Писания
Учение и Завети 108
назад напред

Раздел 108

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 26 декември 1835 г. (History of the Church, 2:345). Този раздел е получен по молба на Лаймън Шърман, който преди това е бил поставен за висш свещеник и седемдесетник, и който идва при Пророка с молба за откровение, което да стори знайно неговото задължение.

1–3, Лаймън Шърмън опростен за греховете си; 4–5, Той ще бъде причислен към ръководните старейшини на Църквата; 6–8, Той е призован да проповядва Евангелието и да усилва братята си.

1 Наистина, тъй казва Господ на теб, служителю Мой Лаймън: Твоите грехове са ти простени, защото ти си се подчинил на гласа Ми да възлезеш дотук тази сутрин, за да получиш съвет от оногова, когото Аз съм назначил.

2 Затова, нека душата ти бъде аспокойна относно духовното ти положение и да не се съпротивлява повече на Моя глас.

3 Стани и бъди по-внимателен отсега насетне в спазването на обетите си, които си направил и правиш, и ще бъдеш благословен с извънредно големи благословии.

4 Чакай търпеливо, докато се свика атържествено събрание на моите служители и тогава ти ще бъдеш споменат заедно с първите Ми старейшини, и ще получиш право чрез поставяне с останалите от Моите старейшини, които Аз съм избрал.

5 Ето, това е аобещанието на Отец за теб, ако продължаваш да си верен.

6 И то ще ти бъде изпълнено в него ден, тъй че ще имаш право да апроповядваш евангелието Ми, където и да те изпратя Аз от това време насетне.

7 Ето защо, аусилвай братята си с цялостното си поведение, с всичките си молитви, с всичките си увещания и с всичките си дела.

8 И ето, виж, Аз съм с теб, за да те благословя и аизбавя во веки. Амин.