Писания
Учение и Завети 121


Раздел 121

Молитва и пророчества, записани от Джозеф Смит, Пророка, докато е затворник в затвора в Либърти,щата Мисури, с дата 20 март 1839 г. (History of the Church, 3:289–300). Пророкът и няколко негови сподвижници в продължение на месеци са в затвора. Техните молби и жалби, отправени до ръководните служители и правораздаването, не успяват да им помогнат.

1–6, Пророкът умолява Господа за страдащите светии; 7–10, Господ му говори мир; 11–17, Проклети са всички онези, които издигат неверни обвинения за прегрешение срещу Господните люде; 18–25, Те няма да имат право на свещеничеството и ще бъдат осъдени; 26–32, Славни откровения са обещани на онези, които устоят смело; 33–40, Защо мнозина са призовани, а малцина избрани; 41–46, Свещеничеството трябва да се използва само в праведност.

1 О, Боже, къде си Ти? И къде е шатрата, която покрива атайното Ти място?

2 аДокога ще се възпира Твоята ръка, а окото Ти, да, Твоето чисто око, докога ще гледа от вечните небеса неправдите против Твоите люде и Твоите служители, а ухото Ти ще бъде пронизвано от възгласите им?

3 Да, о, Господи, адокога ще страдат те от тези неправди и незаконно подтисничество, преди сърцето Ти да се смекчи към тях, а недрата Ти да се затрогнат от състрадание към тях?

4 О, Господи, Боже аВсемогъщи, създателю на небесата, земята и моретата, и на всички неща, които в тях са, Ти, Който обуздаваш и подчиняваш дявола, и мрачното и тъмно владение на Сеол, простри ръката Си, нека Твоето око пронизва, нека шатрата Ти бъде вдигната, нека бтайното Ти място да не бъде повече покрито, нека ухото Ти се наклони, нека сърцето Ти се смекчи и нека недрата Ти се затрогнат от състрадание към нас.

5 Нека гневът Ти се разпали срещу враговете ни; и в яростта на сърцето Си, аотмъсти с Твоя меч за сторените ни неправди.

6 Спомни си за Твоите страдащи светии, о, Боже наш, и Твоите служители ще се радват в името Ти во веки.

7 Сине Мой, мир на душата ти; твоето абедствие и твоите страдания ще бъдат краткотрайни;

8 и тогава, ако ти им аустоиш добре, Бог ще те възвиси горе и ти ще тържествуваш над всички твои зложелатели.

9 аПриятелите ти са до теб и ще те поздравяват отново топлосърдечно и с отворени обятия.

10 Ти все още не си като аИов и твоите приятели не ти се противопоставят, нито пък те обвиняват в прегрешение, тъй както сториха с Иов.

11 А тези, които те обвиняват в прегрешение, надеждата им ще бъде попарена, а очакванията им ще се стопят, тъй както се топи асланата под жарките лъчи на изгряващото слънце;

12 и също, Бог е прострял Своята ръка и печат, за да промени авремената и сезоните, и да заслепи техните умове, та да не могат да разберат чудните Му дела, че да може също да ги изпита и да ги хване в собственото им лукавство;

13 и също, защото сърцата им са покварени и за да може нещата, които те искат да причинят на другите, обичайки да карат другите да страдат, да дойдат върху атях самите до краен предел,

14 и за да може те да бъдат разочаровани, и надеждите им да може да бъдат прекъснати,

15 тъй че не след много години отсега, те и поколението им да бъдат пометени от под небесата, казва Бог, тъй че и нито един от тях да не остане прав до стената.

16 Проклети са всички онези, които ще вдигнат пета против Моите апомазаници, казва Господ, и ще викнат, че те са бсъгрешили, когато не са съгрешили пред Мен, казва Господ, а са сторили онова, което беше уместно в Моите очи и което Аз им заповядах.

17 А онези, които викат за прегрешение, го правят, понеже са слугите на греха и самите те са ачеда на неподчинението.

18 И онези, които се кълнат лъжливо против Моите служители, за да могат да ги отведат към робство и смърт,

19 горко им, защото те са аоскърбили малките Ми, и бобредите на Моя дом ще им бъдат забранени.

20 аКошницата им няма да бъде пълна, къщите и хамбарите им ще погинат, а те самите ще бъдат презирани от онези, които ги ласкаят.

21 Те няма да имат право на асвещеничеството, нито потомството им след тях, от поколение на поколение.

22 За тях би било апо-добре на вратовете им да беше окачен един воденичен камък и да бяха се удавили в морската дълбина.

23 Горко на всички онези, които обезпокояват людете Ми и ги пропъждат, убиват и свидетелстват срещу тях, казва Господ на Силите; апоколението на рожбите ехидни не ще избегне осъждението на пъкъла.

24 Ето, очите Ми авиждат и познават всичките им дела; и в определеното му време Аз съм запазил едно бързо бвъзмездие за всички тях;

25 защото за всеки човек има назначено авреме, според както бъдат бделата му.

26 Бог ще ви даде апознание чрез Своя бСвети Дух, да, чрез неизказуемия вдар на Светия Дух, което не е било разкривано, откакто светът съществува досега,

27 което бащите ни са очаквали с нетърпение да бъде разкрито в последните времена, към което умовете им бяха насочвани от ангелите, според както е било запазено отнапред за пълнотата на тяхната слава.

28 И в едно идно време, през което анищо няма да бъде скривано, ще бъде изявено дали има един Бог или много ббогове.

29 Всички престоли и владения, княжества и власти ще бъдат аразкрити и дадени на всички, които са устояли смело заради евангелието на Исус Христос.

30 И също, ако има апредели, поставени на небесата или на моретата, или на сушата, или на слънцето, луната или на звездите,

31 всичките времена на техните въртения, всичките им определени дни, месеци и години, и всичките дни от техните дни, месеци и години, и всичката им слава, закони и установени времена ще бъдат разкрити в дните на адиспенсацията на пълнотата на времената,

32 според онова, което беше постановено на аСъвета на Вечния бБог на всички други богове, преди този свят да съществува, което трябва да бъде запазено до неговия свършек или край, когато всеки човек ще влезе в Неговото вечно вприсъствие и в Неговия безсмъртен гпокой.

33 Колко дълго могат да останат нечисти движещите се води? Коя сила ще спре небесата? Колкото човек би могъл да простре слабата си ръка и да спре постановения ход на река Мисури или да я обърне обратно на течението, толкова може да се попречи на Всемогъщия да излива апознание от небесата върху главите на светиите от последните дни.

34 Ето, има мнозина апризовани, но малцина са бизбрани. И защо не са избрани?

35 Защото сърцата им ги теглят толкова много към нещата от този асвят и се стремят към бпочестите на човеците, та не могат да се поучат от този урок —

36 че аправата на свещеничеството са неразделно свързани с бнебесните сили и че небесните сили не могат да бъдат използвани нито управлявани, освен чрез принципите на вправедността.

37 Това, че те могат да ни бъдат предавани, е вярно, но когато се опитваме да аскрием бгреховете си или да задоволяваме вгордостта или суетния си стремеж, или да упражняваме контрол, господство или принуда върху душите на чедата човешки в каквато и да е степен на неправедност, ето, небесата се готтеглят, Господният Дух се наскърбява и когато Той се оттегли, край на свещеничеството или на властта на този човек.

38 Ето, преди да разбере, той е оставен сам на себе си да арита срещу остена, да бпреследва светиите и да се бори против Бога.

39 Нерадостният опит ни научи, че е според априродата и предразположението на почти всички човеци, веднага щом решат, че са получили малко власт, незабавно да започнат да упражняват неправедно господство.

40 Затова мнозина са призовани, но малцина са избрани.

41 Никаква сила или влияние не може и не трябва да се упражняват чрез свещеничеството, а само чрез аубеждаване, бдълготърпение, чрез благост, кротост и чрез любов нелицемерна,

42 чрез доброта и чисто познание, което ще уголеми душата, без алицемерие и без бхитрост,

43 аукорявайки понякога с острота, когато сте подтикнати от Светия Дух, като след това се покаже повече блюбов към този, който сте укорили, да не би той да ви сметне за свой враг,

44 за да може той да узнае, че вашата вярност е по-силна от връзките на смъртта.

45 Нека недрата ви се изпълнят с милосърдие към всички човеци и към домочадието на вярата, и нека адобродетелта непрестанно да украсява бмислите ви; тогава ще нараства увереността ви, когато сте в присъствието Божие, и учението на свещеничеството ще поръси душата ви като небесна вроса.

46 аСветият Дух ще стане ваш постоянен сподвижник и ваш скиптър — неизменен скиптър на праведност и истина; и вашето бгосподство ще бъде едно вечно господство, и без принудителни средства то ще се влива във вас во веки веков.