Писания
Учение и завети 133


Раздел 133

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, на 3 ноември 1831 г. Като предисловие към това откровение, в Историята на Джозеф Смит е записано: „По това време имаше много неща, които старейшините желаеха да узнаят относно проповядването на Евангелието на жителите на земята и относно събирането; за да следвам истинската светлина и за да бъда поучен свише, на 3 ноември 1831 г. аз запитах Господа и получих следното важно откровение“. Този раздел първоначално е добавен към книгата Учение и завети като приложение, но по-късно му се дава номер на раздел.

1–6, На светиите е заповядано да се подготвят за Второто пришествие; 7–16, На всички човеци е заповядано да бягат от Вавилон, да дойдат в Сион и да се подготвят за великия ден Господен; 17–35, Той ще застане на хълма Сион, континентите ще станат една земя и изгубените племена на Израил ще се върнат; 36–40, Евангелието е възстановено чрез Джозеф Смит, за да бъде проповядвано по целия свят; 41–51, Господ ще се спусне за въздаяние върху нечестивите; 52–56, Това ще бъде годината на Неговите изкупени; 57–74, Евангелието ще бъде изпратено, за да спаси светиите и за унищожението на нечестивите.

1 Вслушайте се, о, вие, люде от Моята църква, казва Господ, вашият Бог, и чуйте словото Господне относно вас:

2 Господ, Който ще дойде внезапно в храма Си; Господ, Който ще слезе с проклятие за съд над света, да, тъкмо над всички народи, които забравят Бога, и всички безбожни сред вас.

3 Защото Той ще запретне святата Си ръка пред очите на всички народи и всичките краища на земята ще видят спасението на своя Бог.

4 Затова гответе се, гответе се, о, люде Мои, освещавайте се, събирайте се наедно в земята Сион, о, люде от Моята църква, всички вие, на които не е заповядано да останете.

5 Излезте от Вавилон. Бъдете чисти, вие, които носите съсъдите Господни.

6 Свиквайте тържествените си събрания и си говорете често едни с други. И нека всеки човек да призовава името Господне.

7 Да, истина ви казвам отново, дошло е времето, когато гласът Господен е към вас. Излезте от Вавилон, отберете се изсред народите, от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

8 Изпратете старейшините на Моята църква към народите, които са надалеч, към островите в морето, изпратете към чужди земи, призовете всички народи, първо езичниците и след това юдеите.

9 И ето, вижте, този ще бъде техният призив и гласът Господен към всички люде: Тръгнете към земята Сион, за да могат да се разширяват пределите за Моите люде, за да могат коловете ѝ да укрепват и за да може да се разпространява Сион в областите околовръст.

10 Да, нека призивът да отиде сред всички люде: Пробудете се, станете и отидете да посрещнете Младоженеца; ето вижте, Младоженецът идва, излезте да Го посрещнете. Пригответе се за великия ден Господен.

11 Бдете, прочее, защото не знаете ни деня, ни часа.

12 Затова, нека онези, които са сред езичниците, да бягат към Сион.

13 Нека онези, които са от Юда, да бягат към Йерусалим, към планините на дома Господен.

14 Излезте изсред народите, тъкмо от Вавилон, изсред нечестието, което е духовният Вавилон.

15 Но наистина тъй казва Господ: Нека бягството ви не бъде набързо, а нека всички неща бъдат приготвени предварително; и този, който тръгне, нека не поглежда назад, да не би да го сполети внезапно унищожение.

16 Вслушайте се и чуйте, о, вие жители на земята. Слушайте заедно, о, вие старейшини на Моята църква, и чуйте гласа Господен, защото Той призовава всички човеци и Той заповядва на всички навсякъде да се покаят.

17 Защото ето, Господ Бог е изпратил ангела, който призовава от посред небесата, казвайки: Подгответе пътя на Господа, направете прави пътеките Му, защото часът на Неговото пришествие е близо,

18 когато Агнецът ще застане на хълма Сион, а с Него сто четиридесет и четири хиляди, които имат името на Отца Му, написано на челата си.

19 Затова пригответе се за пришествието на Младоженеца; излезте, излезте да Го посрещнете.

20 Защото ето, Той ще застане на Елеонския хълм и върху могъщия океан, тъкмо великата бездна, и върху островите в морето, и върху земята Сион.

21 И Той ще нададе гласа Си от Сион, и ще заговори от Йерусалим, и гласът Му ще се чуе сред всички народи;

22 и това ще бъде глас като глас от много води и като глас от мощна гръмотевица, който ще срути планините, а долините няма да бъдат намерени.

23 Той ще заповяда на великата бездна и тя ще бъде отблъсната към северните страни, а островите ще станат една земя;

24 и земята Йерусалим, и земята Сион ще бъдат върнати обратно на мястото им, и земята ще стане тъй, както е била в дните, преди да бъде разделена.

25 И Господ, тъкмо Спасителят, ще застане посред хората Си и ще зацарува над всяка плът.

26 И онези, които са в северните страни, ще дойдат във възпоменание пред Господа, и техните пророци ще чуят гласа Му, и не ще се възпират повече, а ще ударят скалите и ледът ще потече надолу от присъствието им.

27 И един друм ще изникне посред великата бездна.

28 Враговете им ще станат плячка за тях,

29 и в безплодните пустини ще се появят извори от жива вода; и пресъхналата почва няма повече да бъде жадна земя.

30 И те ще донесат богатите си съкровища на Моите служители, чедата на Ефрем.

31 И пределите на вечните планини ще затреперят от присъствието им.

32 И там, тъкмо в Сион, те ще коленичат и ще бъдат увенчани със слава от ръцете на служителите Господни, тъкмо чедата на Ефрем.

33 И те ще се изпълнят с песни на вечна радост.

34 Ето, това е благословията на вечния Бог върху племената Израилеви и по-богатата благословия върху главата на Ефрем и неговите сподвижници,

35 също и онези от племето Юдово, които след страданието си ще бъдат осветени в святост пред Господа да живеят в присъствието Му ден и нощ, во веки веков.

36 И сега, истина казва Господ: За да може тези неща да се знаят помежду ви, о, жители на земята, Аз изпратих Моя ангел да лети посред небето, който имаше вечното Евангелие и който се е явил на неколцина, и го е поверил на човека, който ангел ще се яви на мнозина, които обитават земята.

37 И това евангелие ще бъде проповядвано на всеки народ и племе, и език и люде.

38 И служителите Божии ще излязат, казвайки на висок глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото часът на Неговия съд е дошъл,

39 и се поклонете на Оногова, Който създаде небесата и земята, и морето, и изворите от вода,

40 като призовавате ден и нощ името Господне, казвайки: О, да би раздрал небето, да би слязъл долу, та да могат планините да потекат надолу от присъствието Ти.

41 И на това ще бъде отговорено върху главите им, защото присъствието Господне ще бъде като всеразтапящия огън, който прогаря, и като огъня, който прави водите да завират.

42 О, Господи, Ти ще слезеш, за да сториш името Си знайно на Твоите противници и всичките народи ще потреперят от присъствието Ти,

43 когато вършиш ужасни неща, неща, които те не очакват;

44 да, когато слезеш и планините потекат надолу от Твоето присъствие, Ти ще посрещнеш този, който се радва и върши праведност, който си спомня за Теб в пътищата Ти.

45 Защото от началото на света човеците не са нито чули, нито почувствали, нито пък някое око е видяло, освен Теб, о, Боже, колко велики неща си приготвил за този, който Те очаква.

46 И ще бъде казано: Кой е Този, Който слиза от Бога в небесата с обагрени одежди, да, от места, които не са познати, облечен в славното Си облекло, Който пътува във величието на силата Си?

47 И Той ще каже: Аз съм Този, Който говоря в праведност, могъщ да спасявам.

48 И Господ ще носи червено облекло и одежди като на онзи, който тъпче в лина.

49 И толкова велика ще бъде славата на присъствието Му, че слънцето ще скрие от срам лицето си, луната ще откаже да дава светлина и звездите ще бъдат запокитени от местата си.

50 И гласът Му ще бъде чут: Аз сам изтъпках лина и донесох съд над всички люде, и никой не беше с Мен.

51 И Аз ги стъпках в гнева Си, и ги смазах в яростта Си, и кръвта им попръсках Аз по одеждите Си, и изцапах цялата Си дреха, защото това беше денят на въздаяние, който беше в сърцето Ми.

52 И сега настана годината на Моите изкупени; и те ще споменават любящата доброта на своя Господ и всичко това, което Той им е дал според Своята благост и според любящата Си доброта во веки веков.

53 Във всичките им скърби Той скърбеше и ангелът на Неговото присъствие ги спаси; и в любовта Си, и в състраданието Си Той ги изкупи; и ги вдигаше и носеше през всичките древни дни;

54 да, също и Енох, и онези, които бяха с него; пророците, които бяха преди него, също и Ной, и онези, които бяха преди него, също и Моисей, и онези, които бяха преди него;

55 и от Моисей до Илия, и от Илия до Йоан, които бяха с Христа при възкресението Му, и светите апостоли заедно с Авраам, Исаак и Яков, ще бъдат в присъствието на Агнеца.

56 И гробовете на светиите ще се разтворят, и те ще излязат и ще застанат от дясната страна на Агнеца, когато Той застане на хълма Сион и на светия град, Новия Йерусалим; и те ще пеят песента на Агнеца ден и нощ, во веки веков.

57 И по причина на това човеците да могат да бъдат направени да участват в славата, която има да се разкрие, Господ изпрати пълнотата на Евангелието Си, Своя вечен завет, действайки с яснота и простота,

58 за да подготви слабите за онези неща, които идват на земята, и за Господното поръчение в деня, когато слабите ще посрамят мъдрите, и малцината ще станат силен народ, и двамина ще обръщат в бяг десетките им хиляди.

59 И чрез немощните неща на земята Господ ще смаже народите чрез силата на Духа Си.

60 И поради тази причина бяха дадени тия заповеди; беше заповядано те да бъдат запазени скрити от света в деня, когато бяха дадени, но сега трябва да отидат до всяка плът.

61 И това е според промисъла и волята на Господа, Който царува над всяка плът.

62 И на този, който се покае и се освети пред Господа, ще бъде даден вечен живот.

63 А върху онези, които не се вслушат в гласа Господен, ще се изпълни написаното от пророка Моисей, че те трябва да бъдат отхвърлени от сред хората;

64 също и онова, което бе написано от пророка Малахия: Защото ето, идва денят, който ще гори като пещ и всичките горделиви, да, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява; и този ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на Силите, та няма да им остави ни корен, ни клонче.

65 Прочее, този ще бъде Господният отговор към тях:

66 В него ден, когато Аз дойдох при своите Си, никой сред вас не Ме прие и вие бяхте прогонени.

67 Когато Аз повиках отново, нямаше никой от вас да отговори; при все това, ръката Ми никак не се е скъсила, та да не мога да изкупвам, нито е намаляла силата Ми да избавям.

68 Ето, при порицанието Си Аз пресушавам морето. Аз превръщам реките в пустош; рибата им се вмирисва и умира от жажда.

69 Аз обличам небесата в черно и правя техния покров вретище.

70 И това ще имате от ръката Ми: Ще легнете в скръб.

71 Ето, вижте, няма никой да ви избави, защото вие не се подчинихте на гласа Ми, когато ви призовах от небесата; вие не повярвахте на Моите служители и когато бяха изпратени при вас, вие не ги приехте.

72 Ето защо, те запечатаха свидетелството и завързаха закона, а вие бяхте предадени на мрака.

73 Тези ще отидат надалеч във външния мрак, където е плач и ридание, и скърцане със зъби.

74 Ето, Господ, вашият Бог, го е изрекъл. Амин.