Писания
Учение и Завети 1


Учение и Завети

Раздел 1

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, по време на специална конференция на старейшините на Църквата, проведена в Хайръм, щата Охайо, на 1 ноември 1831 г. (History of the Church [История на Църквата], 1:221–224). Много откровения са били получени от Господ преди това време и събирането им за публикуване под формата на книга е едно от главните решения, приети на конференцията. Този раздел представлява Господното предисловие към ученията, заветите и заповедите, дадени в тази диспенсация.

1–7, Гласът на предупреждение е към всички люде; 8–16, Вероотстъпничество и нечестие предшестват Второто Пришествие; 17–23, Джозеф Смит е призован да възстанови на земята Господните истини и сили; 24–33, Книгата на Мормон е дадена и истинската Църква е установена; 34–36, Мирът ще бъде отнет от земята; 37–39, Изследвайте тези заповеди.

1 Вслушайте се, о, вие, люде от Моята ацърква, казва гласът на Оногова, Който обитава нависоко и чиито бочи са върху всички човеци; да, истина, Аз казвам: вВслушайте се, вие, люде отдалече; и вие, които сте на островите в морето, слушайте заедно,

2 защото наистина агласът Господен е към всички човеци и бникой няма да убегне. И няма око, което не ще види, нито ухо, което не ще чуе, нито всърце, което не ще бъде достигнато.

3 И абунтуващите се ще бъдат пронизани с много скръб, защото беззаконията им ще бъдат бизричани от горниците на къщите и потайните им деяния ще бъдат разкрити.

4 И агласът на предупреждение ще бъде към всички люде чрез устата на учениците Ми, които Аз съм избрал в тези бпоследни дни.

5 И те ще тръгнат, и никой не ще ги спре, защото Аз, Господ, съм им заповядал.

6 Ето, това е Моята авласт и властта на Моите служители, и Моето предисловие към книгата с Моите заповеди, които Аз съм им дал да бвъзвестят на вас, о, жители на земята.

7 Затова абойте се и треперете, о, вие люде, защото това, което Аз, Господ, съм постановил в тях, ще бъде бизпълнено.

8 И истина ви казвам, че онези, които тръгнат, занасяйки тези известия на жителите на земята, на тях им е дадена власт да апоставят печат на невярващите и ббунтуващите се и на земята, и на небето.

9 Да, наистина, да им поставят печат за деня, когато агневът Божий ще се излее върху бнечестивите без мяра,

10 за аденя, когато Господ ще дойде, за да бвъздаде на всеки човек според вделото му и готмери на всеки човек с мярата, с която той е отмервал на ближния си.

11 Затова гласът Господен е към краищата на земята, та всички, които искат да чуят, да може да чуят:

12 Пригответе се, пригответе се за това, което ще дойде, защото Господ е близо.

13 И агневът Господен е разпален, и бмечът Му е пречистен в небесата, и ще се стовари върху жителите на земята.

14 И аръката Господна ще бъде открита; и идва денят, когато онези, които не бискат да чуят гласа Господен, нито гласа на Неговите служители, нито се ввслушват в словата на пророците и апостолите, ще бъдат готхвърлени от сред людете,

15 защото те са се аотклонили от бобредите Ми и са внарушили гвечния Ми завет.

16 Те не атърсят Господа, за да установят Неговата праведност, а всеки човек върви в свой бсобствен впът, след гобраза на своя собствен бог, чийто образ е по подобието на света и чиято същност е тази на един идол, който дстарее и ще загине във еВавилон, тъкмо Вавилон великият, който ще падне.

17 Затова, Аз, Господ, познавайки бедствието, което ще сполети ажителите на земята, призовах служителя Си Джозеф Смит-младши и му говорих от небесата, и му дадох заповеди.

18 И също дадох заповеди и на други, че те трябва да оповестяват тези неща на света; и всичко това, за да може да се изпълни написаното от пророците:

19 аНемощните на света ще излязат и ще прекършат могъщите и силните, тъй че човек да не съветва ближния си, нито да се буповава на ръката от плът,

20 а всеки човек да може да аговори в името на Бога Господа, тъкмо Спасителя на света;

21 тъй че вярата също да може да се умножи по земята;

22 тъй че Моят вечен азавет да може да бъде установен;

23 тъй че пълнотата на Моето аевангелие да може да бъде боповестена от внемощните и простодушните до краищата на света и пред царе, и управници.

24 Ето, Аз съм Бог и съм го изрекъл; тези азаповеди са от Мен и бяха дадени на служителите Ми в тяхната слабост, според начина на техния безик, че да могат да дойдат до вразбиране.

25 И доколкото те се заблуждаваха, това можеше да бъде сторено знайно;

26 и доколкото те търсеха амъдрост, можеха да бъдат наставлявани;

27 и доколкото те съгрешаваха, можеха да бъдат апорицавани, че да могат да се бпокаят;

28 и доколкото те биваха асмирени, можеха да бъдат правени силни и благословени свише и да получават бзнания от време на време.

29 И след като беше получил летописа на нефитите, да, тъкмо Моят служител Джозеф Смит-младши, можеше да има сила да преведе аКнигата на Мормон чрез милостта Божия и чрез силата Божия.

30 И също онези, на които бяха дадени тези заповеди, можаха да имат авласт да положат основите на тази бцърква и да я изведат вън от неизвестността и вън от вмрака, единствената истинска и жива гцърква по лицето на цялата земя, в която е Моето, Господното дблаговоление, като говоря на църквата съвкупно, а не поотделно,

31 защото Аз, Господ, не мога да гледам на агреха и с най-малка степен на позволение.

32 При все това, този, който се покайва и върши заповедите Господни, ще бъде апростен.

33 Но този, който не се апокайва, от него ще се ботнеме дори и светлината, която е получил; защото Моят вДух няма винаги да гвладее в човека, казва Господ на Силите.

34 И отново, истина ви казвам, о, жители на земята: Аз, Господ, искам да сторя тези неща знайни на авсяка плът.

35 Защото Аз не апоказвам предпочитание, а искам всички човеци да знаят, че бденят скоро идва; часът все още не, но е близо, когато вмирът ще бъде отнет от земята и гдяволът ще има власт над собственото си владение.

36 И Господ също ще има власт над Своите асветии, и ще бцарува всред тях, и ще слезе за гсъд над дЕдом, сиреч света.

37 Изследвайте тези азаповеди, защото те са истинни и верни, и пророчествата и бобещанията, които са в тях, ще бъдат изпълнени всичките.

38 Това, което Аз, Господ, съм изрекъл, изрекъл съм го и не се оправдавам; и въпреки че небесата и земята преминават, асловото Ми няма да премине, но ще бъде бизпълнено всичкото, дали чрез Моя всобствен глас или чрез гласа на гслужителите Ми, все дедно.

39 Защото ето, вижте, Господ е Бог и аДухът свидетелства, и свидетелството е бистинно, и истината остава во веки веков. Амин.