Писания
Учение и Завети 133


Раздел 133

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, на 3 ноември 1831 г. (History of the Church, 1:229–234). Като предисловие към това откровение, Пророкът пише: “По това време имаше много неща, които Старейшините желаеха да узнаят относно проповядването на Евангелието на жителите на земята и относно събирането; за да следвам истинската светлина и за да бъда поучен свише, на 3-ти ноември 1831 г. аз запитах Господа и получих следното важно откровение” (History of the Church, 1:229). Този раздел първоначално е добавен към книгата Учение и Завети като притурка, но по-късно му се дава номер на раздел.

1–6, На светиите е заповядано да се подготвят за Второто Пришествие; 7–16, На всички човеци е заповядано да бягат от Вавилон, да дойдат в Сион и да се подготвят за великия ден Господен; 17–35, Той ще застане на хълма Сион, континентите ще станат една земя и изгубените племена на Израил ще се върнат; 36–40, Евангелието беше възстановено чрез Джозеф Смит, за да бъде проповядвано по целия свят; 41–51, Господ ще се спусне за въздаяние върху нечестивите; 52–56, Това ще бъде годината на Неговите изкупени; 57–74, Евангелието ще бъде изпратено, за да спаси светиите и за унищожението на нечестивите.

1 Вслушайте се, о, вие, люде от Моята църква, казва Господ, вашият Бог, и чуйте словото Господне относно вас:

2 Господ, Който ще адойде внезапно в храма Си; Господ, Който ще слезе с проклятие за бсъд над света, да, тъкмо над всички народи, които забравят Бога, и всички безбожни сред вас.

3 Защото Той ще азапретне святата Си ръка пред очите на всички народи и всичките краища на земята ще видят бспасението на своя Бог.

4 Затова гответе се, гответе се, о, люде Мои, освещавайте се, събирайте се наедно в земята Сион, о, люде от Моята църква, всички вие, на които не е заповядано да останете.

5 Излезте от аВавилон. Бъдете бчисти, вие, които носите съсъдите Господни.

6 Свиквайте тържествените си събрания и си аговорете често едни с други. И нека всеки човек да призовава името Господне.

7 Да, истина ви казвам отново, дошло е времето, когато гласът Господен е към вас. Излезте от Вавилон, аотберете се изсред народите, от бчетирите ветрища, от единия край на небето до другия.

8 аИзпратете старейшините на Моята църква към народите, които са надалеч, към бостровите в морето, изпратете към чужди земи, призовете всички народи, първо везичниците и след това гюдеите.

9 И ето, вижте, този ще бъде техният призив и гласът Господен към всички люде: Тръгнете към земята Сион, за да могат да се разширяват пределите за Моите люде, за да могат аколовете ѝ да укрепват и за да може да се разпространява бСион в областите околовръст.

10 Да, нека призивът да отиде сред всички люде: Пробудете се, станете и отидете да посрещнете Младоженеца; ето вижте, аМладоженецът идва, излезте да Го посрещнете. Пригответе се за бвеликия ден Господен.

11 аБдете, прочее, защото не бзнаем ни деня, ни часа.

12 Затова, нека онези, които са асред езичниците, да бягат към бСион.

13 Нека онези, които са от аЮда, да бягат към бЕрусалим, към впланините на гдома Господен.

14 Излезте изсред народите, тъкмо от Вавилон, от средата на нечестието, което е духовният Вавилон.

15 Но наистина тъй казва Господ: Нека бягството ви не бъде анабързо, а нека всички неща бъдат приготвени предварително; и този, който тръгне, нека бне поглежда назад, да не би да го сполети внезапно унищожение.

16 Вслушайте се и чуйте, о, вие жители на земята. аСлушайте заедно, о, вие старейшини на Моята църква, и чуйте гласа Господен, защото Той призовава всички човеци и Той заповядва на всички навсякъде да се бпокаят.

17 Защото ето, Господ Бог е аизпратил ангелът, който призовава от посред небесата, казвайки: Подгответе пътя на Господа, направете бправи пътеките Му, защото часът на Неговото впришествие е близо,

18 когато аАгнецът ще застане на бхълма Сион, а с Него всто четиридесет и четири хиляди, които имат името на Отца Му, написано на челата си.

19 Затова пригответе се за апришествието на бМладоженеца; излезте, излезте да Го посрещнете.

20 Защото ето, Той ще азастане на Елеонския хълм и върху могъщия океан, тъкмо великата бездна, и върху островите в морето, и върху земята Сион.

21 И Той ще анададе гласа Си от бСион, и ще заговори от Ерусалим, и гласът Му ще се чуе сред всички народи;

22 И това ще бъде глас като аглас от много води и като глас от мощна бгръмотевица, който ще всрути планините, а долините няма да бъдат намерени.

23 Той ще заповяда на великата бездна и тя ще бъде отблъсната към северните страни, а аостровите ще станат една земя;

24 и земята аЕрусалим, и земята Сион ще бъдат върнати обратно на мястото им, и земята ще стане тъй, както е била в дните, преди да бъде бразделена.

25 И Господ, тъкмо Спасителят, ще застане посред хората Си и ще азацарува над всяка плът.

26 И онези, които са в асеверните страни, ще дойдат във възпоменание пред Господа, и техните пророци ще чуят гласа Му, и не ще се възпират повече, а ще ударят скалите и ледът ще потече надолу от присъствието им.

27 И един адрум ще изникне посред великата бездна.

28 Враговете им ще станат плячка за тях,

29 и в абезплодните пустини ще се появят извори от жива вода; и пресъхналата почва няма повече да бъде жадна земя.

30 И те ще донесат богатите си съкровища на Моите служители, чедата на аЕфрем.

31 И пределите на вечните апланини ще затреперят от присъствието им.

32 И там, тъкмо в Сион, те ще коленичат и ще бъдат увенчани със слава от ръцете на служителите Господни, тъкмо чедата на Ефрем.

33 И те ще се изпълнят с апесни на вечна радост.

34 Ето, това е благословията на вечния Бог върху аплемената Израилеви и по-богатата благословия върху главата на бЕфрем и неговите сподвижници,

35 също и онези от племето аЮдово, които след страданието си ще бъдат осветени в бсвятост пред Господа да живеят в присъствието Му ден и нощ, во веки веков.

36 И сега, истина казва Господ: За да може тези неща да се знаят помежду ви, о, жители на земята, Аз изпратих Моя аангел да лети посред небето, който имаше вечното бЕвангелие и който се е явил на неколцина, и го е поверил на човека, който ангел ще се яви на мнозина, които обитават земята.

37 И това аевангелие ще бъде бпроповядвано на ввсеки народ и племе, и език и люде.

38 И служителите Божии ще излязат, казвайки на висок глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото часът на Неговия съд е дошъл,

39 и се апоклонете на Оногова, Който създаде небесата и земята, и морето, и изворите от вода,

40 като призовавате ден и нощ името Господне, казвайки: О, да би араздрал небето, да би слязъл долу, та да могат планините да потекат надолу от присъствието Ти.

41 И на това ще бъде отговорено върху главите им, защото присъствието Господне ще бъде като всеразтапящия огън, който прогаря, и като огъня, който прави водите да азавират.

42 О, Господи, Ти ще слезеш, за да сториш името Си знайно на Твоите противници и всичките народи ще потреперят от присъствието Ти,

43 когато вършиш ужасни неща, неща, които те не очакват;

44 да, когато слезеш и планините потекат надолу от Твоето присъствие, Ти ще апосрещнеш този, който се радва и върши праведност, който си спомня за Теб в пътищата Ти.

45 Защото от началото на света човеците не са нито чули, нито почувствали, нито пък някое око е видяло, освен Теб, о, Боже, колко велики неща си априготвил за този, който Те бочаква.

46 И ще бъде казано: аКой е Този, Който бслиза от Бога в небесата с обагрени одежди, да, от места, които не са познати, облечен в славното Си облекло, Който пътува във величието на силата Си?

47 И Той ще каже: Аз съм Този, Който говоря с праведността, мощен да спасявам.

48 И Господ ще носи ачервено облекло и одежди като на онзи, който тъпче в лина.

49 И толкова велика ще бъде славата на присъствието Му, че аслънцето ще скрие от срам лицето си, луната ще откаже да дава светлина и звездите ще бъдат запокитени от местата си.

50 И гласът Му ще бъде чут: Аз сам аизтъпках лина и донесох съд над всички люде, и никой не беше с Мен.

51 И Аз ги стъпках в гнева Си, и ги смазах в яростта Си, и кръвта им апопръсках Аз по одеждите Си, и изцапах цялата Си дреха, защото това беше денят на въздаяние, който беше в сърцето Ми.

52 И сега настана годината на Моите изкупени; и те ще споменават любящата доброта на своя Господ и всичко това, което Той им е дал според Своята благост и според любящата Си доброта во веки веков.

53 Във всичките им аскърби Той скърбеше и ангелът на Неговото присъствие ги спаси; и в блюбовта Си, и в състраданието Си Той ги визкупи; и ги вдигаше и носеше през всичките древни дни;

54 Да, също и аЕнох, и онези, които бяха с него; пророците, които бяха преди него, също и бНой, и онези, които бяха преди него, също и вМоисей, и онези, които бяха преди него;

55 и от Моисей до Илия, и от Илия до Иоан, които бяха с Христа при авъзкресението Му, и светите апостоли заедно с Авраам, Исаак и Яков, ще бъдат в присъствието на Агнеца.

56 И агробовете на бсветиите ще се вразтворят, и те ще излязат и ще застанат от гдясната страна на Агнеца, когато Той застане на дхълма Сион и на светия град, еНовия Ерусалим; и те ще пеят жпесента на зАгнеца ден и нощ, во веки веков.

57 И по причина на това човеците да могат да бъдат направени да участват в аславата, която има да се разкрие, Господ изпрати пълнотата на бЕвангелието Си, Своя вечен завет, действайки с яснота и простота,

58 за да подготви слабите за онези неща, които идват на земята, и за Господното поръчение в деня, когато аслабите ще посрамят мъдрите, и бмалцината ще станат силен народ, и вдвамина ще обръщат в бяг десетките им хиляди.

59 И чрез немощните неща на земята Господ ще асмаже народите чрез силата на Духа Си.

60 И поради тази причина бяха дадени тия заповеди; беше заповядано те да бъдат запазени скрити от света в деня, когато бяха дадени, но сега трябва да аотидат до бвсяка плът.

61 И това е според промисъла и волята на Господа, Който царува над всяка плът.

62 И на този, който се апокае и се босвети пред Господа, ще бъде даден ввечен живот.

63 А върху онези, които не се авслушат в гласа Господен, ще се изпълни написаното от пророка Моисей, че те трябва да бъдат ботхвърлени от сред хората;

64 също и онова, което бе написано от пророка аМалахия: Защото ето, идва бденят, който ще вгори като пещ и всичките горделиви, да, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява; и този ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на Силите, та няма да им остави ни корен, ни клонче.

65 Прочее, този ще бъде Господният отговор към тях:

66 В него ден, когато Аз дойдох при своите Си, никой сред вас не Ме априе и вие бяхте прогонени.

67 Когато Аз повиках отново, нямаше никой от вас да отговори; при все това, аръката Ми никак не се е скъсила, та да не мога да изкупвам, нито е намаляла бсилата Ми да избавям.

68 Ето, при порицанието Си Аз апресушавам морето. Аз превръщам реките в пустош; рибата им се вмирисва и умира от жажда.

69 Аз обличам небесата в черно и правя техния покров вретище.

70 И атова ще имате от ръката Ми: Ще легнете в скръб.

71 Ето, вижте, няма никой да ви избави, защото вие не се подчинихте на гласа Ми, когато ви призовах от небесата; вие не повярвахте на Моите служители и когато бяха аизпратени при вас, вие не ги приехте.

72 Ето защо, те азапечатаха свидетелството и завързаха закона, а вие бяхте предадени на мрака.

73 Тези ще отидат надалеч във външния мрак, където е аплач и ридание, и скърцане със зъби.

74 Ето, Господ, вашият Бог, го е изрекъл. Амин.