Писания
Учение и Завети 39
назад напред

Раздел 39

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Джеймс Ковил, във Файет, щата Ню Йорк, на 5-ти януари 1831 г. (History of the Church, 1:143–145). Джеймс Ковил, който е бил баптистки свещеник в продължение на около четиридесет години, сключва завет с Господ, че ще се подчинява на всяка заповед, която Господ му даде чрез Джозеф, Пророка.

1–4, Светиите имат сила да станат синове Божии; 5–6, Да приемеш Евангелието значи да приемеш Христос; 7–14, На Джеймс Ковил му е заповядано да бъде кръстен и да се труди в Господното лозе; 15–21, Господните служители трябва да проповядват Евангелието преди Второто Пришествие; 22–24, Онези, които приемат Евангелието, ще бъдат събрани във времето и във вечността.

1 Вслушайте се и чуйте гласа на Оногова, Който е от цялата авечност до цялата вечност, Великият бАз Съм, тъкмо Исус Христос,

2 асветлината и животът на света; светлина, която свети в мрака и мракът я не схваща;

3 същият, Който дойдох в асредата на времето при своите Ми и своите Ми не Ме приеха.

4 Но на всички, които Ме приеха, дадох Аз сила да станат Мои асинове и тъкмо тъй на всички, които ще Ме приемат, ще дам сила да станат Мои синове.

5 И истина, истина ти казвам, този, който приема Моето евангелие, Мен априема, а който не приема Моето евангелие, не Ме приема.

6 И това е Моето аевангелие: Покаяние и кръщение с вода, и тогава идва бкръщението с огън и Светия Дух, тъкмо Утешителя, Който показва всички неща и впоучава за миролюбивите неща на царството.

7 И сега ето, казвам ти, служителю Мой аДжеймс, че Аз съм наблюдавал делата ти и те познавам.

8 И истина, истина ти казвам, сърцето ти сега е праведно пред Мен в това време и ето, Аз дадох големи благословии на главата ти.

9 При все това, ти си видял много скръб, защото си Ме отхвърлял много пъти поради гордост и асветски грижи.

10 Но ето, дните на твоето избавление са дошли и ако ти поискаш да се вслушаш в гласа Ми, който ти казва: Стани, бъди акръстен и отмий греховете си, призовавайки името Ми, ще получиш Моя Дух и благословия, толкова голяма, каквато никога не си познавал.

11 И ако направиш това, Аз съм те подготвил за едно по-велико дело. Ти ще проповядваш пълнотата на Моето евангелие, което Аз съм изпратил в тези последни дни, завета, който съм изпратил, за да авъзвърна людете Си, които са от дома Израилев.

12 И ще стане така, че над теб ще апочива сила, ти ще имаш голяма вяра и Аз ще бъда с теб, и ще вървя пред лицето ти.

13 Ти си призован да се атрудиш в лозето Ми, да изграждаш Моята църква и да босъществяваш Сион, та да може да се радва той върху хълмовете и да впроцъфтява.

14 Ето, истина, истина ти казвам, ти не си призован да отидеш в източните земи, а си призован да отидеш в Охайо.

15 И доколкото Моите люде ще се съберат в Охайо, Аз съм запазил аблагословия, такава, каквато не е позната сред чедата човешки, и тя ще бъде излята върху главите им. И оттам човеците ще тръгнат към бвсички внароди.

16 Ето, истина, истина ти казвам, че людете в Охайо Ме призовават с много вяра, мислейки, че Аз ще възпра ръката Си от възмездието за народите, но Аз не мога да отрека словото Си.

17 Затова приложете цялата си сила и призовете верни работници в лозето Ми, за да може то да бъде аокастрено за последен път.

18 И доколкото те наистина се покаят и приемат пълнотата на Моето евангелие, и станат осветени, Аз ще възпра ръката Си от авъзмездието.

19 Затова тръгнете, като викате със силен глас, казвайки: Царството небесно наближава; и като викате: Осанна! Благословено да е името на Всевишния Бог!

20 Тръгнете и кръщавайте с вода, подготвяйки пътя пред лицето Ми за времето на Моето апришествие.

21 Защото близо е времето; аденя или часа никой човек не бзнае, но то непременно ще дойде.

22 И тези, които приемат тези неща, Мен приемат; и те ще бъдат събрани в Мен във времето и във вечността.

23 И отново, ще стане така, че на всички онези, които ще кръстите с вода, вие ще положите аръцете си и те ще получат бдара на Светия Дух, и ще вочакват знаменията на Моето гпришествие, и ще Ме познаят.

24 Ето, Аз идвам скоро. Тъкмо тъй. Амин.