Писания
Учение и Завети 94
назад напред

Раздел 94

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 6 май 1833 г. (History of the Church, 1:346–347). Хайръм Смит, Рейнолдс Кахуун и Джаред Картър са назначени за църковен строителен комитет.

1–9, Господ дава заповед относно издигането на дом за работа на Президентството; 10–12, Трябва да се построи печатница; 13–17, Дават се определени наследства.

1 И отново, истина ви казвам, априятели Мои, заповед ви давам, че трябва да започнете работа по планиране и подготовка за началото и основаването на града на бкола Сионов тук, в земята Къртлънд, като започнете с Моя дом.

2 И ето, това трябва да се извърши съгласно аобразеца, който Аз съм ви дал.

3 И нека първият парцел на юг да бъде посветен на Мен за построяването на дом за президентството, за работата на президентството по получаването на откровения и за работата на апрезидентството по служението във всичко, което се отнася до църквата и до царството.

4 Истина ви казвам, че той трябва да бъде построен петдесет и пет фута по широчината си, на шестдесет и пет фута по дължината си, измерени във вътрешните помещения.

5 И той ще има долно помещение и горно помещение, съгласно образеца, който ще ви бъде даден по-нататък.

6 И той трябва да бъде посветен на Господа от основите си, съгласно реда на свещеничеството и според образеца, който ще ви бъде даден по-нататък.

7 И той трябва да бъде изцяло посветен на Господа за работата на президентството.

8 И вие не трябва да допускате нищо анечисто да влиза в него и Моята бслава ще бъде там, и Моето присъствие ще бъде там.

9 Но ако в него влезе нещо анечисто, Моята слава няма да бъде там и Моето присъствие няма да дойде в него.

10 И отново, истина ви казвам, вторият парцел на юг ще Ми бъде посветен за построяването на Мой дом за работа по апечатането на бпревода на Моите писания и на всички неща, които Аз ще ви заповядам.

11 И той ще бъде петдесет и пет фута по широчината си, на шестдесет и пет фута по дължината си, измерени във вътрешните помещения, и ще има долно и горно помещение.

12 И този дом ще бъде посветен на Господа изцяло, от своите основи, за работата по печатането на всички неща, които Аз ще ви заповядам, да бъде свят, неосквернен, съгласно образеца във всички неща, както ще ви бъде дадено.

13 А на третия парцел Моят служител Хайръм Смит ще получи наследството си.

14 И на първия, и на втория парцел на север Моите служители Рейнолдс Кахуун и Джаред Картър ще получат своите наследства,

15 че да могат да вършат работата, която Аз съм им назначил — да бъдат комитет за построяването на домовете Ми, съгласно заповедта, която Аз, Господ Бог, съм ви дал.

16 Тези два дома не трябва да се строят, докато Аз не ви дам заповед за тях.

17 А сега, Аз не ви давам нищо повече по това време. Амин.