99 Затова, нека сега всеки човек да научи азадължението си и да действа в службата, на която е назначен, с цялото си бусърдие.

100 Този, който е аленив, няма да бъде сметнат за бдостоен да остане; и този, който не изучава задълженията си и не показва, че е одобрен, няма да бъде сметнат за достоен да остане. Тъкмо тъй. Амин.