Писания
Учение и Завети 43
назад напред

Раздел 43

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, през февруари 1831 г. (History of the Church, 1:154–156). По това време някои членове на Църквата били смутени от хора, които предявявали лъжливи претенции като носители на откровения. Пророкът запитва Господа и получава това съобщение, отправено към старейшините на Църквата. Първата част се занимава с въпроси на църковното управление; следващата част съдържа предупреждение, което старейшините трябва да дадат на народите по земята.

1–7, Откровенията и заповедите идват само чрез онзи, който е назначен; 8–14, Светиите са осветени чрез действие в пълна святост пред Господа; 15–22, Старейшините са изпратени да призовават към покаяние и да подготвят човеците за великия ден Господен; 23–28, Господ призовава човеците със собствения Си глас и чрез природните сили; 29–35, Ще дойдат Хилядолетието и връзването на Сатана.

1 О, вслушайте се, вие, старейшини на Моята църква и дайте ухо на словата, които ще ви изрека.

2 Защото ето, истина, истина ви казвам, че вие сте получили заповед за азакон на Моята църква чрез оногова, когото Аз съм ви назначил да приема бзаповеди и откровения от ръката Ми.

3 И знайте това със сигурност — че няма друг, който да ви е назначен да получава заповеди и откровения, докато той не бъде взет, ако апребъде в Мен.

4 И истина, истина ви казвам, че аникой друг няма да бъде определен за този дар, освен ако не е чрез него; защото ако му бъде отнет, той няма да има сила, освен да назначи друг на свое място.

5 И това трябва да ви бъде закон, да не приемате ничии учения, които ще дойдат пред вас като откровения или заповеди.

6 И това Аз ви давам, та да не може да бъдете амамени, та да може да узнаете, че те не са от Мен.

7 Защото истина ви казвам, че този, който е апоставен от Мен, ще влезе през бпортата и ще бъде поставен, както съм ви казал преди, за да поучава на онези откровения, които сте получили и ще получавате чрез оногова, когото Аз съм назначил.

8 А сега, ето, Аз ви давам заповед, че когато сте събрани заедно, вие трябва да се аобучавате и назидавате един друг, че да може да знаете как да постъпвате и направлявате църквата Ми, как да постъпвате по клаузите на Моя закон и на заповедите, които Аз съм дал.

9 И тъй, вие ще бъдете обучени относно закона на Моята църква и ще бъдете аосветени чрез онова, което сте получили; и вие трябва да се обвържете да постъпвате в пълна святост пред Мен,

10 тъй че доколкото вършите това, слава ще бъде априбавена на царството, което сте получили. Доколкото вие не го вършите, то ще бъде ботнето, дори това, което сте получили.

11 Прочистете абеззаконието, което е сред вас; осветете се пред Мен.

12 И ако желаете славата на царството, назначете служителя Ми Джозеф Смит-младши и го аподкрепяйте пред Мен чрез молитва с вяра.

13 И отново, казвам ви, че ако желаете атайнствата на царството, доставяйте му храна и облекло, и всичко, от каквото той се нуждае, за да изпълни работата, която съм му заповядал.

14 И ако не го вършите, той ще остане при онези, които са го приели, та да си запазя люде, които са ачисти пред Мен.

15 Отново казвам, вслушвайте се, вие, старейшини на Моята църква, които Аз съм назначил: Не сте изпратени, за да бъдете поучавани, а за да апоучавате чедата човешки на нещата, които съм поставил в ръцете ви чрез силата на Моя бДух.

16 И вие трябва да бъдете апоучавани свише. бОсветете се и ще бъдете внадарени със сила, та да може да давате тъкмо според както съм рекъл.

17 Вслушайте се, защото ето, авеликият бден Господен е вече близо.

18 Защото идва денят, когато Господ ще отпусне агласа Си от небесата; небето ще се бразтърси и земята ще впотрепери, и Божията гтръба ще зазвучи продължително и силно, и ще каже на спящите народи: Вие, светии, дстанете и заживейте; вие, грешници, еостанете и жспете, докато не повикам отново.

19 Затова опашете кръста си, за да не би да се намерите сред нечестивите.

20 Издигнете гласовете си и не се щадете. Призовете народите да се покаят — и стари, и млади, и роби, и свободни, казвайки: Пригответе се за великия ден Господен;

21 защото ако аз, който съм човек, издигам гласа си и ви призовавам да се покаете, а вие ме мразите, какво ще кажете, когато дойде денят, в който агръмотевиците ще отпуснат гласа си от краищата на земята, говорейки в ушите на всичко живо, казвайки: Покайте се и се пригответе за великия ден Господен?

22 Да, и отново, когато светкавиците ще проблясват от изток до запад и отпуснат гласовете си към всичко живо, и сторят ушите на всички, които чуват, да забучат, изричайки тези слова: Покайте се, защото великият ден Господен наближава?

23 И отново, Господ ще отпусне гласа Си от небесата, казвайки: Вслушайте се, о, вие, народи на земята и чуйте словата на онзи Бог, Който ви създаде.

24 О, вие, народи по земята, колко пъти съм искал да ви събера наедно, както акокошка прибира пилците си под своите криле, но вие бне поискахте!

25 Колко пъти съм ви апризовавал чрез устата на моите бслужители и чрез вслужението на ангели, и със собствения Си глас, и с гласа на гръмотевици, и с гласа на светкавици, и с гласа на бури, и с гласа на земетресения и големи градушки, и с гласа на гглад и мор от всякакъв вид, и с великия глас на тръба, и с гласа на съд, и с гласа на дмилост, продължаваща цял ден, и с гласа на слава и чест, и богатствата на вечен живот, и исках да ви спася с евечно спасение, но вие не поискахте!

26 Ето, дошъл е денят, когато чашата на яростта на Моето негодувание се напълни.

27 Ето, истина ви казвам, че това са словата на Господа, вашия Бог.

28 Затова, трудете се, атрудете се в лозето Ми за последен път — за последен път призовете жителите на земята.

29 Защото в определеното от Мен време ще адойда Аз на земята за съд и Моите хора ще бъдат изкупени, и ще царуват с Мен на земята,

30 защото великото аХилядолетие, за което Аз съм говорил чрез устата на Моите служители, ще дойде.

31 Защото аСатана ще бъде бвързан и когато бъде отвързан отново, той ще зацарува само за вкратко време, и тогава идва гкраят на земята.

32 И този, който живее в аправедност, ще се бпромени в мига на окото и земята ще премине като че ли чрез огън.

33 И нечестивите ще отидат в неугасим аогън, и краят им не знае никой човек на земята, нито пък някога ще узнае, докато те не дойдат пред Мене за бсъд.

34 Вслушайте се в тези слова. Ето, Аз съм Исус Христос, аСпасителят на света. бСъхранявайте тези неща в сърцата си и нека втържествеността на вечността гпочива в думовете ви.

35 Бъдете аразумни. Спазвайте всички Мои заповеди. Тъкмо тъй. Амин.